A A A
SmodBIP

ZAM-3910-08-2010 Świadczenie usługi w zakresie kompleksowego sprzątania Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej - Książnicy Kopernikańskiej w Toruniu

Podlegający Ustawie, zakończony, rozstrzygnięty

Toruń: Świadczenie usługi w zakresie kompleksowego sprzątania Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej - Książnicy Kopernikańskiej w Toruniu.
Numer ogłoszenia: 410710 - 2010; data zamieszczenia: 15.12.2010
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi


Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.


SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Wojewódzka Biblioteka Publiczna - Książnica Kopernikańska w Toruniu , ul. Słowackiego 8, 87-100 Toruń, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 056 6226642, faks 056 6225713.
• Adres strony internetowej zamawiającego: www.ksiaznica.torun.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: samorządowa instytucja kultury.


SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Świadczenie usługi w zakresie kompleksowego sprzątania Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej - Książnicy Kopernikańskiej w Toruniu..
II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie usługi w zakresie kompleksowego sprzątania Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej - Książnicy Kopernikańskiej w Toruniu, ul. Słowackiego 8 oraz filii bibliotecznych na terenie miasta Torunia, utrzymania w należytym stanie sanitarno-higienicznym wszystkich pomieszczeń i ich wyposażenia. Ogólna powierzchnia pomieszczeń do sprzątania wynosi 4915 m kw. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 6 do SIWZ.
II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak.
• Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
• 1) Zamawiający przewiduje w okresie 3 lat od udzielenia niniejszego zamówienia podstawowego udzielenie Wykonawcy zamówień uzupełniających, polegających na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówień. 2) Zamówienia uzupełniające będą stanowiły nie więcej niż 50% wartości zamówienia podstawowego.
II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.91.92.00-4, 90.91.12.00-8, 90.61.00.00-6.
II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 2.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 24.


SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.2) ZALICZKI
• Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
• III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie - przepisy prawa nie nakładają posiadania uprawnień do wykonywania działalności w zakresie przedmiotu zamówienia.
• III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że wykonał w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, lub nadal wykonuje co najmniej dwie usługi (potwierdzone dokumentami, że usługi te zostały wykonane lub są wykonywane należycie), które dotyczą sprzątania pomieszczeń, wykonywanej w okresie nie krótszym niż 12 miesięcy (w przypadku usług wykonywanych - liczony będzie czas od rozpoczęcia świadczenia usługi do daty poświadczenia prawidłowego jej wykonywania), które obejmowały pomieszczenia o powierzchni sprzątaną nie mniejszej niż 2000 m kw. każda.
• III.3.3) Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
• III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
• III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie mniejszą niż 200 000 zł.
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
• III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:
• wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie
• opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia
• III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
• oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
• aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
• III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:
III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:
• nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY , USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM
W zakresie potwierdzenia, że oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć:
• inne dokumenty
wykaz wszystkich przewidywanych do wykonania przedmiotu umowy środków czystości, preparatów myjąco-dezynfekujących, dezynfekujących oraz środków do podnoszenia estetyki podłóg. Do wykazu należy dołączyć karty charakterystyki środków dezynfekcyjnych.
III.6) INNE DOKUMENTY
Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)
wypełniony formularz oferty
III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie


SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.
IV.3) ZMIANA UMOWY
Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
a) zmiany wynagrodzenia, jeżeli zmianie ulegnie stawka podatku VAT o kwotę wynikającą z prawidłowego naliczenia nowej stawki VAT, b) zmiany zakresu świadczonej usługi, c) rozszerzenia zakresu świadczenia usług na czas przeprowadzanych prac remontowych i modernizacyjnych d) zmiany danych adresowych
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: bip.ksiaznica.torun.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: WBP - Książnica Kopernikańska w Toruniu, ul. Słowackiego 8, 87-100 Toruń.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 23.12.2010 godzina 10:00, miejsce: WBP - Książnica Kopernikańska w Toruniu, ul. Słowackiego 8, 87-100 Toruń, I piętro, sekretariat (pokój nr 21).
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH
CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Kompleksowe sprzątanie i utrzymanie czystości budynku centrali WBP - Książnicy Kopernikańskiej w Toruniu przy ul. Słowackiego 8 oraz terenów zielonych przed budynkiem.
• 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Kompleksowe sprzątanie i utrzymanie czystości budynku centrali WBP - Książnicy Kopernikańskiej w Toruniu przy ul. Słowackiego 8 oraz terenów zielonych przed budynkiem.
• 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.91.92.00-4, 90.61.00.00-6.
• 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 24.
• 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Kompleksowe sprzątanie i utrzymanie w czystości lokali filii bibliotecznych na terenie miasta Torunia..
• 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Kompleksowe sprzątanie i utrzymanie w czystości lokali filii bibliotecznych na terenie miasta Torunia..
• 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.91.12.00-8.
• 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 24.
• 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

