Kontrole zewnętrzne

  • 2014

1. Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu

Kontrola realizacji zadania "Modernizacja magazynu Wojewódzkiej Bibliotei Publicznej-Książnicy Kopernikańskiej w Toruniu".

Protokół z kontroli z dnia 13 marca 2014 r.

  • 2013

1. Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy

Kontrola gospodarki finansowej.

Protokół z kontroli z dnia 16 grudnia 2013 r.

2. Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu

Zakup wyposażenia i urządzeń informatycznych oraz modernizacja magazynu. Prawidłowośc zakupu oraz zaawansowanie prac przy modernizacji magazynu.

Protokół z kontroli z dnia 27 sierpnia 2013 r.

3. ZUS Oddział w Toruniu

1. Prawidłowość i rzetelność obliczania składek na ubezpieczenie społeczne oraz innych składek, do których pobierania zobowiązany jest Zakład oraz zgłaszania do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego.

2. Ustalanie uprawnień do świadczeń z ubezpieczeń społecznych i wypłacanie tych świadczeń oraz dokonywanie rozliczeń z tego tytułu.

3. Prawidłowość i terminowość opracowywania wniosków o świadczenia emerytalne i rentowe.

4. Wystawianie zaświadczeń lub zgłaszanie danych dla celów ubezpieczeń społecznych.

Protokół z kontroli z dnia 30 lipca 2013 r.

  • 2012

1. Archiwum Państwowe w Toruniu

Kontrola archiwum zakładowego.

Protokół z kontroli z dnia 24 stycznia 2013 r.

Zalecenia pokontrolne z dnia 24 stycznia 2013 r.

Odpowiedź na zalecenia pokontrolne z dnia 5 lutego 2013 r.

2. Państwowa Inspekcja Pracy

Prawna ochrona pracy.

Protokół z kontroli z dnia 20.12.2012 r.

  • 2011 r.

1. ZUS Oddział w Toruniu

Ustalanie uprawnień i dokumentowanie prawa do świadczeń z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa oraz świadczeń w razie choroby z ubezpieczenia wypadkowego, podstawy wymiaru tych świadczeń, terminowości ich wypłaty oraz dokonywanie rozliczeń z tego tytułu.

Protokół z kontroli z dnia 31.10.2011 r.

2. Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu

Współpraca jednostek w realizacji umowy serwisowej z Max Elektronik S.A. w zakresie projektu Infobibnet.

Protokół z kontroli z dnia 12.10.2011 r.

Wyjaśnienia do protokołu z kontroli.

3. Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu

Kontrola w zakresie prawidłowości wykonywania zadań obronnych, reagowania kryzysowego i obrony cywilnej.

Protokół z kontroli z dnia 29.08.2011 r.

  •  2010 r.

1. Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Bydgoszczy

Stosowania ustawy o dostępie do informacji publicznej, ze szczególnym uzględnieniem udostępniania informacji w Biuletynie Informacji Publicznej.

Protokół z  kontroli z dnia 11 czerwca 2010 r.

Wystąpienie pokontrolne z dnia 1 lipca 2010 r.
Wyjaśnienia do wystąpienia pokontrolnego

  •   2009 r.

1. Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu

Kontrola z realizacji zadania "OPTIDON.pl" finansowanego ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu Mecenat 2008.

Protokół z kontroli z dnia 30 stycznia 2009 r.

2. Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu

Kontrola z zakresu przepisów BHP.

Protokół z kontroli z dnia 7 kwietnia 2009 r.

3. Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu

Kontrola stanu zabezpieczenia przeciwpożarowego obiektów Książnicy Kopernikańskiej.

Protokół z kontroli z dnia 28 maja 2009 r.

4. Archiwum Państwowe w Toruniu

Kontrola archiwum zakładowego.

Protokół z kontroli z dnia 8 grudnia 2009 r.
Zalecenia pokontrolne z dnia 20 stycznia 2010 r.
Odpowiedź na zalecenia pokontrolne z dnia 8 lutego 2010 r.

  •  2008 r.

1. Urząd Kontroli Skarbowej w Bydgoszczy

Prawidłowość uzyskania i wykorzystania dotacji na dofinansowanie zadań objętych mecenatem państwa w latach 2004-2006.

Protokół z kontroli z dnia 21 stycznia 2008 r.

2. ZUS Oddział w Toruniu

Ustalanie uprawnień do świadczeń z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa oraz w razie choroby z ubezpieczenia wypadkowego oraz dokonywanie rozliczeń. Ustalanie uprawnień do świadczeń rodzinnych oraz dokonywanie rozliczeń.

Protokół z kontroli z dnia 16 kwietnia 2008 r.

3. Państwowa Inspekcja Pracy

Opinia dotycząca odstępstwa od obowiązujących przepisów.

Nie sporządzono dokumentacji kontroli.

4. Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu

Gospodarka finansowa za lata 2007 - III kwartał 2008 z elementami obejmującymi 2006 r.

Protokół z kontroli z dnia 27 marca 2009 r.
Aneks do protokołu z dnia 28 maja 2009 r.
Protokół z kontroli zamówień publicznych udzielonych przez Wojewódzką Bibliotekę Publiczną-Książnicę Kopernikańską z dnia 6 kwietnia 2009 r.
Wnioski pokontrolne z dnia 26 maja 2009 r.
Wyjaśnienia do wniosków pokontrolnych z dnia 2 czerwca 2009 r.

  •  2007 r.

1. Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu

Kontrola realizacji zadania i wydatkowania środków przyznanych w ramach dotacji celowej na zadanie "Tworzenie i wdrażanie systemów informatycznych w sferze kultury".

Protokół z kontroli z dnia 23 stycznia 2007 r.

2. Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy

Kontrola problemowa realizacji zadań w ramach ZPORR projektu pn. "INFOBIBNET - informacja, biblioteka, sieć".

Informacja pokontrolna z dnia 13 kwietnia 2007 r.

3. Archiwum Państwowe w Toruniu

Lustracja wykonania zaleceń pokontrolnych.

Protokół lustracji wykonania zaleceń pokontrolnych z dnia 1 października 2007 r.