MAJĄTEK BIBLIOTEKI NA DZIEŃ  31.12.2012 r.

1. Księgozbiór – ogółem wartość 4.127.078,17 złotych

 • Książki
651.996  woluminów
 • Czasopisma
100.644  egzemplarzy
 • Zbiory specjalne
61.571  jednostek

2. Środki trwałe 7.155.366,86 złotych, w tym:

 • Grunty
                           1.904.996,32 zł
 • Budynki
4.441.837,30 zł
 • Urządzenia techniczne i maszyny
242.811,39 zł
 • Środki transportu
0,00 zł
 • Inne środki trwałe
                                     304,36 zł
 • Inwestycje rozpoczęte
565.121,02 zł
 • Wartości niematerialne i prawne
296,47 zł

3. Majątek obrotowy 243.760,42 złote, w tym:

 • Zapasy materiałów
5.719,04 zł
 • Należności od pozostałych jednostek - inne
219.042,39 zł
 • Środki pieniężne
6.564,99 zł
 • Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe
12.434,00