Ogłoszenie - oferta pracy


Dyrektor Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej - Książnicy Kopernikańskiej w Toruniu ogłasza nabór na stanowisko: referent ds. księgowo-płacowych


Miejsce pracy:
Wojewódzka Biblioteka Publiczna - Książnica Kopernikańska
ul. Słowackiego 8, 87-100 Toruń

Wymiar czasu pracy: pełen etat

Zatrudnienie: od 05 listopada 2018 r.

Opis stanowiska pracy:
Do zadań osoby zatrudnionej na wyżej wymienionym stanowisku należeć będzie m.in.:
- przyjmowanie i opracowywanie dokumentów podlegających ewidencji księgowej,
- rejestrowanie dokumentów w systemie finansowo-księgowym,
- uzgadnianie zapisów kont syntetycznych i analitycznych,
- przegląd i weryfikacja poprawności danych księgowych na kontach bilansowych.
- sporządzanie raportów finansowych,
- wsparcie w zakresie zadań kadrowo-płacowych.

Wymagania kwalifikacyjne:
- wykształcenie wyższe,
- kilkuletnie doświadczenie w pracy zawodowej: w tym w księgowości - co najmniej 3 lata,
- znajomość zasad rachunkowości oraz zagadnień podatkowych związanych z samorządowymi instytucjami kultury,
- znajomość przepisów prawa pracy i ubezpieczeń społecznych,
- znajomość obsługi komputerowych programów księgowych,
- znajomość pakietu Microsoft Office,
- umiejętność analitycznego myślenie i rozwiązywania problemów,
- rzetelność, samodzielność, odporność na stres,
- umiejętność współpracy w zespole,
- dyspozycyjność,
- umiejętność szybkiego uczenia się nowych zagadnień.

Wymagane dokumenty:
- życiorys (CV) oraz list motywacyjny,
- kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
- kserokopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagań niezbędnych w zakresie doświadczenia zawodowego i stażu pracy,
- oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych,
- kserokopie dokumentów potwierdzających posiadanie dodatkowych kwalifikacji,

- oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji, o następującej treści:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy do realizacji procesu obecnej rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Osoby zainteresowane prosimy o składanie ofert do dnia 26 października 2018 r., na adres: Wojewódzka Biblioteka Publiczna - Książnica Kopernikańska, ul. Słowackiego 8, 87-100 Toruń (pokój 21) lub elektronicznie na adres: sekretariat@ksiaznica.torun.pl
Dokumenty uważa się za dostarczone w terminie, jeżeli wpłynęły do dnia 26.10.2018 r. do godz. 15.00.
O terminie rozmowy kwalifikacyjnej powiadomimy wybranych kandydatów telefonicznie.

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy, iż:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wojewódzka Biblioteka Publiczna - Książnica Kopernikańska z siedzibą w Toruniu przy ul. Słowackiego 8.
2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - iodo@ksiaznica.torun.pl.
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie dla potrzeb aktualnej rekrutacji - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz art. 22 Kodeksu Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r. (Dz.U. 2018 poz. 917 ze zm.).
4. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą do momentu zakończenia procesu rekrutacyjnego.
5. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.
6. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne, do przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego na podstawie art. 22 Kodeksu Pracy, a w pozostałym zakresie jest dobrowolne.