A A A
SmodBIP

ZAM-3910-04-2012 Dostawa sprzętu komputerowego w ramach zadania Reorganizacja infrastruktury Pracowni Mikrofilmowania i Digitalizacji.

Podlegający Ustawie, zakończony, rozstrzygnięty

Toruń: Dostawa sprzętu komputerowego w ramach zadania Reorganizacja infrastruktury Pracowni Mikrofilmowania i Digitalizacji.


Numer ogłoszenia: 230852 - 2012; data zamieszczenia: 02.07.2012
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Wojewódzka Biblioteka Publiczna - Książnica Kopernikańska w Toruniu , ul. Słowackiego 8, 87-100 Toruń, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 056 6226642, faks 056 6225713.
• Adres strony internetowej zamawiającego: www.ksiaznica.torun.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: samorządowa instytucja kultury.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa sprzętu komputerowego w ramach zadania Reorganizacja infrastruktury Pracowni Mikrofilmowania i Digitalizacji..
II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest: Reorganizacja infrastruktury Pracowni Mikrofilmowania i Digitalizacji. 2. Zamówienie realizowane jest w ramach umowy Nr 00083/11/NInA z dnia 07.12.2011 roku dotycząca finansowania PROGRAMU/PRIORYTETU (Wieloletni Program Rządowy Kultura +/Digitalizacja) ze środków finansowych Programu Wieloletniego Kultura+. 3. W zakres przedmiotu zamówienia wchodzą następujące części zamówienia: CZĘŚĆ I - Przekazanie do eksploatacji skanera płaskiego A3 książkowego szczegółowo opisanego w załączniku 1A do SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia dla części I Zamawiający przewiduje zastosowanie prawa opcji w stosunku do tej części zamówienia polegające na uprawnieniu zamawiającego do rozszerzenia warunków gwarancyjnych (przedłużenia okresu gwarancji) w zależności od ceny oferty najkorzystniejszej, CZĘŚĆ II -Dostawa przestrzeni dyskowej - macierz dyskowa NAS szczegółowo opisana w załączniku 1B do SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia dla części II Zamawiający przewiduje zastosowanie prawa opcji w stosunku do tej części zamówienia polegające na uprawnieniu zamawiającego do rozszerzenia warunków gwarancyjnych (przedłużenia okresu gwarancji) oraz zakupu 4 szt. dysków do serwera NAS w zależności od ceny oferty najkorzystniejszej. Całość dostarczanego sprzętu musi być nowa (wyprodukowana nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dostawą), nieużywana we wcześniejszych projektach - wraz z dostawą należy dostarczyć oświadczenie producenta (lub jego polskiego przedstawicielstwa) potwierdzające datę produkcji urządzeń. Całość sprzętu musi pochodzić z autoryzowanego kanału dystrybucji producenta i być objęta gwarancją producenta na terenie RP. Wykonawca musi być autoryzowanym partnerem producentów oferowanego sprzętu. Do oferty należy załączyć dokumenty potwierdzające posiadanie autoryzacji dla wymaganych produktów oraz karty katalogowe oferowanego sprzętu..
II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak.
• Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
• Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających nie więcej niż 20% wartości zamówienia podstawowego, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 7 Ustawy polegających na rozszerzeniu dostawy, jeżelizmiana wykonawcy powodowałaby konieczność nabywania rzeczy o innych parametrach technicznych, co powodowałoby niekompatybilność techniczną lub nieproporcjonalnie duże trudności techniczne w użytkowaniu i dozorze.
II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 30.21.61.10-0, 48.82.30.00-3, 30.23.41.00-9.
II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 2.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 2.


SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.2) ZALICZKI
• Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
• III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o Zamawiający nie wyznacza szczególnego warunku w tym zakresie
• III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że: wykonał w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej dwa zamówienia (potwierdzone dokumentami, że dostawy te zostały wykonane należycie) odpowiadające swoim rodzajem i wartością dostaw w tej części przedmiotu zamówienia. Zamawiający za zamówienie odpowiadające swoim rodzajem i wartością dostawom stanowiącym przedmiot zamówienia uzna wykonanie min. dwóch dostaw sprzętu komputerowego o wartości min. 50.000 zł brutto każda
• III.3.3) Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o Zamawiający nie wyznacza szczególnego warunku w tym zakresie
• III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o Zamawiający nie wyznacza szczególnego warunku w tym zakresie
• III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, żejest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej związanej z wykonaniem zamówienia na kwotę nie mniejszą niż 50 000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych)
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
• III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:
• wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie
• opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia
• III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
• oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
• aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
• III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:
III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:
• nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY , USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM
W zakresie potwierdzenia, że oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć:
• inne dokumenty
dokumenty potwierdzające posiadanie autoryzacji dla wymaganych produktów, b) opis urządzeń oraz karty katalogowe oferowanego sprzętu, c) dokument gwarancyjny zgodny z załącznikiem Nr 8 do SIWZ.
III.6) INNE DOKUMENTY
Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)
a) wypełniony formularz oferty - zgodny ze wzorem stanowiącym załącznik nr 5do SIWZ; b) arkusz techniczny - w odniesieniu do poszczególnej części zamówienia zgodny ze wzorem stanowiącym załącznik nr 7A lub 7B do SIWZ;; c) pełnomocnictwo do podpisania oferty, zgodnie z definicją przyjętą w słowniczku SIWZ
III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie


SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.
IV.3) ZMIANA UMOWY
Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
1) uzasadnionych zmian w zakresie sposobu wykonania przedmiotu zamówienia proponowanych przez Zamawiającego lub Wykonawcę, jeżeli te zmiany są korzystne dla Zamawiającego, 2) z powodu okoliczności siły wyższej, np.: wystąpienia zdarzenia losowego wywołanego przez czynniki zewnętrzne, którego nie można było przewidzieć z pewnością, w szczególności zagrażającego bezpośrednio życiu lub zdrowiu ludzi lub grożącego powstaniem szkody w znacznych rozmiarach. 3) gdy w trakcie realizacji umowy model urządzenia nie będzie dostępny na rynku - pod warunkiem otrzymania pisma od Wykonawcy w tej sprawie oraz zaproponowaniu nowego urządzenia o parametrach nie gorszych oraz w niezmienionej cenie i zaakceptowania tej zmiany przez Zamawiającego. 4) W przypadku zastosowania przez Zamawiającego prawa opcji w takim przypadku zostanie spisany aneks do umowy regulujący wzajemne zobowiązania Stron W wyżej wymienionych przypadkach zostanie spisany protokół i nastapi ewentualna korekta wynagrodzenia po negocjacjach.
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: bip.ksiaznica.torun.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Wojewódzka Biblioteka Publiczna - Książnica Kopernikańska w Toruniu, ul. Słowackiego 8, 87-100 TORUŃ...
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 10.07.2012 godzina 10:00, miejsce: Wojewódzka Biblioteka Publiczna - Książnica Kopernikańska w Toruniu, ul. Słowackiego 8, 87-100 TORUŃ, sekretariat pok. nr 21 (I piętro)...
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie


ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH
CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Przekazanie do eksploatacji skanera płaskiego A3 książkowego..
• 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Przekazanie do eksploatacji skanera płaskiego A3 książkowego szczegółowo opisanego w załączniku 1A do SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia dla części I Zamawiający przewiduje zastosowanie prawa opcji w stosunku do tej części zamówienia polegające na uprawnieniu zamawiającego do rozszerzenia warunków gwarancyjnych (przedłużenia okresu gwarancji) w zależności od ceny oferty najkorzystniejszej,..
• 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 30.21.61.10-0.
• 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 2.
• 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz dodatkowe kryteria i ich znaczenie:
o 1. Cena - 80
o 2. cena rozszerzenia gwarancji (prawo opcji) - 20

CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Dostawa przestrzeni dyskowej - macierz dyskowa NAS..
• 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Dostawa przestrzeni dyskowej - macierz dyskowa NAS szczegółowo opisana w załączniku 1B do SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia dla części II Zamawiający przewiduje zastosowanie prawa opcji w stosunku do tej części zamówienia polegające na uprawnieniu zamawiającego do rozszerzenia warunków gwarancyjnych (przedłużenia okresu gwarancji) oraz zakupu 4 szt. dysków do serwera NAS w zależności od ceny oferty najkorzystniejszej...
• 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 48.82.30.00-3, 30.23.41.00-9.
• 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 30.
• 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz dodatkowe kryteria i ich znaczenie:
o 1. Cena - 80
o 2. cena rozszerzenia gwarancji (prawo opcji) - 10
o 3. cena dodatkowych dysków - 10

Link do dokumentów: ZAM-3910-04-2012.zip

Toruń, dnia 19.07.2012 r.


Numer sprawy ZAM/3910/04/2012

WG ROZDZIELNIKA


ZAWIADOMIENIE
O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ


Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzanego w trybie przetargu nieograniczonego na „Dostawę sprzętu komputerowego w ramach zadania Reorganizację infrastruktury Pracowni Mikrofilmowania i Digitalizacji”


Wojewódzka Biblioteka Publiczna – Książnica Kopernikańska w Toruniu, jako Zamawiający działając na podstawie art. 92 ust.1 ustawy -Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) informuje, iż po dokonaniu oceny złożonych ofert w postępowaniu na „Dostawę sprzętu komputerowego w ramach zadania Reorganizację infrastruktury Pracowni Mikrofilmowania i Digitalizacji” w części I i II zamówienia zostały wybrane niżej wymienione oferty:


Część I zamówienia:
Oferta złożona przez:
ZIBA FOTOTECHNIKA
BARBARA KUŚ
UL. MIEDZYNARODOWA 68
03-922 WARSZAWA

za kwotę brutto: 8.990,00 zł

Część II zamówienia:

Oferta złożona przez:
MAD SYSTEM SP. JAWNA
D.DZIEWANOWSKI
M.GRZYBOWSKI
UL. SIENNA 93/37
00-815 WARSZAWA

za kwotę brutto: 50.430,00 zł

Prawo opcji:
a) 13.530,00 zł
b) 1.968,00 zł.

UZASADNIENIE


Wybrane oferty spełniają wszystkie wymagania zamawiającego określone w treści SIWZ.
Są to jedyne oferty złożone w przedmiotowych częściach postępowania.
Ponadto Zamawiający informuje, iż umowa w sprawie zamówienia publicznego może zostać zawarta przed upływem terminów o których mowa w art. 94 ust.1 pkt.2 zgodnie z dyspozycją art. 94 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy – Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.)

...........................................
(kierownik zamawiającego)

Otrzymują:
1. Adresat
2. Bip.ksiaznica.torun.pl
3. a/a

Link do dokumentu: ZAP-3910-04.2012.wybor.pdf

Opublikował: Sławomir Mirowski
Publikacja dnia: 2012-07-19 15:50:13
Dokument oglądany razy: 1669
Podlega Ustawie