A A A
SmodBIP

ZAM-3910-06-2012 Remont pomieszczeń Ośrodka Czytelnictwa Chorych i Niepełnosprawnych przy ul. Szczytnej 13 w Toruniu

Podlegający Ustawie, zakończony, unieważniony

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.ksiaznica.torun.pl
________________________________________
Toruń: Remont pomieszczeń Ośrodka Czytelnictwa Chorych i Niepełnosprawnych przy ul. Szczytnej 13 w Toruniu.


Numer ogłoszenia: 382506 - 2012; data zamieszczenia: 04.10.2012


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane 
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.


SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Wojewódzka Biblioteka Publiczna - Książnica Kopernikańska w Toruniu , ul. Słowackiego 8, 87-100 Toruń, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 056 6226642, faks 056 6225713.
• Adres strony internetowej zamawiającego: www.ksiaznica.torun.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: samorządowa instytucja kultury.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Remont pomieszczeń Ośrodka Czytelnictwa Chorych i Niepełnosprawnych przy ul. Szczytnej 13 w Toruniu..
II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych obejmujących wykonanie: 1) remontu pomieszczeń Ośrodka Czytelnictwa Chorych i Niepełnosprawnych przy ul. Szczytnej 13 w Toruniu w zakresie: a) odnowienie i uzupełnienie tynków i okładzin architektonicznych - ściany i sufity, prace posadzkarskie, b) remont klatki schodowej wraz z wymianą poręczy dostosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych. Powyższe zadanie współfinansowane jest ze przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Województwo Kujawsko - Pomorskie. 2) remontu instalacji elektrycznej i centralnego ogrzewania w Ośrodku Czytelnictwa Chorych i Niepełnosprawnych Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej - Książnicy Kopernikańskiej w Toruniu w zakresie: a) oświetlenia ogólnego, b) gniazd wtyczkowych ogólnych, c) instalacji komputerowej, d) ochrony przeciwporażeniowej e) wymiany wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania. Powyższe zadanie finansowane jest ze środków Województwa Kujawsko - Pomorskiego..
II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.
II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.45.30.00-7, 45.30.00.00-0, 45.40.00.00-1, 45.31.12.00-2, 39.71.52.10-2, 45.33.11.00-7.
II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 21.


SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: 1. Wysokość wadium. Zamawiający żąda od wykonawców wniesienia wadium w wysokości: 2 500,00 złotych, słownie: dwa tysiące pięćset złotych 00/100. 2. Termin wniesienia wadium. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. Wadium uznaje się za wniesione, jeżeli: a) wnoszone w formie pieniądza znalazło się na rachunku bankowym Zamawiającego postępowanie przed upływem terminu na składanie ofert, b) wnoszone w pozostałych formach oryginały dokumentów zostały złożone w Kasie Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej - Książnicy Kopernikańskiej w Toruniu przed upływem terminu składania ofert. 3. Dokument potwierdzający wniesienie wadium należy dołączyć do oferty, przy czym: a) wadium w formie pieniądza należy wnieść na rachunek bankowy Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej - Książnicy Kopernikańskiej w Toruniu nr rachunku: 14 1160 2202 0000 0000 7128 4688, b) w przypadku wniesienia wadium w formie innej niż pieniądz do oferty należy załączyć kserokopię dokumentu stanowiącego wadium. Oryginał tego dokumentu należy złożyć w Kasie Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej - Książnicy Kopernikańskiej w Toruniu przed upływem terminu składania ofert. 4. Formy wniesienia wadium. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: a) pieniądzu, b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, c) gwarancjach bankowych, d) gwarancjach ubezpieczeniowych, e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt.2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158 z późn. zm.). 5. W treści wadium składanego w formie innej niż pieniądz muszą być wyszczególnione okoliczności, o których mowa w rozdziale XII pkt 10 i 11 SIWZ, w jakich Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami. Wadium w formach wymienionych w pkt 4 od lit. b) do lit. e) musi być wystawione na Wojewódzka Bibliotekę Publiczną - Książnicę Kopernikańską w Toruniu. Z treści gwarancji (poręczenia) musi jednoznacznie wynikać, jaki jest sposób reprezentacji Gwaranta. Gwarancja musi być podpisana przez upoważnionego (upełnomocnionego) przedstawiciela Gwaranta. Podpis winien być sporządzony w sposób umożliwiający jego identyfikację np. złożony wraz z imienną pieczątką lub czytelny (z podaniem imienia i nazwiska). Z treści gwarancji winno wynikać bezwarunkowe zobowiązanie Gwaranta (poręczyciela) do wypłaty Prowadzącemu postępowanie pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a i ust. 5 Ustawy, na każde pisemne żądanie zgłoszone przez Prowadzącego postępowanie w terminie związania ofertą. Gwarancja (poręczenie) nie może zawierać zastrzeżenia gwaranta (poręczyciela), że pisemne żądanie zapłaty musi być przedstawione za pośrednictwem Banku prowadzącego rachunek Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej - Książnicy Kopernikańskiej w Toruniu, w celu potwierdzenia, że podpisy złożone na pisemnym żądaniu należą do osób uprawnionych do zaciągania zobowiązań majątkowych w imieniu Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej - Książnicy Kopernikańskiej w Toruniu. W przypadku przedłożenia gwarancji nie zawierającej wymienionych elementów, bądź posiadającej zastrzeżenia, Zamawiający uzna, że Wykonawca nie wniósł wadium i wykluczy Wykonawcę z postępowania na podstawie art. 24 ust. 2 pkt. 4 ustawy, a jego ofertę uzna za odrzuconą (art. 24 ust. 4) 6. Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym. 7. Wadium wniesione przez jednego z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie uważa się za wniesione prawidłowo. 8. Zwrot wadium następuje w następujących okolicznościach: a) Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem pkt 11 niniejszego rozdziału, b) Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy, c) Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium, na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 9. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu zwracane jest wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę. 10. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana: a) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, b) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, c) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 11. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 Ustawy, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 Ustawy lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie.
III.2) ZALICZKI
• Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
• III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o Zamawiający nie wyznacza szczególnego warunku w tym zakresie,
• III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że: zrealizował (zakończył) w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej dwa zamówienia (potwierdzone dokumentami, że roboty te zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone) odpowiadające swoim rodzajem i wartością robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia. Zamawiający za zamówienie odpowiadające swoim rodzajem i wartością robotom stanowiącym przedmiot zamówienia uzna wykonanie robót budowlanych o wartości nie mniejszej niż 100 000 złotych brutto każda (słownie: sto tysięcy złotych). W zakres robót, o których mowa powyżej, powinno wchodzić wykonanie wielobranżowych robót remontowych.
• III.3.3) Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
• III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje osobą, która będzie pełnić funkcję kierownika budowy, posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno - budowlanej bez ograniczeń. UWAGA: Zamawiający określając wymogi dla ww. osoby w zakresie posiadanych uprawnień budowlanych, dopuszcza odpowiadające im uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz odpowiadające im uprawnienia wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art. 12a oraz innych przepisów ustawy Prawo Budowlane (tekst jedn. Dz. U. z 2006 r., Nr 156, poz. 1118 ze zm.) oraz ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U z 2008 r., Nr 63, poz. 394).
• III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej związanej z wykonaniem zamówienia na kwotę nie mniejszą niż 150 000,00 zł (słownie: sto pięćdziesiąt tysięcy złotych).
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
• III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:
• wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone
• wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami
• oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień
• opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia
• III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
• oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
• aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
• III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:
III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:
• nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
III.6) INNE DOKUMENTY
Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)
a) wypełniony formularz oferty - zgodny ze wzorem stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ; b) kosztorys ofertowy sporządzony wg zasad opisanych w rozdziale XVI SIWZ; c) pełnomocnictwo do podpisania oferty, zgodnie z definicją przyjętą w słowniczku SIWZ; d) dowód wniesienia wadium, przy czym w przypadku wniesienia wadium w formie innej niż pieniądz do oferty należy załączyć kserokopię dokumentu stanowiącego wadium wraz z dokumentami, z których wynika stosowne upoważnienie (upełnomocnienie). Oryginał tego dokumentu należy złożyć w Kasie Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej - Książnicy Kopernikańskiej w Toruniu przed upływem terminu składania ofert, zgodnie z rozdziałem XII pkt. 2.1 lit. b) SIWZ; e) oświadczenia i dokumenty wymagane postanowieniami rozdziału IX SIWZ.
III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.
IV.3) ZMIANA UMOWY
Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
Zapisy dotyczące możliwości wprowadzenia zmian do umowy oraz warunki dokonywania tych zmian zostały szczegółowo określone w załączniku nr 6 do SIWZ - Ogólne warunki umowy.
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: bip.ksiaznica.torun.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Wojewódzka Biblioteka Publiczna - Książnica Kopernikańska w Toruniu, ul. Słowackiego 8, 87-100 Toruń.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 19.10.2012 godzina 10:00, miejsce: Wojewódzka Biblioteka Publiczna - Książnica Kopernikańska w Toruniu, ul. Słowackiego 8, 87-100 Toruń, pokój nr 21 (sekretariat I piętro).
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Zamówienie współfinansowane - Projekt pn. Dziedzictwo kulturowe województwa kujawsko-pomorskiego - wsparcie opieki nad zabytkami w 2012 roku w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2007-2013 - Oś Priorytetowa 3. Rozwój Infrastruktury Społecznej, Działanie 3.3 Rozwój Infrastruktury Kultury..
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: tak

Link do dokumentów: ZAM-3910-06-2012.zip

Link do dokumentu: ZAM-3910-06-2012.wyjas.pdf

Toruń 19.10.2012r.

Uwaga - zmiana SIWZ oraz terminu składania ofert.

Link do dokumentu: ZAM-3910-06-2012.wyjas2.pdf

Toruń, dnia 23.10.2012 roku

ZAM/3910/06/2012


WG ROZDZIELNIKA


Dotyczy: postępowania o udzielenia zamówienia publicznego przeprowadzanego w trybie przetargu nieograniczonego na Remont pomieszczeń Ośrodka Czytelnictwa Chorych i Niepełnosprawnych przy ul. Szczytnej 13 w Toruniu.


Wojewódzka Biblioteka Publiczna - Książnica Kopernikańska w Toruniu jako Zamawiający działając na podstawie art. 93 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759), informuje o unieważnieniu w/w postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
Zgodnie z dyspozycją art. 93 ust 1 pkt 4 ustawy p.z.p. postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego unieważnia się, jeżeli cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najkorzystniejszą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że Zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny oferty najkorzystniejszej.
W przedmiotowym postępowaniu ceny ofert znacznie przekraczają możliwości finansowe Zamawiającego, który zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę 192.630,56 zł. Zamawiający nie może zwiększyć kwoty na realizację zamówienia objętego przedmiotową procedurą do ceny oferty najkorzystniejszej, tj. 273.151,79 zł. Mając powyższe na względzie uznać należy, iż zachodzi przesłanka unieważnienia postępowania na ww. podstawie prawnej.


Otrzymują:


1. Adresat
2. Bip.ksiaznica.torun.pl
3. a/a

Link do dokumentu: ZAM-3910-06-2012.uniew.pdf

Opublikował: Sławomir Mirowski
Publikacja dnia: 2012-10-23 15:21:20
Dokument oglądany razy: 1840
Podlega Ustawie