Kontrole zewnętrzne

  •  2010 r.

1. Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Bydgoszczy

Stosowania ustawy o dostępie do informacji publicznej, ze szczególnym uzględnieniem udostępniania informacji w Biuletynie Informacji Publicznej.

Protokół z kontroli

Wystąpienie pokontrolne
Wyjaśnienia do wystąpienia pokontrolnego

  •   2009 r.

1. Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu

Kontrola z realizacji zadania "OPTIDON.pl" finansowanego ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu Mecenat 2008.

Protokół z kontroli

2. Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu

Kontrola z zakresu przepisów BHP.

Protokół z kontroli

3. Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu

Kontrola stanu zabezpieczenia przeciwpożarowego obiektów Książnicy Kopernikańskiej.

Protokół z kontroli

4. Archiwum Państwowe w Toruniu

Kontrola archiwum zakładowego.

Protokół z kontroli
Zalecenia pokontrolne
Odpowiedź na zalecenia pokontrolne

  •  2008 r.

1. ZUS Oddział w Toruniu

Ustalanie uprawnień do świadczeń z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa oraz w razie choroby z ubezpieczenia wypadkowego oraz dokonywanie rozliczeń. Ustalanie uprawnień do świadczeń rodzinnych oraz dokonywanie rozliczeń.

Protokół z kontroli

2. Państwowa Inspekcja Pracy

Opinia dotycząca odstępstwa od obowiązujących przepisów.

Nie spoirządzono dokumentacji kontroli.

3. Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu

Gospodarka finansowa za lata 2007 - III kwartał 2008 z elementami obejmującymi 2006 r.

Protokół z kontroli
Aneks do protokołu
Protokół z kontroli zamówień publicznych udzielonych przez Wojewódzką Bibliotekę Publiczną-Książnicę Kopernikańską

Wnioski pokontrolne
Wyjaśnienia do wniosków pokontrolnych

  •  2007 r.

1. Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu

Kontrola realizacji zadania i wydatkowania środków przyznanych w ramach dotacji celowej na zadanie "Tworzenie i wdrażanie systemów informatycznych w sferze kultury".

Protokół z kontroli

2. Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy

Kontrola problemowa realizacji zadań w ramach ZPORR projektu pn. "INFOBIBNET - informacja, biblioteka, sieć".

Informacja pokontrolna

3. Archiwum Państwowe w Toruniu

Lustracja wykonania zaleceń pokontrolnych.

Protokół lustracji wykonania zaleceń pokontrolnych

4. Urząd Kontroli Skarbowej w Bydgoszczy

Prawidłowość uzyskania i wykorzystania dotacji na dofinansowanie zadań objętych mecenatem państwa w latach 2004-2006.

Protokół z kontroli