A A A
SmodBIP

ZAM-ZAPYT-3911-10-2012 świadczenie usługi dostępu do internetu dla Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej – Książnicy Kopernikańskiej w Toruniu

Nie podlegający Ustawie, zakończony, rozstrzygnięty

ZAM/3911/10/2012


Toruń, dnia: 18.09.2012 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE


Wojewódzka Biblioteka Publiczna – Książnica Kopernikańska w Toruniu zwraca się z prośbą o złożenie oferty na świadczenie usługi dostępu do internetu dla Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej – Książnicy Kopernikańskiej w Toruniu.

1. Przedmiot zamówienia:
Świadczenie usługi dostępu do internetu z zachowaniem poniższych parametrów:
1) stały dostęp do sieci Internet 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu w siedzibie Zamawiającego o następujących parametrach:
- światłowodowe łącze synchroniczne o przepustowości nie mniejszej niż 20 Mb/s w standardzie Fast Ethernet / Gigabit-Ethernet,
- brak limitów na ilość danych pobieranych i wysyłanych (RX/TX);
- przepustowość na danych uzyskana chwilowo jest równa gwarantowanej przepustowości na łączu transmisji danych (EIR=CIR dla danych pobieranych i wysyłanych).
- pula publicznych adresów IP (wielkości klasy C).
2. Dostęp do Internetu na zasadach instytucji naukowych i edukacyjnych.
3. Warunki płatności:
Przelew na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany w fakturze w terminie do 30 dni od daty otrzymania faktury VAT od Wykonawcy.

4. Termin wykonania: 36 miesięcy od daty podpisania umowy..


5. Informacje dodatkowe:
1) Zamawiający wybierze najkorzystniejszą ofertę odpowiadającą wszystkim wymogom postawionym przez niego dla prawidłowej, terminowej i efektywnej realizacji zamówienia.
2) W sprawach dotyczących zapytania ofertowego informacji udziela:
- odnośnie strony technicznej – Sławomir Mirowski
s.mirowski@ksiaznica.torun.pl
- w kwestiach formalnych – Danetta Ryszkowska
d.ryszkowska@ksiaznica.torun.pl.
Wyjaśnienia telefoniczne i przekazane drogą elektroniczną nie są wiążące bez zachowania formy pisemnej.
4) Propozycja ofertowa winna być złożona w Sekretariacie Zamawiającego – 87-100 Toruń ul. Słowackiego 8, I piętro, pokój nr 21 do dnia 21.09.2012 r. do godz. 15.00 w formie pisemnej, w zamkniętej kopercie oznaczonej danymi Wykonawcy (pieczątką firmową) oraz napisem: „Świadczenie usług dostępu do Internetu”. Należy także załączyć specyfikację i parametry oferowanej usługi.
5) Propozycja ofertowa otrzymana przez Zamawiającego po terminie składania podanym powyżej zostanie zwrócona Wykonawcy bez otwierania. Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną propozycję cenową przed upływem terminu jej składania.
6) Z Wykonawcą, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą zostanie zawarta umowa w terminie do 7 dni od daty powiadomienia o wyborze oferty, w komórce merytorycznej – Dział Administracyjno – Eksploatacyjny I piętro pokój nr 24.
7) Termin związania ofertą –30 dni.
8) W sprawach związanych z zapytaniem cenowym dopuszcza się porozumiewanie wyłącznie drogą: pisemną lub faksem– nr faksu Zamawiającego: (0-56) 622 57 13.
9) Wojewódzka Biblioteka Publiczna – Książnica Kopernikańska w Toruniu
zastrzega możliwość unieważnienia zapytania ofertowego bez podania
przyczyny.

10) Załączniki:
- wzór propozycji ofertowej,

Link do dokumentu: ZAM-ZAPYT-3911-10-2012.zip


Toruń, dnia 28 września 2012 roku

ZAM/3911/10/2012

Wojewódzka Biblioteka Publiczna – Książnica Kopernikańska w Toruniu po dokonaniu badania i oceny złożonych ofert w zapytaniu ofertowym na świadczenie usługi dostępu do Internetu uprzejmie informuje, że wybrana została oferta złozona przez:


UNIWERSYTET MIKOŁAJA KOPERNIKA
Uczelnianie Centrum Informatyczne
Plac Rapackiego 1
87-100 TORUŃ

za cenę brutto 1.845,00 zł / miesięcznie.

Uzasadnienie:
Jedyna ważna oferta.

Link do dokumentu: ZAM-ZAPYT-3911-10-2012.wybor.pdf

Opublikował: Sławomir Mirowski
Publikacja dnia: 2012-09-28 23:48:00
Dokument oglądany razy: 1578
Nie podlega Ustawie