MAJĄTEK BIBLIOTEKI NA DZIEŃ  31.12.2021 r.

1. Księgozbiór – ogółem wartość 6 798 713,34 złotych

 

 • Książki
652.732  woluminów
 • Czasopisma
104.879  egzemplarzy
 • Pozostałe zbiory nieelektroniczne
73.984  jednostek

 

2. Środki trwałe 10 977 431,31 złotych, w tym:

 

 • Grunty-prawo wieczystego użytkowania
810 195,89 zł
 • Budynki
8 920 073,05 zł
 • Urządzenia techniczne i maszyny
282 595,51 zł
 • Środki transportu
0,00 zł
 • Inne środki trwałe
246 238,92 zł
 • Wartości niematerialne i prawne
718 327,94 zł

 

3. Inwestycje rozpoczęte 310.009,20 złotych.

 

4. Majątek obrotowy 340.248,65 złotych, w tym:

 • Zapasy materiałów
0,00 zł
 • Należności od pozostałych jednostek - inne
228 282,87 zł
 • Środki pieniężne
15 945,73 zł
 • Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe
33 316,32 zł