Ogłoszenie - oferta pracy


Dyrektor Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej - Książnicy Kopernikańskiej w Toruniu ogłasza nabór na stanowisko: specjalista ds. kadrowo-płacowych


Miejsce pracy:
Wojewódzka Biblioteka Publiczna - Książnica Kopernikańska
ul. Słowackiego 8, 87-100 Toruń

Wymiar czasu pracy: pełen etat

Zatrudnienie: luty/ marzec 2019 r.

Opis stanowiska pracy:

Do zadań osoby zatrudnionej na wyżej wymienionym stanowisku należeć będzie: kompleksowa obsługa kadrowo-płacowa pracowników i współpracowników,
w tym m.in.:
- przygotowywanie umów i dokumentów związanych z nawiązywaniem i rozwiązywaniem stosunku pracy,
- prowadzenie i aktualizacja akt osobowych pracowników,
- wprowadzanie danych do systemu kadrowo-płacowego i ich aktualizacja,
- sporządzanie list płac (naliczanie wynagrodzeń, zasiłków, potrąceń itp.) oraz list wypłat innych świadczeń,
- rozliczanie umów cywilnoprawnych,
- dokonywanie rozliczeń i sporządzanie deklaracji ZUS, US, GUS, PFRON itp.,
- księgowanie dokumentów płacowych oraz uzgadnianie kont księgowych,
- prowadzenie ewidencji czasu pracy pracowników,
- wystawianie zaświadczeń o wysokości zarobków, zatrudnieniu i innych,
- naliczanie odpisu na fundusz socjalny,
- sporządzanie zestawień i analiz itp.

Wymagania kwalifikacyjne:
- wykształcenie wyższe,
- kilkuletnie doświadczenie w pracy zawodowej: w tym na stanowisku kadrowo-płacowym - co najmniej 3 lata,
- znajomość aktualnych przepisów z zakresu prawa pracy, podatków, ubezpieczeń społecznych,
- znajomość ustawy dotyczącej wynagradzania pracowników instytucji kultury,
- znajomość obsługi komputerowych programów płacowych,
- znajomość pakietu Microsoft Office,
- umiejętność analitycznego myślenie i rozwiązywania problemów,
- rzetelność, samodzielność,
- umiejętność współpracy w zespole,
- dyspozycyjność oraz umiejętność pracy pod presją czasu,
- umiejętność szybkiego uczenia się nowych zagadnień.


Wymagane dokumenty:
- życiorys (CV) oraz list motywacyjny,
- kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
- kserokopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagań niezbędnych w zakresie doświadczenia zawodowego i stażu pracy,
- oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych,
- kserokopie dokumentów potwierdzających posiadanie dodatkowych kwalifikacji,
- oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji, o następującej treści:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).


Osoby zainteresowane prosimy o składanie ofert do dnia 20 lutego 2019 r., na adres: Wojewódzka Biblioteka Publiczna - Książnica Kopernikańska, ul. Słowackiego 8, 87-100 Toruń (pokój 21), elektronicznie na adres: sekretariat@ksiaznica.torun.pl lub przez portal pracuj.pl.
Dokumenty uważa się za dostarczone w terminie, jeżeli wpłynęły do dnia 20.02.2019 r. do godz. 15.00.
O terminie rozmowy kwalifikacyjnej powiadomimy wybranych kandydatów telefonicznie.

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy, iż:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wojewódzka Biblioteka Publiczna - Książnica Kopernikańska z siedzibą w Toruniu przy ul. Słowackiego 8.
2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - iodo@ksiaznica.torun.pl.
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie dla potrzeb aktualnej rekrutacji - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz art. 22 Kodeksu Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r. (Dz.U. 2018 poz. 917 ze zm.).
4. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą do momentu zakończenia procesu rekrutacyjnego.
5. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.
6. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne, do przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego na podstawie art. 22 Kodeksu Pracy, a w pozostałym zakresie jest dobrowolne.


Ogłoszenie - oferta pracy


Dyrektor Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej - Książnicy Kopernikańskiej w Toruniu ogłasza nabór na stanowisko:
referent ds. księgowo-finansowych


Miejsce pracy:
Wojewódzka Biblioteka Publiczna - Książnica Kopernikańska
ul. Słowackiego 8, 87-100 Toruń

Wymiar czasu pracy: pełen etat

Zatrudnienie: luty/ marzec 2019 r.

Opis stanowiska pracy:

Do zadań osoby zatrudnionej na wyżej wymienionym stanowisku należeć będzie m.in.:
- przyjmowanie i opracowywanie dokumentów podlegających ewidencji księgowej,
- rejestrowanie dokumentów w systemie finansowo-księgowym,
- uzgadnianie zapisów kont syntetycznych i analitycznych,
- przegląd i weryfikacja poprawności danych księgowych na kontach bilansowych.
- sporządzanie raportów finansowych,
- obsługa księgowa środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych,
- nadzór nad projektami realizowanymi przez instytucję,
- sporządzanie zestawień i analiz itp.

Wymagania kwalifikacyjne:
- wykształcenie wyższe,
- kilkuletnie doświadczenie w pracy zawodowej, w tym w Dziale Finansowo-Księgowym,
- znajomość aktualnych przepisów z zakresu rachunkowości, podatków itp.,
- znajomość obsługi komputerowych programów księgowo-finansowych,
- znajomość pakietu Microsoft Office,
- umiejętność analitycznego myślenie i rozwiązywania problemów,
- rzetelność, samodzielność,
- umiejętność współpracy w zespole,
- dyspozycyjność oraz umiejętność pracy pod presją czasu,
- umiejętność szybkiego uczenia się nowych zagadnień.


Wymagane dokumenty:
- życiorys (CV) oraz list motywacyjny,
- kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
- kserokopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagań niezbędnych w zakresie doświadczenia zawodowego i stażu pracy,
- oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych,
- kserokopie dokumentów potwierdzających posiadanie dodatkowych kwalifikacji,
- oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji, o następującej treści:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).


Osoby zainteresowane prosimy o składanie ofert do dnia 20 lutego 2019 r., na adres: Wojewódzka Biblioteka Publiczna - Książnica Kopernikańska, ul. Słowackiego 8, 87-100 Toruń (pokój 21), elektronicznie na adres: sekretariat@ksiaznica.torun.pl

Dokumenty uważa się za dostarczone w terminie, jeżeli wpłynęły do dnia 20.02.2019 r. do godz. 15.00.
O terminie rozmowy kwalifikacyjnej powiadomimy wybranych kandydatów telefonicznie.

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy, iż:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wojewódzka Biblioteka Publiczna - Książnica Kopernikańska z siedzibą w Toruniu przy ul. Słowackiego 8.
2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - iodo@ksiaznica.torun.pl.
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie dla potrzeb aktualnej rekrutacji - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz art. 22 Kodeksu Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r. (Dz.U. 2018 poz. 917 ze zm.).
4. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą do momentu zakończenia procesu rekrutacyjnego.
5. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.
6. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne, do przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego na podstawie art. 22 Kodeksu Pracy, a w pozostałym zakresie jest dobrowolne.