Wojewódzka Biblioteka Publiczna – Książnica Kopernikańska w Toruniu ogłasza nabór na stanowisko:

Główny Księgowy
 

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku

1). Prowadzenie całokształtu zagadnień finansowo-księgowych Biblioteki zgodnie z przepisami obowiązującymi w instytucjach kultury,

2). Wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi Biblioteki,

3). Dokonywanie wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym oraz kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych,

4). Sporządzanie planów finansowych oraz okresowych sprawozdań z ich realizacji,

5). Sporządzanie sprawozdawczości finansowej,

6). Zapewnienie prawidłowości rozliczeń finansowych m.in. przydzielonych dotacji, zobowiązań publicznoprawnych oraz innych otrzymanych środków podlegających rozliczeniu,

7). Bieżący nadzór oraz analiza sytuacji finansowej Biblioteki,

8). Opracowanie oraz aktualizacja wewnętrznych przepisów dotyczących polityki finansowej instytucji kultury,

9). Współpraca z instytucjami zewnętrznymi,

10). Nadzór nad pracą działu finansowo-księgowego Biblioteki,

11). Prowadzenie rozliczeń inwentaryzacji składników majątku instytucji,

12). Należyte przechowywanie oraz zabezpieczanie dokumentów finansowo-księgowych,

13). Realizacji innych, nie wymienionych powyżej zadań, które z mocy prawa lub przepisów wewnętrznych, należą do kompetencji głównego księgowego.

 

Wymagania niezbędne do pracy na stanowisku

Od osób ubiegających się o w/w stanowisko oczekujemy spełnienia warunków określonych ustawą o finansach publicznych:

1). obywatelstwo polskie

2). pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych,

3). niekaralność - brak prawomocnego skazania za przestępstwa przeciwko:

• mieniu,

• obrotowi gospodarczemu,

• działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego,

• wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo karne skarbowe,

4). spełniać jeden z poniższych warunków:

• ukończone ekonomiczne jednolite studia magisterskie, ekonomiczne wyższe studia zawodowe, uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie lub ekonomiczne studia podyplomowe i posiadać co najmniej 5-letnie doświadczenie na stanowisku Głównego Księgowego,

• posiadać wpis do rejestru biegłych rewidentów na podstawie odrębnych przepisów,

• posiadać świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych lub certyfikat księgowy, wydany na podstawie odrębnych przepisów.

 

Wymagania dodatkowe

1). Doświadczenie w prowadzeniu księgowości jednostek sektora finansów publicznych, w tym w szczególności w instytucji kultury,

2). Umiejętność sporządzania sprawozdawczości finansowej, budżetowej oraz statystycznej,

3). Dobra znajomość i umiejętność stosowania w praktyce przepisów związanych z funkcjonowaniem jednostek sektora finansów publicznych, a także przepisów z zakresu finansów publicznych oraz rachunkowości, w tym w szczególności:

·         ustawy o finansach publicznych,

·         ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej,

·         ustawy o rachunkowości,

·         prawa podatkowego (PIT, CIT, VAT, Podatków lokalnych i opłat),

·         prawa ubezpieczeń społecznych i prawa pracy,

·         prawa zamówień publicznych,

·         ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych,

4). Umiejętność prowadzenia księgowości komputerowej

5). Znajomość pakietu MS Office (m. in. Word, Excel),

6). Umiejętność sporządzania analiz, tworzenia prognoz, zestawień, planów w oparciu o materiały źródłowe i przewidywane założenia,

7). Odpowiedzialność, rzetelność, umiejętności organizacyjne, terminowość, dokładność oraz wysoko rozwinięte zdolności komunikacyjne i interpersonalne.

8). Opinia od poprzedniego pracodawcy.Oferta

1). Stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę,

2). Miejsce pracy: budynek główny WBP-KK w Toruniu,

3). Zatrudnienie w niepełnym wymiarze czasu pracy do końca 2022 r., od stycznia 2023 r. zatrudnienie na pełen etat,

4). Możliwość rozwoju zawodowego,

5). Świadczenia dodatkowe: pakiet socjalny, kasa pracownicza, nagrody jubileuszowe i inne.

 

Wymagane dokumenty

1). CV, list motywacyjny,

2). Kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,

3). Kopie dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje i umiejętności zawodowe,

4). Oświadczenie o niekaralności,

5). Oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych,

6). Oświadczenie o następującej treści:

„Na podstawie przepisów ogólnego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. U. UE. L z 2016 r. Nr 119 str. 1), zwanego dalej RODO wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych przez Wojewódzką Bibliotekę Publiczną – Książnicę Kopernikańską w Toruniu, z siedzibą przy ul. Słowackiego 8, 87-100 Toruń dla potrzeb niezbędnych do realizacji aktualnego procesu rekrutacji”.

 

Wszystkie oświadczenia powinny być opatrzone datą oraz własnoręcznie podpisane.

 


Dokumenty w sprawie naboru na stanowisko Głównego Księgowego można składać do dnia 25 listopada 2022 r. do godziny 12.00 w siedzibie Biblioteki przy ul. Słowackiego 8 w Toruniu lub przesłać pocztą tradycyjną na adres jw. 

Dopuszczamy możliwość przesłania dokumentów w formie skanów za pomocą poczty elektronicznej na adres: sekretariat@ksiaznica.torun.pl

 

O zachowaniu terminu decyduje data i godzina wpływu do siedziby instytucji. W przypadku dokumentacji złożonej za pomocą poczty elektronicznej decyduje data i godzina wpływu na serwer Biblioteki.

Skontaktujemy się i przeprowadzimy rozmowy tylko z wybranymi osobami.

Otrzymanych dokumentów nie zwracamy.

Dodatkowe informacje uzyskać można pod numerem telefonu 56 6226642 w. 124 (Kadry).

 

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA KANDYDATÓW DO PRACY W WOJEWÓDZKIEJ BIBLIOTECE PUBLICZNEJ – KSIĄZNICY KOPERNIKAŃSKIEJ W TORUNIU

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. U. UE. L z 2016 r. Nr 119 str. 1) informujemy, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wojewódzka Biblioteka Publiczna - Książnica Kopernikańska z siedzibą w Toruniu przy ul. Słowackiego 8.

2. Na podstawie art. 37 ust. 1 Administrator powołał Inspektor Ochrony Danych, z którym można się kontaktować poprzez adres e-mail: iodo@ksiaznica.torun.pl.

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu aktualnej rekrutacji – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. A ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz Kodeksu Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r. (z późn. zm.).

4. Pani/Pana dane przetwarzane będą przez okres ograniczony wyrażoną przez Panią/Pana zgodą.

5. Dane osobowe nie będą przekazywane innym podmiotom.

6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.

7. Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały automatycznym decyzjom opartym na profilowaniu.

8. Na podstawie art. 15 ust. 1 posiada Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych, w tym do uzyskania informacji o zakresie przetwarzanych przez nas danych oraz uzyskania kopii tych danych.

9. Na podstawie art. 16 posiada Pani/Pan prawo do modyfikacji i poprawienia swoich danych, w tym, jeżeli nie będą zachodziły inne prawne przeciwwskazania do ograniczenia ich zakresu przetwarzania.

10. Na podstawie art. 17 posiada Pani/Pan prawo do całkowitego usunięci swoich danych, jeżeli nie będą zachodziły inne przeciwwskazania prawne.

11. Na podstawie art. 77 ust. 1 posiada Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, który zajmuje się ochroną danych osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy o ochronie danych osobowych.

12. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji procesu rekrutacji.