MAJĄTEK BIBLIOTEKI NA DZIEŃ  31.12.2015 r.

1. Księgozbiór – ogółem wartość 4.938.571,68 złotych

 • Książki
650.793  woluminów
 • Czasopisma
102.817  egzemplarzy
 • Zbiory specjalne
60.586  jednostek

2. Środki trwałe 13.623.631,39 złotych, w tym:

 • Grunty-prawo wieczystego użytkowania
                           1.504.649,51 zł
 • Budynki
10.565.243,98 zł
 • Urządzenia techniczne i maszyny
270.738,97 zł
 • Środki transportu
0,00 zł
 • Inne środki trwałe
                                207.053,46 zł
 • Wyposażenie
1.008.923,26 zł
 • Wartości niematerialne i prawne
67.022,21 zł

3. Inwestycje rozpoczęte 0,00,00 złotych.

4. Majątek obrotowy 377.322,02 złotych, w tym:

 • Zapasy materiałów
1.516,47 zł
 • Należności od pozostałych jednostek - inne
359.485,92 zł
 • Środki pieniężne
1.781,63 zł
 • Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe
14.538,00 zł