MAJĄTEK BIBLIOTEKI NA DZIEŃ  31.12.2010 r.

1. Księgozbiór – ogółem wartość 3.572.554,97 złotych

 • Książki
667.781  woluminów
 • Czasopisma
101.392  egzemplarzy
 • Zbiory specjalne
62.961  jednostek

2. Środki trwałe 7.225.246,46 złotych, w tym:

 • Grunty
                           2.143.120,86 zł
 • Budynki
4.758.813,54 zł
 • Urządzenia techniczne i maszyny
278.520,22 zł
 • Środki transportu
8.666,69 zł
 • Inne środki trwałe
                                      7.307,80 zł 

3. Majątek obrotowy 400.419,82 złotych, w tym:

 • Zapasy materiałów
11.725,97 zł
 • Należności od pozostałych jednostek - inne
251.686,87 zł
 • Środki pieniężne
137.006,98 zł
 • Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe
-