MAJĄTEK BIBLIOTEKI NA DZIEŃ  31.12.2016 r.

1. Księgozbiór – ogółem wartość 5.310.793,77 złotych

 • Książki
649.621  woluminów
 • Czasopisma
103.511  egzemplarzy
 • Zbiory specjalne
62.784  jednostek

2. Środki trwałe 12.176.252,31 złotych, w tym:

 • Grunty-prawo wieczystego użytkowania
                           1.273.164,97 zł
 • Budynki
9.977.949,30 zł
 • Urządzenia techniczne i maszyny
124.550,37 zł
 • Środki transportu
0,00 zł
 • Inne środki trwałe
                                85.860,26 zł
 • Wyposażenie
658.308,13 zł
 • Wartości niematerialne i prawne
56.419,28 zł

3. Inwestycje rozpoczęte 73.185,00 złotych.

4. Majątek obrotowy 297.039,17 złotych, w tym:

 • Zapasy materiałów
0,00 zł
 • Należności od pozostałych jednostek - inne
276.875,00 zł
 • Środki pieniężne
6.799,17,43 zł
 • Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe
13.365,00 zł