MAJĄTEK BIBLIOTEKI NA DZIEŃ  31.12.2019 r.

1. Księgozbiór – ogółem wartość 6.087.282,92 złotych

 • Książki
646.355  woluminów
 • Czasopisma
103.787  egzemplarzy
 • Pozostałe zbiory nieelektroniczne
68.721  jednostek

2. Środki trwałe 11.059.048,31 złotych, w tym:

 • Grunty-prawo wieczystego użytkowania
                          1.041.680,43 zł
 • Budynki
9 390 654,66 zł
 • Urządzenia techniczne i maszyny
216 885,07 zł
 • Środki transportu
0,00 zł
 • Inne środki trwałe
                               390 267,38 zł
 • Wartości niematerialne i prawne
19 560,77 zł

3. Inwestycje rozpoczęte 310 009,20 złotych.

4. Majątek obrotowy 292 736,44 złotych, w tym:

 • Zapasy materiałów
0,00 zł
 • Należności od pozostałych jednostek - inne
251 260,00 zł
 • Środki pieniężne
22 842,69 zł
 • Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe
18 633,75 zł