Dyrektor Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej-Książnicy Kopernikańskiej w Toruniu ogłasza konkurs na funkcję koordynatora filii bibliotecznych

Miejsce pracy: Wojewódzka Biblioteka Publiczna-Książnica Kopernikańska w Toruniu, ul. Słowackiego 8

Wymiar czasu pracy: pełen etat

Zatrudnienie: od 2 kwietnia 2012 r.

Wymagania kwalifikacyjne:

- wykształcenie wyższe bibliotekarskie,

- doświadczenie zawodowe w pracy w bibliotece publicznej - co najmniej 5 lat.

Wymagania dodatkowe:

- umiejętność komunikacji interpersonalnej,

- umiejętność organizacji pracy w zespole,

- znajomość specyfiki pracy filii bibliotecznych,

- umiejętność planowania,

- kreatywność,

- sumienność i obowiązkowość,

- samodzielność,

- gotowość podnoszenia kwalifikacji.

Podstawowe obowiązki:

- organizowanie i koordynowanie pracy sieci filii bibliotecznych WBP-KK w Toruniu,

- krótko- i długoterminowe planowanie rozwoju i działalności sieci filii bibliotecznych WBP-KK w Toruniu.

Wymagane dokumenty:

- CV (wraz z telefonicznym numerem kontaktowym),

- list motywacyjny,

- odpis dyplomu,

- kserokopie świadectw pracy i innych zaświadczeń o zatrudnieniu.

Forma i termin składania aplikacji:

Wymagane dokumenty należy składać w Sekretariacie WBP-KK w Toruniu, ul. Słowackiego 8 do dnia 16 marca 2012 r. do godz. 15. Aplikacje złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

Dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, CV, powinny być opatrzone klauzulą: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.)

Pozostałe informacje:

Konkurs przeprowadzi komisja konkursowa powołana przez Dyrektora WBP-KK w Toruniu. O terminie, miejscu i wyniku konkursu kandydaci zostaną poinformowani indywidualnie.