A A A
SmodBIP

ZAM-ZAPYT-3911-08-2012 wykonanie dokumentacji projektowej i kosztorysowej remontu pomieszczeń Fili Nr 1 przy ul. Jęczmiennej 23.

Nie podlegający Ustawie, zakończony, rozstrzygnięty

Toruń 27.07.2012

ZAM/3911/08/2012

Ogłoszenie

Wojewódzka Biblioteka Publiczna – Książnica Kopernikańska w Toruniu

zaprasza do składania ofert

na wykonanie dokumentacji projektowej i kosztorysowej
remontu pomieszczeń Fili Nr 1 przy ul. Jęczmiennej 23.

Zamówienie o wartości szacunkowej nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartość kwoty 14 tys. euro (bez podatku od towarów usług – VAT).


1. Przedmiot zamówienia
1.1. Przedmiotem zamówienia jest usługa w zakresie:
a) opracowania dokumentacji projektowej i kosztorysowej remontu pomieszczeń Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej – Książnicy Kopernikańskiej w Toruniu – Fili Nr 1 przy ul. Jęczmiennej 23
b) sprawowania w toku wykonywania robót budowlanych nadzoru autorskiego
w zakresie wynikającym z przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z późn. zm.).
1.2. W ramach zamówienia Oferent zobowiązany będzie także do:
a) uzyskania wymaganych opinii, uzgodnień i sprawdzeń rozwiązań projektowych w zakresie wynikającym z przepisów szczególnych, w tym z właściwym konserwatorem zabytków,
b) sporządzenia informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w zakresie wynikającym ze specyfiki projektowanych robót budowlanych,
c) aktualizacji kosztorysu inwestorskiego bezpośrednio przed wszczęciem postępowania na wykonanie robót budowlanych – jeżeli wystąpią okoliczności,
o których mowa w art. 35 ust. 1 i ust.2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych ( tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 z późn. zm.).
1.3. Dokumentacja projektowa powinna być opracowana w taki sposób, aby przyjęte rozwiązania projektowe nie utrudniały uczciwej konkurencji przy opisywaniu przedmiotu zamówienia w postępowaniu na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych na podstawie opracowanej dokumentacji tj. zgodnie z art. 29 i 30 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2010 r.
Nr 113 poz. 759 z późn. zm.).
1.4. Dokumentacja projektowa i kosztorysowa powinna być kompletna z punktu widzenia celu, któremu ma służyć oraz zawierać opinie, uzgodnienia, zgody i pozwolenia wynikające z obowiązujących przepisów.
1.5. Wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) przedmiot zamówienia oznaczony jest kodem: 71.00.00.00-8 – usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne oraz 71.24.80.00–8 nadzór nad projektem i dokumentacją.

2. Opis przedmiotu zamówienia
2.1. Cel i zakres opracowania:
Celem wykonania opracowania jest wykonanie projektu budowlanego i projektu wykonawczego, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, przedmiaru i kosztorysu inwestorskiego. Konsekwencją wykonania dokumentacji projektowo-kosztorysowej będzie złożenie wniosku o pozwolenie na wykonanie robót budowlanych zgodnie z art. 33 ust. 2 ustawy Prawo budowlane oraz udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych.

Zakres planowanych robót remontowych
a) remont instalacji elektrycznej,
b) remont posadzki,
c) prace tynkarsko – malarskie,
d) wykonanie zabezpieczenia schodów – zabezpieczenie ciągu komunikacyjnego oraz schodów

Budynek znajduje się w strefie nadzoru konserwatorskiego.


2.2. Wymagane ilości opracowań

a) wersja w wydruku (papierowa):
1) Projekty budowlany 6 egz.
2) Projekt wykonawczy 6 egz.
3) Kosztorysy inwestorskie 2 egz.
4) Przedmiary robót 2 egz.
5) Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych 2 egz.

b) wersja elektroniczna:
1) Projekt budowlany – pliki PDF, 1 kpl.
2) Projekt wykonawczy - pliki PDF, 1 kpl.
3) Kosztorysy inwestorskie – plik programu kosztorysowego
i plik PDF 1 kpl.
4) Przedmiar robót – plik programu kosztorysowego i pliki PDF 1 kpl.
5) Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych
- plik programu Word i plik PDF 1 kpl.
UWAGA – pliki i foldery muszą być opisane w sposób określający ich zawartość

2.3. Wymagania dotyczące formy projektów i opracowań kosztorysowych:

2.3.1. Projekt budowlany należy wykonać zgodnie z wymaganiami ustawy – Prawo budowlane oraz rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. Nr 2012, poz. 462) oraz rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 02 września 2004r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2004r. Nr 202, poz. 2072 z późn. zm.)
z uwzględnieniem warunków uzyskanych w opiniach, uzgodnieniach i innych dokumentach wymaganych przepisami szczególnymi.

