A A A
SmodBIP
To jest wersja archiwalna z dnia 09.06.2015, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu: nie tresci

Inne tryby postępowań

Inne tryby postępowań

Toruń, dnia 09.06.2015 r.


ZAM.3910.01.2015


WG ROZDZIELNIKA

Dotyczy: postępowania o udzielenia zamówienia publicznego przeprowadzanego w trybie art. 5a na „Świadczenie usługi ochrony obiektu, osób i mienia wraz z monitoringiem systemu ochrony elektronicznej w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej - Książnicy Kopernikańskiej w Toruniu”.


Wojewódzka Biblioteka Publiczna – Książnica Kopernikańska w Toruniu, jako Zamawiający, uprzejmie wyjaśnia:

Pytanie nr 1

Czy do wykonania tej usługi powinni być skierowani pracownicy wpisani na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej czy zwykli pracownicy ochrony? Od 2014 roku nie ma już pojęcia licencje.

Odpowiedź:
Zamawiający informuje, że do wykonywania usługi muszą zostać skierowani pracownicy wpisani na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej.


Pytanie nr 2
Co mamy rozumieć przez sformułowanie „ specyfikacja oferowanej usługi”?

Odpowiedź:
Zamawiający informuje, że przez w/w sformułowanie należy rozumieć krótki opis oferowanej usługi (np. personel, wyposażenie)


Pytanie nr 3
Z uwagi na fakt, iż umowa na usługę ochrony będzie trwała 24 m-ce proszę o informacje, czy uwzględnia w niej Państwo zmiany jakie weszły w 2014, o którym mówi ustawa PZP po zmianach w 2014 - art. 142 ust. 5 : tj. :
„Umowa zawarta na okres dłuższy niż 12 miesięcy zawiera postanowienia o zasadach wprowadzania odpowiednich zmian wysokości wynagrodzenia należnego wykonawcy, w przypadku zmiany:
1) stawki podatku od towarów i usług,
2) wysokości minimalnego wynagrodzenia za prace ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5
ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za prace,
3) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub
wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne
- jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez wykonawcę.”

Odpowiedź:
Zamawiający zmienia treść ust. 3 ogłoszenia, który otrzymuje brzmienie:
„Termin wykonania: 12 miesięcy od daty podpisania umowy”

Zamawiający informuje o przedłużeniu terminu składania ofert do dnia 12.06.2015 roku godz. 10.00.

Otrzymują:
1. Adresat
2. Bip.ksiaznica.torun.pl
3. a/a

Link do dokumentu: ZAM.3910.01.2015.odp.pdf

ZAM. 3910.02.2015


Toruń, dnia: 03.06.2015 r.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU


Wojewódzka Biblioteka Publiczna – Książnica Kopernikańska w Toruniu działając na podstawie art. 5a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. Nr 907 z późn. zm.) ogłasza postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na „Świadczenie usług ochrony obiektu, osób i mienia wraz z monitoringiem systemu ochrony elektronicznej w Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej – Książnicy Kopernikańskiej w Toruniu”

1. Opis przedmiotu zamówienia oraz określenie jego zakresu:
Świadczenie usługi ochrony obiektu, osób i mienia wraz z monitoringiem systemu ochrony elektronicznej oraz obsługa szatni z zachowaniem poniższych warunków:
* Całodobowym monitorowaniu systemu sygnalizacji włamania i napadu zabezpieczającego obiekty Zamawiającego w systemie zbiorczej ochrony obiektów poprzez transmisję drogą radiową (Biblioteka Główna oraz filie biblioteki)
* Niezwłocznej reakcji grupy interwencyjnej w przypadku otrzymania sygnału włamania lub napadu – czas reakcji grupy interwencyjnej nie może przekroczyć 5 minut.
* Wykonawca poniesie wszelkie koszty podłączenia istniejącego w budynku Zamawiającego lokalnego systemu ochrony elektronicznej do systemu monitoringu.
* Zamawiający zapewni pracownikom ochrony zatrudnionym przez Wykonawcę możliwość korzystania z linii telefonicznej w celach związanych wyłącznie z wykonywaniem zamówienia.
* Wykonawca odpowiadać będzie wobec Zamawiającego za wszystkie szkody wyrządzone Zamawiającemu przez personel Wykonawcy oraz osoby trzeciej w przypadku nie dołożenia przez personel Wykonawcy należytej staranności przy w całym okresie trwania umowy.
* Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

Szczegółowy opis przedmiotu oraz jego zakres zawiera Załącznik Nr 2 do niniejszego ogłoszenia.

