A A A
SmodBIP
To jest wersja archiwalna z dnia 12.12.2014, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu: poprawka

Inne tryby postępowań

Inne tryby postępowań

Toruń 5.12.2014r.

O G Ł O S Z E N I E

Wojewódzka Biblioteka Publiczna – Książnica Kopernikańska w Toruniu z siedzibą przy ul. Słowackiego 8 ogłasza Przetarg Pisemny Nieograniczony na sprzedaż majątku zbędnego.

1. Przedmiotem przetargu jest zbycie:
- Szafka katalogowa - 18szt.
2. Cena wywoławcza wynosi:
- 20 zł brutto - szafka katalogowa – 1szt.
3. Szafki katalogowe można oglądać po uprzednim uzgodnieniu ze sprzedającym.
4. Wysokość wymaganego wadium wynosi 10,00 zł
5. Wadium należy wpłacać w formie przelewu na rachunek sprzedającego Bank Millenium nr 14 1160 2202 0000 0000 7128 4688 w terminie do dnia 12 grudnia 2014 roku do godz. 12.00.
6. Wadium złożone przez nabywcę zaliczone na poczet ceny, a pozostałe zwrócone niezwłocznie po zakończeniu przetargu z zastrzeżeniem, iż wadium nie podlega zwrotowi w przypadku gdy, żaden Oferent przetargu nie zaoferuje co najmniej ceny wywoławczej.
7. Wadium złożone przez oferentów, których oferty nie zostały przyjęte, zostanie zwrócone bezpośrednio po dokonaniu wyboru oferty, a oferentowi, którego oferta została przyjęta zostanie zarachowane na poczet ceny
8. Warunki przystąpienia do przetargu określone zostały w regulaminie przetargu.
9. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie pok. 21 (sekretariat) w siedzibie Sprzedającego (Toruń, ul. Słowackiego 8) najpóźniej do dnia 12 grudnia 2014 roku do godz. 12.00. Kopertę należy zaadresować w następujący sposób:


Wojewódzka Biblioteka Publiczna – Książnica Kopernikańska w Toruniu ul. Słowackiego 8, 87-100 Toruń
OFERTA NA ZAKUP …………………..
Nie otwierać przed dniem 12 grudnia 2014 roku przed godz. 12.30
.

10. Oferta złożona po terminie zostanie zwrócona Oferentowi bez otwierania.
11. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 12 grudnia 2014 roku , w siedzibie Sprzedającego (Toruń, ul. Słowackiego 8) niezwłocznie po upływie terminu składania ofert, tj. o godz. 12.30. Oferenci mogą brać udział w publicznej sesji otwarcia ofert.
12. Warunkowa umowa sprzedaży zawarta zostanie z Uczestnikiem, który zaoferuje najwyższą cenę.
13. Wojewódzka Biblioteka Publiczna – Książnica Kopernikańska w Toruniu zastrzega sobie możliwość odwołania przetargu bez podania przyczyny.
14. Dodatkowe informacje oraz regulamin przetargu można uzyskać w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej – Książnicy Kopernikańskiej w Toruniu, ul. Słowackiego 8, tel. (0-56) 622-66-42 wew. 124.


Toruń 12.12.2014r.

Zamawiający informuje o przedłużeniu terminu składania ofert do dnia 17 grudnia 2014 r.


Toruń 18.06.2014

Toruń: Serwis oprogramowania (polisa serwisowa) zintegrowanego systemu bibliotecznego Prolib
Numer ogłoszenia: 206968 - 2014; data zamieszczenia: 18.06.2014

OGŁOSZENIE O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY - Usługi

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Wojewódzka Biblioteka Publiczna - Książnica Kopernikańska w Toruniu, ul. Słowackiego 8, 87-100 Toruń, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 056 6226642, faks 056 6225713 , strona internetowa bip.ksiaznica.torun.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: samorządowa instytucja kultury - zamówienie wspólne.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Serwis oprogramowania (polisa serwisowa) zintegrowanego systemu bibliotecznego Prolib.

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.

II.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest a. Serwis oprogramowania PROLIB i PROGRESS. b. Zakup dodatkowych licencji (opcjonalnie).

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 72.26.00.00-0, 72.61.10.00-0, 72.25.32.00-0.

II.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy.

SEKCJA III: PROCEDURA

Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie z wolnej ręki

1. Podstawa prawna

Postępowanie wszczęte zostało na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 1 lit. b ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych.

