MAJĄTEK BIBLIOTEKI NA DZIEŃ  31.12.2018 r.

1. Księgozbiór – ogółem wartość 5.708.504,34 złotych

 • Książki
635.824  woluminów
 • Czasopisma
103.254  egzemplarzy
 • Pozostałe zbiory nieelektroniczne
67.137  jednostek

2. Środki trwałe 11.643.172,18 złotych, w tym:

 • Grunty-prawo wieczystego użytkowania
                           1.157.422,70 zł
 • Budynki
9.684.301,98 zł
 • Urządzenia techniczne i maszyny
268.070,50 zł
 • Środki transportu
0,00 zł
 • Inne środki trwałe
                                71.819,37 zł
 • Wyposażenie
439.048,31 zł
 • Wartości niematerialne i prawne
25.509,28 zł

3. Inwestycje rozpoczęte 273.109,20 złotych.

4. Majątek obrotowy 314.187,91 złotych, w tym:

 • Zapasy materiałów
0,00 zł
 • Należności od pozostałych jednostek - inne
280.892,09 zł
 • Środki pieniężne
13.898,57 zł
 • Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe
19.397,25 zł