MAJĄTEK BIBLIOTEKI NA DZIEŃ  31.12.2020 r.

1. Księgozbiór – ogółem wartość 6.497.093,29 złotych

 

 • Książki
652.141  woluminów
 • Czasopisma
104.300  egzemplarzy
 • Pozostałe zbiory nieelektroniczne
71.783  jednostek

 

2. Środki trwałe 10.485.848,67 złotych, w tym:

 

 • Grunty-prawo wieczystego użytkowania
925.938,16 zł
 • Budynki
9 216.719,42 zł
 • Urządzenia techniczne i maszyny
159.802,96 zł
 • Środki transportu
0,00 zł
 • Inne środki trwałe
179.306,13 zł
 • Wartości niematerialne i prawne
4.082,00 zł

 

3. Inwestycje rozpoczęte 310.009,20 złotych.

 

4. Majątek obrotowy 340.248,65 złotych, w tym:

 • Zapasy materiałów
0,00 zł
 • Należności od pozostałych jednostek - inne
241.748,51 zł
 • Środki pieniężne
15.027,91 zł
 • Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe
83.472,23 zł