MAJĄTEK BIBLIOTEKI NA DZIEŃ  31.12.2016 r.

1. Księgozbiór – ogółem wartość 5.310.793,77 złotych

 • Książki
649.621  woluminów
 • Czasopisma
103.511  egzemplarzy
 • Zbiory specjalne
62.784  jednostek

2. Środki trwałe 12.946.040,69 złotych, w tym:

 • Grunty-prawo wieczystego użytkowania
                           1.388.907,24 zł
 • Budynki
10.271.596,64 zł
 • Urządzenia techniczne i maszyny
155.444,46 zł
 • Środki transportu
0,00 zł
 • Inne środki trwałe
                                142.758,35 zł
 • Wyposażenie
880.514,05 zł
 • Wartości niematerialne i prawne
49.148,57 zł

3. Inwestycje rozpoczęte 57.671,38 złotych.

4. Majątek obrotowy 364.407,29 złotych, w tym:

 • Zapasy materiałów
0,00 zł
 • Należności od pozostałych jednostek - inne
318.264,86 zł
 • Środki pieniężne
31.682,43 zł
 • Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe
14.460,00 zł