Dyrektor
mgr Teresa E. Szymorowska

st. kustosz dyplomowany

tel.: (0-56) 622 66 42 wew. 121


Z-ca dyrektora pionu merytorycznego
mgr Lidia Pluta

st. kustosz

tel.: (0-56) 622 66 42 wew. 121

Z-ca dyrektora pionu wdrożeń i zarządzania infrastrukturą
mgr Radosław Skudlarski

tel.: (0-56) 622 66 42 wew. 121