Biblioteka została utworzona na mocy Zarządzenia Nr 64/75 Wojewody Toruńskiego z dnia 30 września 1975 r. w sprawie dostosowania struktury organizacyjnej i zakresu działania terenowych jednostek kultury do dwustopniowej organizacji władzy i administracji terenowej.


Podstawą prawną działania Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej – Książnicy Kopernikańskiej są:


1. Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (tekst jednolity Dz.U.2012 poz. 642 z pózn. zm.);

2. Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tekst jednolity Dz.U.2012. poz. 406 z pózn. zm.);

3. Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 2 kwietnia 2012 r. w sprawie sposobu i trybu zaliczania bibliotek do niektórych bibliotek naukowych oraz ustalenia ich wykazu (Dz.U.2012. poz. 390);

4. Rozporządzenie Ministra Kultury i Sztuki z dnia 24 listopada 1998 r. w sprawie ustalenia wykazu bibliotek, których zbiory tworzą narodowy zasób biblioteczny, określenia organizacji tego zasobu oraz zasa;

5. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.);

6. Statut Biblioteki nadany Uchwałą Nr XXXIII/788/09 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 27 kwietnia 2009 r.