2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają niżej wymienione warunki.
1. Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie ochrony osób i mienia wydanej na podstawie ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 roku o ochronie osób i mienia (Dz. U. z 1997 r., Nr 114, poz. 740 z późn. zm.)

2. Posiadają wiedzę i doświadczenie niezbędne do realizacji przedmiotu zamówienia. Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że wykonał
w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej dwie usługi odpowiadające swoim rodzajem i wartością usłudze stanowiącej przedmiot zamówienia.(potwierdzone dokumentami, że usługi te zostały wykonane lub są wykonywane należycie).
UWAGA: Za usługę odpowiadającą swoim rodzajem i wartością usłudze stanowiącej przedmiot zamówienia Zamawiający uzna usługę o wartości min. 100.000 zł brutto każda polegające na fizycznym dozorze.

Warunek jest jednocześnie kryterium oceny ofert (doświadczenie), Zamawiający będzie dodatkowo punktował świadczenie w/w usługi dla instytucji o szczególnym znaczeniu dla kultury polskiej tj. biblioteki, muzea, galerie, skanseny.
Maksymalna ilość w/w usług podlegająca ocenie wynosi 10, tzn. za wykonanie 10 i powyżej usług otrzyma wykonawca max. 20 pkt. za mniej tzn. od 0-1 – 0 pkt, od 2-5 – 5 pkt i od 6-9 – 15 pkt.

3. Dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, tj. co najmniej 6 osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, uprawnionymi do wykonywania czynności wchodzących w zakres ochrony osób i mienia, w rozumieniu ustawy o ochronie osób i mienia, z których jedna osoba posiada licencje pracownika ochrony II stopnia, a pozostałe osoby posiadają licencję I stopnia.

4. Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej niezbędnej do realizacji przedmiotu zamówienia.
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie mniejszą niż 1.000 000 zł.(jeden milion złotych)


3. Termin wykonania: 24 miesięcy od daty podpisania umowy.
4. Kryteria oceny ofert:

1. Zamawiający przy wyborze najkorzystniejszej oferty będzie się kierował następującymi kryteriami:
cena – 80 %.
doświadczenie w zakresie właściwości wykonawcy - 20 %


Ocena oferty wyrażona jest w punktach.

2. Ocena ofert w zakresie przestawionych wyżej kryteriów zostanie dokonana zgodnie z:
cena:
najniższa cena spośród wszystkich rozpatrywanych ofert
C= ----------------------------------------------------------------------------- X 80 pkt
cena oferty badanej

doświadczenie wykonawcy:
Zamawiający będzie dodatkowo punktował świadczenie usługi dla instytucji o szczególnym znaczeniu dla kultury polskiej tj. biblioteki, muzea, galerie, skanseny.

maksymalna ilość usług podlegająca ocenie wynosi 10, tzn. za wykonanie 10 i powyżej usług otrzyma wykonawca max. 20 pkt. za mniej tzn. od 2-5 – 5 pkt i od 6-9 – 15 pkt.

5. Wymagane dokumenty:
a) formularz ofertowy:
b) dokument określający status prawny Oferenta wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dniem składania ofert,
c) zestawienie wykonanych usług z załączeniem posiadanych referencji/poświadczeń,
d) wykaz pracowników
e) kserokopia polisy wraz dokumentem jej opłacenia
e) dokumenty i oświadczenia potwierdzające spełnienie warunków udziału w postępowaniu


Wymagane dokumenty mogą być złożone w formie kserokopii poświadczonej „za zgodność z oryginałem”.
Przez kserokopię poświadczoną za zgodność z oryginałem należy rozumieć kserokopię zawierającą klauzulę „za zgodność z oryginałem” umieszczoną na każdej stronie potwierdzoną własnoręcznym podpisem przez osobę uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy oraz opatrzoną aktualną datą lub poprzez umieszczenie na pierwszej stronie kserokopii dokumentu klauzuli „za zgodność z oryginałem od strony ...do strony.....” opatrzonej podpisem przez osobę uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy oraz aktualną datą i parafowanie każdej strony kserokopii dokumentu przez osobę uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy.

Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków określonych w Ogłoszeniu na podstawie złożonych ofert i zapisów w nich zawartych zgodnie ze stawianymi wymaganiami.
Oferty spełniające wymagania niniejszego ogłoszenia zostaną ocenione zgodnie z „Kryteriami oceny ofert”, zawartymi w punkcie 4 niniejszego ogłoszenia.

6. Informacje dodatkowe:
1) W sprawach dotyczących ogłoszenia informacji udziela:
- w kwestiach formalnych – Danetta Ryszkowska
d.ryszkowska@ksiaznica.torun.pl.
Wyjaśnienia telefoniczne i przekazane drogą elektroniczną nie są wiążące bez zachowania formy pisemnej.
2) Oferta winna być złożona w Sekretariacie Zamawiającego – 87-100 Toruń ul. Słowackiego 8, I piętro, pokój nr 21 do dnia 10.06.2015 roku do godz. 11.00 w formie pisemnej, w zamkniętej kopercie oznaczonej danymi Wykonawcy (pieczątką firmową) oraz napisem: „Świadczenie usługi ochrony obiektu ,osób i mienia wraz z monitoringiem systemu ochrony elektronicznej”. Należy także załączyć specyfikację oferowanej usługi.
3) Propozycja ofertowa otrzymana przez Zamawiającego po terminie składania podanym powyżej zostanie zwrócona Wykonawcy bez otwierania. Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną propozycję cenową przed upływem terminu jej składania.
4) Z Wykonawcą, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą zostanie zawarta umowa w terminie do 7 dni od daty powiadomienia o wyborze oferty,
7) Termin związania ofertą – 30 dni
8) W sprawach związanych z ogłoszeniem dopuszcza się porozumiewanie wyłącznie drogą: pisemną lub faksem– nr faksu Zamawiającego: (0-56) 622 57 13.
9) Zamawiający zastrzega możliwość wezwania do wyjaśnienia lub uzupełnienia złożonych przez Wykonawcę dokumentów.
10) Załączniki:
Załącznik Nr 1 – Formularz ofertowy
Załącznik Nr 2 – Opis przedmiotu zamówienia,
Załącznik Nr 3 - Wykaz usług.

Link do dokumentu: ZAM.3910.02.2015.ogl.pdf

Toruń 5.12.2014r.

O G Ł O S Z E N I E

Wojewódzka Biblioteka Publiczna – Książnica Kopernikańska w Toruniu z siedzibą przy ul. Słowackiego 8 ogłasza Przetarg Pisemny Nieograniczony na sprzedaż majątku zbędnego.

1. Przedmiotem przetargu jest zbycie:
- Szafka katalogowa - 18szt.
2. Cena wywoławcza wynosi:
- 20 zł brutto - szafka katalogowa – 1szt.
3. Szafki katalogowe można oglądać po uprzednim uzgodnieniu ze sprzedającym.
4. Wysokość wymaganego wadium wynosi 10,00 zł
5. Wadium należy wpłacać w formie przelewu na rachunek sprzedającego Bank Millenium nr 14 1160 2202 0000 0000 7128 4688 w terminie do dnia 12 grudnia 2014 roku do godz. 12.00.
6. Wadium złożone przez nabywcę zaliczone na poczet ceny, a pozostałe zwrócone niezwłocznie po zakończeniu przetargu z zastrzeżeniem, iż wadium nie podlega zwrotowi w przypadku gdy, żaden Oferent przetargu nie zaoferuje co najmniej ceny wywoławczej.
7. Wadium złożone przez oferentów, których oferty nie zostały przyjęte, zostanie zwrócone bezpośrednio po dokonaniu wyboru oferty, a oferentowi, którego oferta została przyjęta zostanie zarachowane na poczet ceny
8. Warunki przystąpienia do przetargu określone zostały w regulaminie przetargu.
9. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie pok. 21 (sekretariat) w siedzibie Sprzedającego (Toruń, ul. Słowackiego 8) najpóźniej do dnia 12 grudnia 2014 roku do godz. 12.00. Kopertę należy zaadresować w następujący sposób:


Wojewódzka Biblioteka Publiczna – Książnica Kopernikańska w Toruniu ul. Słowackiego 8, 87-100 Toruń
OFERTA NA ZAKUP …………………..
Nie otwierać przed dniem 12 grudnia 2014 roku przed godz. 12.30
.

10. Oferta złożona po terminie zostanie zwrócona Oferentowi bez otwierania.
11. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 12 grudnia 2014 roku , w siedzibie Sprzedającego (Toruń, ul. Słowackiego 8) niezwłocznie po upływie terminu składania ofert, tj. o godz. 12.30. Oferenci mogą brać udział w publicznej sesji otwarcia ofert.
12. Warunkowa umowa sprzedaży zawarta zostanie z Uczestnikiem, który zaoferuje najwyższą cenę.
13. Wojewódzka Biblioteka Publiczna – Książnica Kopernikańska w Toruniu zastrzega sobie możliwość odwołania przetargu bez podania przyczyny.
14. Dodatkowe informacje oraz regulamin przetargu można uzyskać w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej – Książnicy Kopernikańskiej w Toruniu, ul. Słowackiego 8, tel. (0-56) 622-66-42 wew. 124.


Toruń 12.12.2014r.

Zamawiający informuje o przedłużeniu terminu składania ofert do dnia 17 grudnia 2014 r do godziny 12:00.


Toruń 18.06.2014

Toruń: Serwis oprogramowania (polisa serwisowa) zintegrowanego systemu bibliotecznego Prolib
Numer ogłoszenia: 206968 - 2014; data zamieszczenia: 18.06.2014

OGŁOSZENIE O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY - Usługi

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Wojewódzka Biblioteka Publiczna - Książnica Kopernikańska w Toruniu, ul. Słowackiego 8, 87-100 Toruń, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 056 6226642, faks 056 6225713 , strona internetowa bip.ksiaznica.torun.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: samorządowa instytucja kultury - zamówienie wspólne.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Serwis oprogramowania (polisa serwisowa) zintegrowanego systemu bibliotecznego Prolib.

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.

II.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest a. Serwis oprogramowania PROLIB i PROGRESS. b. Zakup dodatkowych licencji (opcjonalnie).

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 72.26.00.00-0, 72.61.10.00-0, 72.25.32.00-0.

II.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy.

SEKCJA III: PROCEDURA

Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie z wolnej ręki

1. Podstawa prawna

Postępowanie wszczęte zostało na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 1 lit. b ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych.

