A A A
SmodBIP
To jest wersja archiwalna z dnia 25.07.2013, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu: dodanie wyboru

Inne tryby postępowań

Inne tryby postępowań

Toruń 22.07.2013r.

O G Ł O S Z E N I E

Wojewódzka Biblioteka Publiczna – Książnica Kopernikańska w Toruniu z siedzibą przy ul. Słowackiego 8 ogłasza Przetarg Pisemny Nieograniczony na sprzedaż majątku zbędnego.

1. Przedmiotem przetargu jest zbycie wszelkiego metalowego wyposażenia z przeznaczeniem na złom ( szacunkowo ok. 30 ton) znajdującego się w Bibliotece w związku z realizacją zadania inwestycyjnego „Modernizacja magazynu”
2. Sprzedający wymaga:
- Ewentualnego demontażu oraz załadunku i transportu przez Wykonawcę,
- zaproponowania przez Wykonawcę ceny za 1 tonę złomu brutto, rozliczane kosztorysowo.
3. Wyposażenie można oglądać po uprzednim uzgodnieniu ze sprzedającym.
4. Wysokość wymaganego wadium wynosi 1000,00 zł (słownie:jedentysiączłotych)
5. Wadium należy wpłacać w formie przelewu na rachunek sprzedającego Bank Millenium nr 14 1160 2202 0000 0000 7128 4688 do dnia składania ofert
6. Wadium złożone przez nabywcę zaliczone na poczet ceny, a pozostałe zwrócone niezwłocznie po zakończeniu przetargu z zastrzeżeniem, iż wadium nie podlega zwrotowi w przypadku gdy, żaden Oferent przetargu nie zaoferuje co najmniej ceny wywoławczej.
7. Wadium złożone przez oferentów, których oferty nie zostały przyjęte, zostanie zwrócone bezpośrednio po dokonaniu wyboru oferty, a oferentowi, którego oferta została przyjęta zostanie zarachowane na poczet ceny
8. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie pok. 21 (sekretariat) w siedzibie Sprzedającego (Toruń, ul. Słowackiego 8) najpóźniej do dnia 25 lipca 2013 roku do godz. 12.00. Kopertę należy zaadresować w następujący sposób:


Wojewódzka Biblioteka Publiczna – Książnica Kopernikańska w Toruniu ul. Słowackiego 8, 87-100 Toruń
OFERTA NA ZAKUP …………………..
Nie otwierać przed dniem 25 lipca 2013 roku przed godz. 12.30
.

9. Oferta złożona po terminie zostanie zwrócona Oferentowi bez otwierania.
10. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 25 lipca 2013 roku , w siedzibie Sprzedającego (Toruń, ul. Słowackiego 8) niezwłocznie po upływie terminu składania ofert, tj. o godz. 12.30. Oferenci mogą brać udział w publicznej sesji otwarcia ofert.
11. Warunkowa umowa sprzedaży zawarta zostanie z Uczestnikiem, który zaoferuje najwyższą cenę.
12. Wojewódzka Biblioteka Publiczna – Książnica Kopernikańska w Toruniu zastrzega sobie możliwość odwołania przetargu bez podania przyczyny.
13. Dodatkowe informacje oraz regulamin przetargu można uzyskać w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej – Książnicy Kopernikańskiej w Toruniu, Toruń, ul. Słowackiego 8, tel. (0-56) 622-66-42 wew. 124.

Link do dokumentu: INNE-zlom2.pdf

Toruń 16.07.2013r.

O G Ł O S Z E N I E

Wojewódzka Biblioteka Publiczna – Książnica Kopernikańska w Toruniu z siedzibą przy ul. Słowackiego 8 ogłasza Przetarg Pisemny Nieograniczony na sprzedaż majątku zbędnego.

1. Przedmiotem przetargu jest zbycie regałów metalowych z przeznaczeniem na złom, szacunkowo ok. 15 ton.
2. Sprzedający wymaga:

- Ewentualnego demontażu oraz załadunku i transportu przez Wykonawcę,

- zaproponowania przez Wykonawcę ceny za 1 tonę złomu brutto, rozliczne kosztorysowo.

3. Regały można oglądać po uprzednim uzgodnieniu ze sprzedającym.
4. Wysokość wymaganego wadium wynosi 100,00 zł
5. Wadium należy wpłacać w formie przelewu na rachunek sprzedającego Bank Millenium nr 14 1160 2202 0000 0000 7128 4688 do dnia składania ofert
6. Wadium złożone przez nabywcę zaliczone na poczet ceny, a pozostałe zwrócone niezwłocznie po zakończeniu przetargu z zastrzeżeniem, iż wadium nie podlega zwrotowi w przypadku gdy, żaden Oferent przetargu nie zaoferuje co najmniej ceny wywoławczej.
7. Wadium złożone przez oferentów, których oferty nie zostały przyjęte, zostanie zwrócone bezpośrednio po dokonaniu wyboru oferty, a oferentowi, którego oferta została przyjęta zostanie zarachowane na poczet ceny
8. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie pok. 21 (sekretariat) w siedzibie Sprzedającego (Toruń, ul. Słowackiego 8) najpóźniej do dnia 19 lipca 2013 roku do godz. 12.00. Kopertę należy zaadresować w następujący sposób:

Wojewódzka Biblioteka Publiczna – Książnica Kopernikańska w Toruniu ul. Słowackiego 8, 87-100 Toruń

OFERTA NA ZAKUP …………………..

Nie otwierać przed dniem 19 lipca 2013 roku przed godz. 12.30.

9. Oferta złożona po terminie zostanie zwrócona Oferentowi bez otwierania.
10. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 19 lipca 2013 roku , w siedzibie Sprzedającego (Toruń, ul. Słowackiego 8) niezwłocznie po upływie terminu składania ofert, tj. o godz. 12.30. Oferenci mogą brać udział w publicznej sesji otwarcia ofert.
11. Warunkowa umowa sprzedaży zawarta zostanie z Uczestnikiem, który zaoferuje najwyższą cenę.
12. Wojewódzka Biblioteka Publiczna – Książnica Kopernikańska w Toruniu zastrzega sobie możliwość odwołania przetargu bez podania przyczyny.
13. Dodatkowe informacje oraz regulamin przetargu można uzyskać w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej – Książnicy Kopernikańskiej w Toruniu, Toruń, ul. Słowackiego 8, tel. (0-56) 622-66-42 wew. 124.

Link do dokumentu: INNE-zlom.pdfOpublikował: Małgorzata Różańska
Publikacja dnia: 25.07.2013
Podpisał: Teresa Szymorowska
Dokument z dnia: 18.10.2010
Dokument oglądany razy: 4 792