2. Uzasadnienie wyboru trybu

Przedmiot zamówienia obejmuje: czynności związane z obsługą serwisową (polisami serwisowymi) oprogramowania - Kompleksowy System Zarządzania Biblioteką PROLIB M21 służącego do prowadzenia wspólnego katalogu bibliotecznego oraz obsługi elektronicznej procesów bibliotecznych w: Wojewódzkiej i Miejskiej Bibliotece Publicznej w Bydgoszczy, Pedagogicznej Bibliotece Wojewódzkiej w Bydgoszczy, Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej - Książnicy Kopernikańskiej w Toruniu. W ramach zamówienia wykonane zostaną: - rozszerzanie ilości posiadanych licencji systemu - opcjonalnie, - programistyczne naprawy działania systemu powodujące ingerencję w kody źródłowe programu - aktualizacją oprogramowania w każdym roku trwania umowy wraz z usługą konwersji danych oraz modyfikacją struktury baz danych jeżeli będzie to wymagane przez nowszą wersję oprogramowania. Przedmiot zamówienia może być wykonywany tylko przez jednego Wykonawcę - firmę Max Elektronik S.A. z siedzibą: 65-021 Zielona Góra, ul. Dąbrowskiego 12. Firma Max Elektronik S.A. jest jedynym producentem, właścicielem praw autorskich, dostawcą i serwisantem oprogramowania pod nazwą Prolib M21. Na mocy bezterminowych, niewyłącznych licencji na użytkowanie Systemu, udzielonych użytkownikom, przez firmę Max Elektronik S.A. wszelkie w/w czynności mogą być dokonywane jedynie przez twórcę oprogramowania Prolib M21. Firma Max Elektronik S.A. jest także jedynym podmiotem mogącym świadczyć usługi serwisowe oprogramowania Progress niezbędnego do uruchomienia systemu Prolib. Firma Progress dystrybuuje polisy serwisowe jedynie do dostawców oprogramowania, które wymaga do działania oprogramowania firmy Progress. W świetle powyższego stanu faktycznego zachodzą przesłanki podstawie art. 67 ust. 1 pkt 1 lit. b. 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych, tj. udzielenie przedmiotowego zamówienia w trybie z wolnej ręki z przyczyn związanych z ochrona praw wyłącznych, wynikających z odrębnych przepisów, tylko z jednym wykonawcą, tj. Max Elektronik S.A. z siedzibą: 65-021 Zielona Góra, ul. Dąbrowskiego 12.

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

NAZWA I ADRES WYKONAWCY KTÓREMU ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA UDZIELIĆ ZAMÓWIENIA

Max Elektronik SA, ul. Dąbrowskiego 12, 65-021 Zielona Góra, kraj/woj. lubuskie.


Toruń 22.07.2013r.

O G Ł O S Z E N I E

Wojewódzka Biblioteka Publiczna – Książnica Kopernikańska w Toruniu z siedzibą przy ul. Słowackiego 8 ogłasza Przetarg Pisemny Nieograniczony na sprzedaż majątku zbędnego.

1. Przedmiotem przetargu jest zbycie wszelkiego metalowego wyposażenia z przeznaczeniem na złom ( szacunkowo ok. 30 ton) znajdującego się w Bibliotece w związku z realizacją zadania inwestycyjnego „Modernizacja magazynu”
2. Sprzedający wymaga:
- Ewentualnego demontażu oraz załadunku i transportu przez Wykonawcę,
- zaproponowania przez Wykonawcę ceny za 1 tonę złomu brutto, rozliczane kosztorysowo.
3. Wyposażenie można oglądać po uprzednim uzgodnieniu ze sprzedającym.
4. Wysokość wymaganego wadium wynosi 1000,00 zł (słownie:jedentysiączłotych)
5. Wadium należy wpłacać w formie przelewu na rachunek sprzedającego Bank Millenium nr 14 1160 2202 0000 0000 7128 4688 do dnia składania ofert
6. Wadium złożone przez nabywcę zaliczone na poczet ceny, a pozostałe zwrócone niezwłocznie po zakończeniu przetargu z zastrzeżeniem, iż wadium nie podlega zwrotowi w przypadku gdy, żaden Oferent przetargu nie zaoferuje co najmniej ceny wywoławczej.
7. Wadium złożone przez oferentów, których oferty nie zostały przyjęte, zostanie zwrócone bezpośrednio po dokonaniu wyboru oferty, a oferentowi, którego oferta została przyjęta zostanie zarachowane na poczet ceny
8. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie pok. 21 (sekretariat) w siedzibie Sprzedającego (Toruń, ul. Słowackiego 8) najpóźniej do dnia 25 lipca 2013 roku do godz. 12.00. Kopertę należy zaadresować w następujący sposób:


Wojewódzka Biblioteka Publiczna – Książnica Kopernikańska w Toruniu ul. Słowackiego 8, 87-100 Toruń
OFERTA NA ZAKUP …………………..
Nie otwierać przed dniem 25 lipca 2013 roku przed godz. 12.30
.

