Dyrektor
mgr Teresa E. Szymorowska

st. kustosz dyplomowany

tel.: (56) 622 57 01


Z-ca dyrektora pionu merytorycznego
mgr Lidia Pluta

st. kustosz

tel.: (56) 622 57 01

Z-ca dyrektora pionu zarządzania infrastrukturą
mgr Radosław Skudlarski

tel.: (56) 622 57 01