MAJĄTEK BIBLIOTEKI NA DZIEŃ  31.12.2014 r.

1. Księgozbiór – ogółem wartość 4.724.523,39 złotych

n
 • Książki
653.387  woluminów
 • Czasopisma
102.931  egzemplarzy
 • Zbiory specjalne
61.606  jednostek

2. Środki trwałe 4.851.687,43 złotych, w tym:

 • Grunty-prawo wieczystego użytkowania
                           1.620.391,78 zł
 • Budynki
2.670.874,18 zł
 • Urządzenia techniczne i maszyny
287.279,69 zł
 • Środki transportu
0,00 zł
 • Inne środki trwałe
                                273.141,78 zł
 • Wartości niematerialne i prawne
0,00 zł

3. Inwestycje rozpoczęte 7.976.704,98 złotych.

4. Majątek obrotowy 359.560,23 złotych, w tym:

 • Zapasy materiałów
2.433,23 zł
 • Należności od pozostałych jednostek - inne
342.471,68 zł
 • Środki pieniężne
2.455,32 zł
 • Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe
12.200,00 zł