A A A
SmodBIP
To jest wersja archiwalna z dnia 27.03.2013, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu: dodanie tresci

Inne tryby postępowań

Inne tryby postępowań

Toruń 27.03.2013 r.

O G Ł O S Z E N I E

Wojewódzka Biblioteka Publiczna – Książnica Kopernikańska w Toruniu z siedzibą przy ul. Słowackiego 8 ogłasza Przetarg Pisemny Nieograniczony na sprzedaż majątku zbędnego.

1. Przedmiotem przetargu jest zbycie:

• Szafka katalogowa DzIXsz-39,DzIXsz-61,DzIXsz-62,DzIXsz-102,
DzIXsz-162 - 5szt.
• Skrzynka katalogowa DzIXsk-143,DzIXsk 89 –2 szt.
• Szafka kartograficzna DzIXsz-335,DzIXsz-336,DzIXsz-337,DzIXsz-338, DzIXsz- 339 – 5szt.
2. Cena wywoławcza wynosi:
• 20 zł brutto - szafka katalogowa – 1szt.
• 20 zł brutto - skrzynka katalogowa – 1szt.
• 50 zł brutto – skrzynka kartograficzna -1szt.
3. Szafki katalogowe, skrzynki katalogowe, skrzynki kartograficzne można oglądać po uprzednim uzgodnieniu ze sprzedającym. Zdjęcia w załączeniu.
4. Wysokość wymaganego wadium wynosi 10,00 zł
5. Wadium należy wpłacać w formie przelewu na rachunek sprzedającego Bank Millenium nr 14 1160 2202 0000 0000 7128 4688 do dnia składania ofert
6. Wadium złożone przez nabywcę zaliczone na poczet ceny, a pozostałe zwrócone niezwłocznie po zakończeniu przetargu z zastrzeżeniem, iż wadium nie podlega zwrotowi w przypadku gdy, żaden Oferent przetargu nie zaoferuje co najmniej ceny wywoławczej.
7. Wadium złożone przez oferentów, których oferty nie zostały przyjęte, zostanie zwrócone bezpośrednio po dokonaniu wyboru oferty, a oferentowi, którego oferta została przyjęta zostanie zarachowane na poczet ceny
8. Warunki przystąpienia do przetargu określone zostały w regulaminie przetargu.
9. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie pok. 21 (sekretariat) w siedzibie Sprzedającego (Toruń, ul. Słowackiego 8) najpóźniej do dnia 03 kwietnia 2013 roku do godz. 12.00. Kopertę należy zaadresować w następujący sposób:


Wojewódzka Biblioteka Publiczna – Książnica Kopernikańska w Toruniu ul. Słowackiego 8, 87-100 Toruń
OFERTA NA ZAKUP …………………..
Nie otwierać przed dniem 03 kwietnia 2013 roku przed godz. 12.30.

10. Oferta złożona po terminie zostanie zwrócona Oferentowi bez otwierania.
11. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 03 kwietnia 2013 roku , w siedzibie Sprzedającego (Toruń, ul. Słowackiego 8) niezwłocznie po upływie terminu składania ofert, tj. o godz. 12.30. Oferenci mogą brać udział w publicznej sesji otwarcia ofert.
12. Warunkowa umowa sprzedaży zawarta zostanie z Uczestnikiem, który zaoferuje najwyższą cenę.
13. Wojewódzka Biblioteka Publiczna – Książnica Kopernikańska w Toruniu zastrzega sobie możliwość odwołania przetargu bez podania przyczyny.
14. Dodatkowe informacje oraz regulamin przetargu można uzyskać w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej – Książnicy Kopernikańskiej w Toruniu, Toruń, ul. Słowackiego 8, tel. (0-56) 622-66-42 wew. 124.

Link do dokumentów: INNE-sprzedaz.regaly.zipOpublikował: Sławomir Mirowski
Publikacja dnia: 27.03.2013
Podpisał: Teresa Szymorowska
Dokument z dnia: 18.10.2010
Dokument oglądany razy: 33 998