2.3.2. Projekty wykonawcze mają stanowić komplet rozwiązań projektowych koniecznych do realizacji robót budowlanych i w zależności od potrzeb wynikających z rozwiązań zawartych w projekcie budowlanym należy sporządzić:
• opisy techniczne proponowanych rozwiązań projektowych,
• dobór i zestawienie materiałów w przyjętych rozwiązaniach,
• rysunki szczegółów (detali) realizacyjnych.

Projekt wykonawczy powinien być opracowany w sposób uszczegóławiający projekt budowlany w zakresie i stopniu dokładności niezbędnym do sporządzenia przedmiaru robót, kosztorysu inwestorskiego, przygotowania oferty przez Wykonawcę robót budowlanych i realizację robót budowlanych. Projekt ten musi uwzględniać wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno - użytkowego (Dz. U. z 2004 r. nr 202 poz. 2072).
UWAGA: Wykonawca sam określa jakie projekty wykonawcze są niezbędne do zrealizowania zamówienia.

2.3.3. Kosztorys inwestorski należy sporządzić metodą kalkulacji uproszczonej, zgodnie
z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzenia kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno – użytkowym (Dz. U. z 2004r. Nr 130, poz. 1389).

2.3.4. Przedmiary robót należy sporządzać w oparciu o projekty budowlano-wykonawcze, dane wynikające ze specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych.
Przedmiar robót powinien zawierać zestawienie przewidywanych do wykonania robót w kolejności technologicznej ich wykonania wraz z ich szczegółowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalających szczegółowy opis oraz wskazaniem właściwych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, z wyliczeniem
i zestawieniem ilości jednostek przedmiarowych robót. Przedmiar należy opracować z uwzględnieniem wymagań określonych w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury
z dnia 02 września 2004r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego ( Dz. U. z 2004 r. nr 202 poz. 2072 z późn. zm.).

2.3.5. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych: należy opracować z uwzględnieniem wymagań określonych w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 02 września 2004r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego ( Dz. U. z 2004 r. nr 202 poz. 2072 z późn. zm.). Opracowanie ma zawierać w szczególności zbiory wymagań, które są niezbędne do określenia standardu i jakości wykonania robót, w zakresie sposobu wykonania robót budowlanych, właściwości wyrobów budowlanych oraz oceny prawidłowości wykonania poszczególnych robót.

2.4. Usługa sprawowania nadzoru autorskiego obejmować będzie w szczególności:
a) stwierdzanie w toku wykonywania robót budowlanych zgodności realizacji
z projektem,
b) uzgadnianie z Zamawiającym możliwości wprowadzenia rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych w projekcie, zgłaszanych przez Zamawiającego, kierownika budowy lub inspektora nadzoru inwestorskiego,
c) udział w naradach koordynacyjno-technicznych mających na celu zapewnienie zgodności realizowanych robót z projektem,
d) na żądanie Zamawiającego udział w czynnościach odbioru robót.
Oferent zobowiązany jest również do określenia ceny przyszłego nadzoru autorskiego, odbywanego w trakcie wykonywania robót budowlanych oraz do aktualizacji kosztorysu inwestorskiego bezpośrednio przed przystąpieniem do zlecenia wykonania robót budowlanych.

3. Informacja o możliwości składania ofert częściowych


Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych, tj. oferta musi obejmować cały przedmiot zamówienia.

4. Termin związania ofertą.


Zamawiający ustala termin związania ofertą na 30 dni, licząc od upływu terminu składania ofert.

5. Termin wykonania zamówienia.


Zamawiający wymaga, aby przedmiot zamówienia w zakresie usługi opracowania dokumentacji projektowej i kosztorysowej zrealizowany został w terminie 2 tygodni od dnia podpisania umowy, natomiast usługa sprawowania nadzoru autorskiego realizowana będzie w toku wykonywania robót budowlanych wynikających z opracowanej dokumentacji projektowej. Zamawiający zamierza zrealizować roboty budowlane, na podstawie opracowanej dokumentacji do końca 2012 r.

6. Warunki udziału w postępowaniu


W niniejszym postępowaniu mogą wziąć udział Oferenci, którzy dysponują co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia do projektowania w specjalności architektonicznej bez ograniczeń.

