OGŁOSZENIE O KONKURSIE


Dyrektor Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej – Książnicy Kopernikańskiej w Toruniu ogłasza konkurs na stanowisko kierownika filii bibliotecznej

Miejsce pracy: Filia Nr 11 przy ul. Żwirki i Wigury 39/41 w Toruniu
Wymiar czasu pracy: pełen etat

1. Wymagania kwalifikacyjne:
- wykształcenie wyższe bibliotekarskie (mile widziany kurs pedagogiczny),
- doświadczenie zawodowe w pracy w bibliotece publicznej – co najmniej 5 lat,
- doświadczenie w kierowaniu filią biblioteczną,
- znajomość systemu bibliotecznego PROLIB.

2. Wymagania dodatkowe:
- cechy osobowe niezbędne do bezpośredniej pracy z czytelnikiem, komunikatywność, oczytanie, swoboda wystąpień publicznych,
- znajomość podstawowych aktów prawnych dotyczących funkcjonowania biblioteki,
- umiejętność organizacji pracy w zespole,
- umiejętność planowania,
- kreatywność i zaangażowanie w rozwój Biblioteki,
- sumienność i obowiązkowość,
- gotowość podnoszenia kwalifikacji,
- biegła znajomość obsługi komputera.

3. Zakres podstawowych zadań:
- prowadzenie filii bibliotecznej,
- kierowanie podległymi pracownikami,
- organizowanie form pracy z czytelnikiem, służących popularyzowaniu książki, nauki i czytelnictwa,
- udzielanie informacji bibliotecznych, bibliograficznych i rzeczowych,
- prowadzenie niezbędnej dokumentacji bibliotecznej,
- gromadzenie, przechowywanie i ochrona materiałów bibliotecznych,
- udostępnianie zbiorów bibliotecznych,
- sporządzanie sprawozdań, analiz i planów z działalności filii.

4. Wymagane dokumenty:
- Curriculum Vitae,
- list motywacyjny,
- wizja pracy filii,
- kopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje,
- oświadczenie kandydata o niekaralności i korzystania z pełni praw publicznych,
- dokumenty aplikacyjne winny być opatrzone klauzulą „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.).

Dokumenty należy składać do dnia 16 września 2016 r. w Sekretariacie WBP-KK w Toruniu przy ul. Słowackiego 8 (I piętro, pok. 21).
O terminie rozmowy kwalifikacyjnej wybrani kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie. Dodatkowe informacje uzyskać można pod numerem telefonu: 56 6226642 w. 121.