MAJĄTEK BIBLIOTEKI NA DZIEŃ  31.12.2009 r.

1. Księgozbiór – ogółem wartość 3.291.340,35 złotych

 • Książki
667.781  woluminów
 • Czasopisma
101.392  egzemplarzy
 • Zbiory specjalne
62.961  jednostek

2. Środki trwałe 7 628.431,82 złotych, w tym:

 • Grunty
                           2.262.183,13 zł
 • Budynki
4.904.011,69 zł
 • Urządzenia techniczne i maszyny
432.770,31 zł
 • Środki transportu
29.466,69 zł
 • Inne środki trwałe
                                        -

3. Majątek obrotowy 375.686,10 złotych, w tym:

 • Zapasy materiałów
8.235,01 zł
 • Należności od pozostałych jednostek - inne
199.471,00 zł
 • Środki pieniężne
156.059,60 zł
 • Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe
11.920,49 zł