Kontrole zewnętrzne

  •  2010 r.

1. Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Bydgoszczy

Stosowania ustawy o dostępie do informacji publicznej, ze szczególnym uzględnieniem udostępniania informacji w Biuletynie Informacji Publicznej.

Protokół z  kontroli z dnia 11 czerwca 2010 r.

Wystąpienie pokontrolne z dnia 1 lipca 2010 r.
Wyjaśnienia do wystąpienia pokontrolnego

  •   2009 r.

1. Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu

Kontrola z realizacji zadania "OPTIDON.pl" finansowanego ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu Mecenat 2008.

Protokół z kontroli z dnia 30 stycznia 2009 r.

2. Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu

Kontrola z zakresu przepisów BHP.

Protokół z kontroli z dnia 7 kwietnia 2009 r.

3. Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu

Kontrola stanu zabezpieczenia przeciwpożarowego obiektów Książnicy Kopernikańskiej.

Protokół z kontroli z dnia 28 maja 2009 r.

4. Archiwum Państwowe w Toruniu

Kontrola archiwum zakładowego.

Protokół z kontroli z dnia 8 grudnia 2009 r.
Zalecenia pokontrolne z dnia 20 stycznia 2009 r.
Odpowiedź na zalecenia pokontrolne z dnia 8 lutego 2009 r.

  •  2008 r.

1. Urząd Kontroli Skarbowej w Bydgoszczy

Prawidłowość uzyskania i wykorzystania dotacji na dofinansowanie zadań objętych mecenatem państwa w latach 2004-2006.

Protokół z kontroli z dnia 21 stycznia 2008 r.
Protokół z kontroli z dnia 16 kwietnia 2008 r.

2. ZUS Oddział w Toruniu

Ustalanie uprawnień do świadczeń z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa oraz w razie choroby z ubezpieczenia wypadkowego oraz dokonywanie rozliczeń. Ustalanie uprawnień do świadczeń rodzinnych oraz dokonywanie rozliczeń.

3. Państwowa Inspekcja Pracy

Opinia dotycząca odstępstwa od obowiązujących przepisów.

Nie sporządzono dokumentacji kontroli.

4. Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu

Gospodarka finansowa za lata 2007 - III kwartał 2008 z elementami obejmującymi 2006 r.

Protokół z kontroli z dnia 27 marca 2009 r.
Aneks do protokołu z dnia 28 maja 2009 r.
Protokół z kontroli zamówień publicznych udzielonych przez Wojewódzką Bibliotekę Publiczną-Książnicę Kopernikańską z dnia 6 kwietnia 2009 r.
Wnioski pokontrolne z dnia 26 maja 2009 r.
Wyjaśnienia do wniosków pokontrolnych z dnia 2 czerwca 2009 r.

  •  2007 r.

1. Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu

Kontrola realizacji zadania i wydatkowania środków przyznanych w ramach dotacji celowej na zadanie "Tworzenie i wdrażanie systemów informatycznych w sferze kultury".

Protokół z kontroli z dnia 23 stycznia 2007 r.

2. Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy

Kontrola problemowa realizacji zadań w ramach ZPORR projektu pn. "INFOBIBNET - informacja, biblioteka, sieć".

Informacja pokontrolna z dnia 13 kwietnia 2007 r.

3. Archiwum Państwowe w Toruniu

Lustracja wykonania zaleceń pokontrolnych.

Protokół lustracji wykonania zaleceń pokontrolnych z dnia 1 października 2007 r.