Informacja dla wykonawców

Wojewódzka Biblioteka Publiczna – Książnica Kopernikańska w Toruniu informuje, że od października 2020 r. uruchomiła platformę zakupową, gdzie prowadzone będą postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz procesy zakupowe o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro. Komunikacja między zamawiającym a wykonawcami na platformie zakupowej dostępnej pod adresem https://platformazakupowa.pl/pn/ksiaznica.torun, w szczególności składanie ofert oraz oświadczeń, odbywać się będzie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. Wszelkie informacje niezbędne do skutecznego złożenia oferty wykonawcy mogą uzyskać na platformie zakupowej Biblioteki.
Jednocześnie ogłoszenia o zamówieniu, specyfikacje istotnych warunków zamówienia, zapytania ofertowe oraz wyniki postępowań będą zamieszczanie w dalszym ciągu na stronie internetowej www.bip.ksiaznica.torun.pl w zakładce „Zamówienia publiczne”.

Platforma zakupowa Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej - Książnicy Kopernikańskiej w Toruniu.