2. Uzasadnienie wyboru trybu

Przedmiot zamówienia obejmuje: czynności związane z obsługą serwisową (polisami serwisowymi) oprogramowania - Kompleksowy System Zarządzania Biblioteką PROLIB M21 służącego do prowadzenia wspólnego katalogu bibliotecznego oraz obsługi elektronicznej procesów bibliotecznych w: Wojewódzkiej i Miejskiej Bibliotece Publicznej w Bydgoszczy, Pedagogicznej Bibliotece Wojewódzkiej w Bydgoszczy, Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej - Książnicy Kopernikańskiej w Toruniu. W ramach zamówienia wykonane zostaną: - rozszerzanie ilości posiadanych licencji systemu - opcjonalnie, - programistyczne naprawy działania systemu powodujące ingerencję w kody źródłowe programu - aktualizacją oprogramowania w każdym roku trwania umowy wraz z usługą konwersji danych oraz modyfikacją struktury baz danych jeżeli będzie to wymagane przez nowszą wersję oprogramowania. Przedmiot zamówienia może być wykonywany tylko przez jednego Wykonawcę - firmę Max Elektronik S.A. z siedzibą: 65-021 Zielona Góra, ul. Dąbrowskiego 12. Firma Max Elektronik S.A. jest jedynym producentem, właścicielem praw autorskich, dostawcą i serwisantem oprogramowania pod nazwą Prolib M21. Na mocy bezterminowych, niewyłącznych licencji na użytkowanie Systemu, udzielonych użytkownikom, przez firmę Max Elektronik S.A. wszelkie w/w czynności mogą być dokonywane jedynie przez twórcę oprogramowania Prolib M21. Firma Max Elektronik S.A. jest także jedynym podmiotem mogącym świadczyć usługi serwisowe oprogramowania Progress niezbędnego do uruchomienia systemu Prolib. Firma Progress dystrybuuje polisy serwisowe jedynie do dostawców oprogramowania, które wymaga do działania oprogramowania firmy Progress. W świetle powyższego stanu faktycznego zachodzą przesłanki podstawie art. 67 ust. 1 pkt 1 lit. b. 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych, tj. udzielenie przedmiotowego zamówienia w trybie z wolnej ręki z przyczyn związanych z ochrona praw wyłącznych, wynikających z odrębnych przepisów, tylko z jednym wykonawcą, tj. Max Elektronik S.A. z siedzibą: 65-021 Zielona Góra, ul. Dąbrowskiego 12.

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

NAZWA I ADRES WYKONAWCY KTÓREMU ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA UDZIELIĆ ZAMÓWIENIA

Max Elektronik SA, ul. Dąbrowskiego 12, 65-021 Zielona Góra, kraj/woj. lubuskie.


Toruń 22.07.2013r.

O G Ł O S Z E N I E

Wojewódzka Biblioteka Publiczna – Książnica Kopernikańska w Toruniu z siedzibą przy ul. Słowackiego 8 ogłasza Przetarg Pisemny Nieograniczony na sprzedaż majątku zbędnego.

1. Przedmiotem przetargu jest zbycie wszelkiego metalowego wyposażenia z przeznaczeniem na złom ( szacunkowo ok. 30 ton) znajdującego się w Bibliotece w związku z realizacją zadania inwestycyjnego „Modernizacja magazynu”
2. Sprzedający wymaga:
- Ewentualnego demontażu oraz załadunku i transportu przez Wykonawcę,
- zaproponowania przez Wykonawcę ceny za 1 tonę złomu brutto, rozliczane kosztorysowo.
3. Wyposażenie można oglądać po uprzednim uzgodnieniu ze sprzedającym.
4. Wysokość wymaganego wadium wynosi 1000,00 zł (słownie:jedentysiączłotych)
5. Wadium należy wpłacać w formie przelewu na rachunek sprzedającego Bank Millenium nr 14 1160 2202 0000 0000 7128 4688 do dnia składania ofert
6. Wadium złożone przez nabywcę zaliczone na poczet ceny, a pozostałe zwrócone niezwłocznie po zakończeniu przetargu z zastrzeżeniem, iż wadium nie podlega zwrotowi w przypadku gdy, żaden Oferent przetargu nie zaoferuje co najmniej ceny wywoławczej.
7. Wadium złożone przez oferentów, których oferty nie zostały przyjęte, zostanie zwrócone bezpośrednio po dokonaniu wyboru oferty, a oferentowi, którego oferta została przyjęta zostanie zarachowane na poczet ceny
8. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie pok. 21 (sekretariat) w siedzibie Sprzedającego (Toruń, ul. Słowackiego 8) najpóźniej do dnia 25 lipca 2013 roku do godz. 12.00. Kopertę należy zaadresować w następujący sposób:


Wojewódzka Biblioteka Publiczna – Książnica Kopernikańska w Toruniu ul. Słowackiego 8, 87-100 Toruń
OFERTA NA ZAKUP …………………..
Nie otwierać przed dniem 25 lipca 2013 roku przed godz. 12.30
.