9. Oferta złożona po terminie zostanie zwrócona Oferentowi bez otwierania.
10. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 25 lipca 2013 roku , w siedzibie Sprzedającego (Toruń, ul. Słowackiego 8) niezwłocznie po upływie terminu składania ofert, tj. o godz. 12.30. Oferenci mogą brać udział w publicznej sesji otwarcia ofert.
11. Warunkowa umowa sprzedaży zawarta zostanie z Uczestnikiem, który zaoferuje najwyższą cenę.
12. Wojewódzka Biblioteka Publiczna – Książnica Kopernikańska w Toruniu zastrzega sobie możliwość odwołania przetargu bez podania przyczyny.
13. Dodatkowe informacje oraz regulamin przetargu można uzyskać w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej – Książnicy Kopernikańskiej w Toruniu, Toruń, ul. Słowackiego 8, tel. (0-56) 622-66-42 wew. 124.

Link do dokumentu: INNE-zlom2.pdf

Toruń 25.07.2013r.

Link do dokumentu: INNE-zlom2.wybor.pdf


Toruń 16.07.2013r.

O G Ł O S Z E N I E

Wojewódzka Biblioteka Publiczna – Książnica Kopernikańska w Toruniu z siedzibą przy ul. Słowackiego 8 ogłasza Przetarg Pisemny Nieograniczony na sprzedaż majątku zbędnego.

1. Przedmiotem przetargu jest zbycie regałów metalowych z przeznaczeniem na złom, szacunkowo ok. 15 ton.
2. Sprzedający wymaga:

- Ewentualnego demontażu oraz załadunku i transportu przez Wykonawcę,

- zaproponowania przez Wykonawcę ceny za 1 tonę złomu brutto, rozliczne kosztorysowo.

3. Regały można oglądać po uprzednim uzgodnieniu ze sprzedającym.
4. Wysokość wymaganego wadium wynosi 100,00 zł
5. Wadium należy wpłacać w formie przelewu na rachunek sprzedającego Bank Millenium nr 14 1160 2202 0000 0000 7128 4688 do dnia składania ofert
6. Wadium złożone przez nabywcę zaliczone na poczet ceny, a pozostałe zwrócone niezwłocznie po zakończeniu przetargu z zastrzeżeniem, iż wadium nie podlega zwrotowi w przypadku gdy, żaden Oferent przetargu nie zaoferuje co najmniej ceny wywoławczej.
7. Wadium złożone przez oferentów, których oferty nie zostały przyjęte, zostanie zwrócone bezpośrednio po dokonaniu wyboru oferty, a oferentowi, którego oferta została przyjęta zostanie zarachowane na poczet ceny
8. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie pok. 21 (sekretariat) w siedzibie Sprzedającego (Toruń, ul. Słowackiego 8) najpóźniej do dnia 19 lipca 2013 roku do godz. 12.00. Kopertę należy zaadresować w następujący sposób:

Wojewódzka Biblioteka Publiczna – Książnica Kopernikańska w Toruniu ul. Słowackiego 8, 87-100 Toruń

OFERTA NA ZAKUP …………………..

Nie otwierać przed dniem 19 lipca 2013 roku przed godz. 12.30.

9. Oferta złożona po terminie zostanie zwrócona Oferentowi bez otwierania.
10. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 19 lipca 2013 roku , w siedzibie Sprzedającego (Toruń, ul. Słowackiego 8) niezwłocznie po upływie terminu składania ofert, tj. o godz. 12.30. Oferenci mogą brać udział w publicznej sesji otwarcia ofert.
11. Warunkowa umowa sprzedaży zawarta zostanie z Uczestnikiem, który zaoferuje najwyższą cenę.
12. Wojewódzka Biblioteka Publiczna – Książnica Kopernikańska w Toruniu zastrzega sobie możliwość odwołania przetargu bez podania przyczyny.
13. Dodatkowe informacje oraz regulamin przetargu można uzyskać w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej – Książnicy Kopernikańskiej w Toruniu, Toruń, ul. Słowackiego 8, tel. (0-56) 622-66-42 wew. 124.

Link do dokumentu: INNE-zlom.pdf


Toruń 23.07.2013r.

Link do dokumentu: INNE-zlom.wybor.pdfOpublikował: Sławomir Mirowski
Publikacja dnia: 12.12.2014
Podpisał: Teresa Szymorowska
Dokument z dnia: 18.10.2010
Dokument oglądany razy: 9 594