1. Rejestry czytelników
2. Elektroniczny katalog zbiorów
3. Rejestr wypożyczonych zbiorów
4. Rejestr udostępnionych zbiorów
5. Rejestr wypożyczeni międzybibliotecznych
6. Katalog druków zwartych od XIX wieku – wersja elektroniczna
7. Katalog druków ciągłych od XIX wieku – wersja elektroniczna
8. Katalog zbiorów specjalnych – wersja elektroniczna
9. Księgi inwentarzowe zbiorów zwartych
10. Księgi inwentarzowe wydawnictw ciągłych
11. Księgi inwentarzowe starodruków, kartografii, rękopisów, nut, grafiki
12. Ewidencja środków trwałych
13. Ewidencja wartości niematerialnych i prawnych
14. Rejestr zamówień publicznych
15. Wewnętrzny rejestr wydatków
16. Rejestr umów
17. Księga kontroli
18. Dziennik korespondencyjny
19. Rejestr skarg i wniosków
20. Rejestr wniosków o udostępnienie informacji publicznej
21. Rejestr zarządzeń dyrektora WBP-KK
22. Rejestr upoważnień i pełnomocnictw
23. Rejestr wydanych delegacji służbowych
24. Archiwum zakładowe

Rejestry czytelników są wyłącznie do wglądu oraz potrzeb uprawnionych pracowników Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej-Książnicy Kopernikańskiej w Toruniu.

Informacje zawarte w pozostałych rejestrach udzielane są w formie pisemnej, w oparciu o obowiązujące przepisy prawne.