MAJĄTEK BIBLIOTEKI NA DZIEŃ  31.12.2013 r.

1. Księgozbiór – ogółem wartość 4.435.065,94 złotych

 • Książki
647.061  woluminów
 • Czasopisma
102.030  egzemplarzy
 • Zbiory specjalne
60.164  jednostek

2. Środki trwałe 5.925.624,59 złotych, w tym:

 • Grunty
                           1.736.134,05 zł
 • Budynki
2.713.809,40 zł
 • Urządzenia techniczne i maszyny
351.589,06 zł
 • Środki transportu
0,00 zł
 • Inne środki trwałe
                                66.038,80 zł
 • Inwestycje rozpoczęte
1.058.053,28 zł
 • Wartości niematerialne i prawne
0,00 zł

3. Majątek obrotowy 388.775,22 złotych, w tym:

 • Zapasy materiałów
2.599,17 zł
 • Należności od pozostałych jednostek - inne
317.448,13 zł
 • Środki pieniężne
1.214,22 zł
 • Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe
67.513,70 zł