MAJĄTEK BIBLIOTEKI NA DZIEŃ  31.12.2011 r.

1. Księgozbiór – ogółem wartość 3.888.609,84 złotych

 • Książki
651.996  woluminów
 • Czasopisma
100.644  egzemplarzy
 • Zbiory specjalne
61.571  jednostek

2. Środki trwałe 7.045.430,11 złotych, w tym:

 • Grunty
                           2.024.058,59 zł
 • Budynki
4.600.325,42 zł
 • Urządzenia techniczne i maszyny
167.576,13 zł
 • Środki transportu
0,00 zł
 • Inne środki trwałe
                                     9.494,59 zł
 • Inwestycje rozpoczęte
236.135,47 zł
 • Wartości niematerialne i prawne
7.839,91 zł

3. Majątek obrotowy 400.419,82 złotych, w tym:

 • Zapasy materiałów
7.563,29 zł
 • Należności od pozostałych jednostek - inne
311.513,66 zł
 • Środki pieniężne
89,286,45 zł
 • Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe
12.894,00