Biblioteka została utworzona na mocy Zarządzenia Nr 64/75 wojewody Toruńskiego z dnia 30 września 1975 r. w sprawie dostosowania struktury organizacyjnej i zakresu działania terenowych jednostek kultury do dwustopniowej organizacji władzy i administracji terenowej.


Podstawą prawną działania Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej – Książnicy Kopernikańskiej są:


1. Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz.U. Nr 85, poz. 539 z późn. zmianami).

2. Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej ( tekst jednolity Dz.U. z 2001 r. Nr 13, poz. 123, ze zm.; Dz.U. z 2002 r. Nr 41 poz. 364; Dz.U. z 2003 r. Nr 162 poz. 1568, Nr 96 poz. 874, Nr 213 poz. 2081; Dz.U. z 2004 r. Nr 11 poz. 96, Nr 261 poz. 2598; Dz.U. z 2004 r. Nr 11 poz. 96, Nr 261 poz. 2598; Dz.U. z 2005 r. Nr 131 poz. 1091, Nr 132 poz. 1111.

3. Rozporządzenie Ministra Kultury i Sztuki z dnia 19 marca 1998 r. w sprawie zasad i trybu zaliczania bibliotek do bibliotek naukowych oraz ustalenia ich wykazu (Dz.U. Nr 44, poz. 268 z późn. zmianami).

4. Rozporządzenie Ministra Kultury i Sztuki z dnia 24 listopada 1998 r. w sprawie ustalenia wykazu bibliotek, których zbiory tworzą narodowy zasób biblioteczny, określenia organizacji tego zasobu oraz zasad i zakresu jego szczególnej ochrony (Dz.U. Nr 146 poz. 955).

5. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

6. Statut Biblioteki nadany Uchwałą Nr XXXIII/788/09 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 27 kwietnia 2009 r.