Link do dokumentów: ZAM-3910-08-2010.zip

Toruń, dnia 29.12.2010 roku


ZAM/3910/08/10

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Wojewódzka Biblioteka Publiczna – Książnica Kopernikańska w Toruniu, jako Zamawiający w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na „Świadczenie usługi kompleksowego sprzątania Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej – Książnicy Kopernikańskiej w Toruniu” działając na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 ze zm.) informuje, że dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty w poszczególnych częściach zamówienia.
Część I zamówienia: „Kompleksowe sprzątanie i utrzymanie czystości budynku centrali WBP – Książnicy Kopernikańskiej w Toruniu przy ul. Słowackiego 8 oraz terenów zielonych przed budynkiem”:
„DOMPOL” Przedsiębiorstwo Wielobranżowe
ul. Hallera 17/19
86-300 Grudziądz

za miesięczną ceną ryczałtową 5.183,80 zł brutto i łączną ilością 100 punktów.
Uzasadnienie wyboru: Wykonawca ten spełnił warunki udziału w postępowaniu i nie podlega wykluczeniu, a jego oferta nie podlega odrzuceniu. Oferta Wykonawcy uzyskała najwyższą ilość punktów w zakresie kryteriów oceny ofert w tej części zamówienia.
Część II zamówienia: „Kompleksowe sprzątanie i utrzymanie czystości lokali filii bibliotecznych na terenie miasta Torunia”:
Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Zakład Pracy Chronionej „EMIR” Sp. z o.o.
ul. Barska 6
87-800 Włocławek

za miesięczną ceną ryczałtową 7.380,00 zł brutto i łączną ilością 100 punktów.
Uzasadnienie wyboru: Wykonawca ten spełnił warunki udziału w postępowaniu i nie podlega wykluczeniu, a jego oferta nie podlega odrzuceniu. Oferta Wykonawcy uzyskała najwyższą ilość punktów w zakresie kryteriów oceny ofert w tej części zamówienia.

W przedmiotowym postępowaniu wpłynęło dziewięć ofert, w tym jedna po wyznaczonym terminie składania ofert.

Punktacja przyznana ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączna punktacja:
Numer oferty Nazwa (firma) i adres wykonawcy Cena * Ilość punktów w kryterium cena - waga kryterium 100% RAZEM


1. Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „CERBER” Wiesław Bąkowski
ul. Chrobrego 14, 68-100 Żagań cz.I-5.830,00 zł
cz.II-9.400,00 zł Cz. I – 88,92
Cz. II – 78,51 Cz. I – 88,92
Cz. II – 78,51
2. Zakład Technicznych Usług Komunalnych „ECO-PLAN”
Piotr Świdziński
ul. Szczecińska 99, 76-200 Słupsk cz.I-8.323,14 zł
cz.II- ----- Cz. I – 62,28
Cz. II - --- Cz. I – 62,28
Cz. II - ---
3. Zakład Usług Gospodarczo-Socjalnych ANTEMA Sp. z o.o.
al. Jana Pawła II 8a, 58-506 Jelenia Góra cz.I-7.328,52 zł
cz.II-10.555,44 zł Cz. I – 70,73
Cz. II – 69,92 Cz. I – 70,73
Cz. II – 69,92
4. Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe „KONSENSUS” Sp. zo.o.
ul. Leśna 9a, 85-676 Bydgoszcz cz.I-7.320,00 zł
cz. II-8.326,50 zł Cz. I – 70,82
Cz. II – 88,63 Cz. I – 70,82
Cz. II – 88,63
5. DGP DOZORBUD Grupa Polska
ul. Najść. Marii Panny 5e, 59-200 Legnica cz.I-8.272,01 zł
cz.II- ------ Cz. I – 62,67
Cz. I – 62,67

6. Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Zakład Pracy Chronionej „EMIR” Sp. z o.o.
ul. Barska 6, 87-800 Włocławek cz.I-5.535,00 zł
cz.II-7.380,00 zł Cz. I – 93,65
Cz. II - 100
Cz. I – 93,65
Cz. II - 100

7. „DOMPOL” Przedsiębiorstwo Wielobranżowe
ul. Hallera 17/19, 86-300 Grudziądz cz.I-5.183,80 zł
cz.II-7.978,80 zł Cz. I – 100
Cz. II – 92,50
Cz. I – 100
Cz. II – 92,50

8. Impel Cleaning Sp. z o.o.
ul. Ślężna 118, 53-111 Wrocław cz.I-7.908,94 zł
cz.II-9.442,80 zł Cz. I – 65,54
Cz. II – 78,15 Cz. I – 65,54
Cz. II – 78,15

Zamawiający informuje, że żaden wykonawca nie został wykluczony oraz żadna oferta nie została odrzucona.

Otrzymują:
1. Adresat
2. a/a

Link do dokumentu: ZAM-3910-08-2010.wybor.pdf

Opublikował: Sławomir Mirowski
Publikacja dnia: 2010-12-29 21:30:29
Dokument oglądany razy: 2184
Podlega Ustawie