9. Oferta złożona po terminie zostanie zwrócona Oferentowi bez otwierania.
10. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 25 lipca 2013 roku , w siedzibie Sprzedającego (Toruń, ul. Słowackiego 8) niezwłocznie po upływie terminu składania ofert, tj. o godz. 12.30. Oferenci mogą brać udział w publicznej sesji otwarcia ofert.
11. Warunkowa umowa sprzedaży zawarta zostanie z Uczestnikiem, który zaoferuje najwyższą cenę.
12. Wojewódzka Biblioteka Publiczna – Książnica Kopernikańska w Toruniu zastrzega sobie możliwość odwołania przetargu bez podania przyczyny.
13. Dodatkowe informacje oraz regulamin przetargu można uzyskać w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej – Książnicy Kopernikańskiej w Toruniu, Toruń, ul. Słowackiego 8, tel. (0-56) 622-66-42 wew. 124.

Link do dokumentu: INNE-zlom2.pdf

Toruń 25.07.2013r.

Link do dokumentu: INNE-zlom2.wybor.pdf


Toruń 16.07.2013r.

O G Ł O S Z E N I E

Wojewódzka Biblioteka Publiczna – Książnica Kopernikańska w Toruniu z siedzibą przy ul. Słowackiego 8 ogłasza Przetarg Pisemny Nieograniczony na sprzedaż majątku zbędnego.

1. Przedmiotem przetargu jest zbycie regałów metalowych z przeznaczeniem na złom, szacunkowo ok. 15 ton.
2. Sprzedający wymaga:

- Ewentualnego demontażu oraz załadunku i transportu przez Wykonawcę,

- zaproponowania przez Wykonawcę ceny za 1 tonę złomu brutto, rozliczne kosztorysowo.

3. Regały można oglądać po uprzednim uzgodnieniu ze sprzedającym.
4. Wysokość wymaganego wadium wynosi 100,00 zł
5. Wadium należy wpłacać w formie przelewu na rachunek sprzedającego Bank Millenium nr 14 1160 2202 0000 0000 7128 4688 do dnia składania ofert
6. Wadium złożone przez nabywcę zaliczone na poczet ceny, a pozostałe zwrócone niezwłocznie po zakończeniu przetargu z zastrzeżeniem, iż wadium nie podlega zwrotowi w przypadku gdy, żaden Oferent przetargu nie zaoferuje co najmniej ceny wywoławczej.
7. Wadium złożone przez oferentów, których oferty nie zostały przyjęte, zostanie zwrócone bezpośrednio po dokonaniu wyboru oferty, a oferentowi, którego oferta została przyjęta zostanie zarachowane na poczet ceny
8. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie pok. 21 (sekretariat) w siedzibie Sprzedającego (Toruń, ul. Słowackiego 8) najpóźniej do dnia 19 lipca 2013 roku do godz. 12.00. Kopertę należy zaadresować w następujący sposób:

Wojewódzka Biblioteka Publiczna – Książnica Kopernikańska w Toruniu ul. Słowackiego 8, 87-100 Toruń

OFERTA NA ZAKUP …………………..

Nie otwierać przed dniem 19 lipca 2013 roku przed godz. 12.30.

9. Oferta złożona po terminie zostanie zwrócona Oferentowi bez otwierania.
10. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 19 lipca 2013 roku , w siedzibie Sprzedającego (Toruń, ul. Słowackiego 8) niezwłocznie po upływie terminu składania ofert, tj. o godz. 12.30. Oferenci mogą brać udział w publicznej sesji otwarcia ofert.
11. Warunkowa umowa sprzedaży zawarta zostanie z Uczestnikiem, który zaoferuje najwyższą cenę.
12. Wojewódzka Biblioteka Publiczna – Książnica Kopernikańska w Toruniu zastrzega sobie możliwość odwołania przetargu bez podania przyczyny.
13. Dodatkowe informacje oraz regulamin przetargu można uzyskać w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej – Książnicy Kopernikańskiej w Toruniu, Toruń, ul. Słowackiego 8, tel. (0-56) 622-66-42 wew. 124.

Link do dokumentu: INNE-zlom.pdf


Toruń 23.07.2013r.

Link do dokumentu: INNE-zlom.wybor.pdfOpublikował: Sławomir Mirowski
Publikacja dnia: 09.06.2015
Podpisał: Teresa Szymorowska
Dokument z dnia: 18.10.2010
Dokument oglądany razy: 11 300