7. Opis sposobu przygotowania oferty


Oferta powinna zawierać:
a) formularz ofertowy wg wzoru określonego w załączniku nr 1 do Ogłoszenia,
b) dokument określający status prawny Oferenta wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dniem składania ofert (aktualny odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego lub aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej) – jeżeli dotyczy,
c) dokumenty potwierdzające, że osoba, która będzie projektantem posiada uprawnienia do projektowania w specjalności architektonicznej bez ograniczeń,
d) aktualne zaświadczenie członkowstwa w/wym. osoby we właściwej izbie samorządu zawodowego,
e) zestawienie wykonanych prac projektowych w latach 2009 – 2012 z ewentualnym załączeniem posiadanych referencji.

Wymagane w podpunktach b), c), d), e) dokumenty mogą być złożone w formie kserokopii poświadczonej „za zgodność z oryginałem”.
Przez kserokopię poświadczoną za zgodność z oryginałem należy rozumieć kserokopię zawierającą klauzulę „za zgodność z oryginałem” umieszczoną na każdej stronie potwierdzoną własnoręcznym podpisem przez osobę uprawnioną do reprezentowania Oferenta oraz opatrzoną aktualną datą lub poprzez umieszczenie na pierwszej stronie kserokopii dokumentu klauzuli „za zgodność z oryginałem od strony ...do strony.....” opatrzonej podpisem przez osobę uprawnioną do reprezentowania Oferenta oraz aktualną datą i parafowanie każdej strony kserokopii dokumentu przez osobę uprawnioną do reprezentowania Oferenta.

Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków określonych w Zaproszeniu na podstawie złożonych ofert i zapisów w nich zawartych zgodnie ze stawianymi wymaganiami.
Oferty spełniające wymagania niniejszego zapytania zostaną ocenione zgodnie z „Kryteriami oceny ofert”, zawartymi w punkcie 8 niniejszego zaproszenia.

8. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie

Zamawiający wybierze najkorzystniejszą ofertę odpowiadającą wszystkim wymogom postawionym przez niego dla prawidłowej, terminowej i efektywnej realizacji zamówienia.

Do porównania i oceny ofert Zamawiający będzie brał pod uwagę cenę brutto za wykonanie całego zamówienia. Cena brutto oferty stanowić powinna sumę ryczałtowego wynagrodzenia brutto za opracowanie dokumentacji projektowej i kosztorysowej oraz ryczałtowego wynagrodzenia brutto za sprawowanie nadzoru autorskiego.
Cena oferty powinna być wyrażona w PLN z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

9. Miejsce i termin składania ofert


Oferty należy składać w formie pisemnej w siedzibie WBP – Książnicy Kopernikańskiej w Toruniu, ul. Słowackiego 8, pok. 21 (I piętro).

Termin składania ofert upływa dnia 03 sierpnia 2012 r. o godz. 11:00.

10. Osoba uprawniona do kontaktów:


Szczegółowych informacji udziela Pan Stanisław Kamper.
Kontaktować można się w godzinach od 9.00 do 14.00, telefonicznie: (56) 622-66-42 lub tel/fax (56) 622-57-13.

11. Pozostałe informacje


11.1. Z wybranym Oferentem WBP-Książnica Kopernikańska w Toruniu zawrze dwie umowy:
a) umowę o wykonanie prac projektowych, w terminie 7 dni od dnia przekazania informacji o wyborze oferty,
b) umowę o sprawowanie nadzoru autorskiego, najpóźniej w dniu zawarciu umowy z wykonawcą robót budowlanych.
11.2. Zamawiający poprzez zawarcie umowy o wykonanie prac projektowych nabywa także autorskie prawa majątkowe do dokumentacji projektowej, stanowiącej przedmiot umowy, bez obowiązku zapłaty dodatkowego wynagrodzenia z tego tytułu.


Załączniki
1) Formularz ofertowy
2) Wzór umowy o wykonanie prac projektowych

Link do dokumentów: ZAM-ZAPYT-3911-08-2012.zip

Toruń, dnia 07 sierpnia 2012 roku

ZAM/3911/08/2012

WG ROZDZIELNIKA


Wojewódzka Biblioteka Publiczna – Książnica Kopernikańska w Toruniu dziękując za złożenie ofert na wykonanie dokumentacji projektowej i kosztorysowej remontu pomieszczeń Filii Nr 1 przy ul. Jęczmiennej 23 uprzejmie informuje, że wybrana została oferta złożona przez:

Budownictwo
Przygotowanie Nadzór Realizacja
ul. Tłoczka 8
87-100 TORUŃ

za cenę 9 840,00 zł brutto.

Otrzymują:
1. Adresat
2. bip.ksiaznica.torun.pl, tablica ogłoszeń
3. a/a

Opublikował: Sławomir Mirowski
Publikacja dnia: 2012-08-07 18:28:08
Dokument oglądany razy: 1808
Nie podlega Ustawie