A A A
SmodBIP

ZAM-ZAPYT-3911-13-2012 Wykonanie remontu pomieszczeń Fili Nr 1 przy ul. Jęczmiennej 23.

Nie podlegający Ustawie, zakończony, rozstrzygnięty

Ogłoszenie

Wojewódzka Biblioteka Publiczna – Książnica Kopernikańska w Toruniu

zaprasza do składania ofert

na wykonanie remontu pomieszczeń Fili Nr 1 przy ul. Jęczmiennej 23.

Zamówienie o wartości szacunkowej nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartość kwoty 14 tys. euro (bez podatku od towarów usług – VAT).

1. Przedmiot zamówienia

1.1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie remontu pomieszczeń Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej – Książnicy Kopernikańskiej w Toruniu – Fili Nr 1 przy ul. Jęczmiennej 23 w zakresie:

a) wejście do budynku – poprawienie ułożenia stopnia granitowego,

b) spocznik przed schodami – ułożenie płyt granitowych, część środkowa zagłębiona pod wycieraczkę, wymiana pochwytów,

c) czyszczenie schodów granitowych środkami chemicznymi – 7 stopni.

d) naprawa stolarki okiennej (częściowa wymiana szyb, malowanie)

e) naprawa podłogi – wylewka 5 cm – 40 m2,

f) płytki Gres – 40 m2 – klasa antypoślizgowości R9,

g) ściany i sufity – naprawa i uzupełnienie tynków, malowanie dwukrotne – 120 m2

h) wykucie otworu drzwiowego wraz z obróbką i montaż drzwi z ościeżnicą, listwami, okuciem 100 cm x 200 cm

i) zamurowanie starego otworu drzwiowego wraz z otynkowaniem (bez demontażu drzwi)

j) malowanie drzwi zgodnie z zaleceniami Miejskiego Konserwatora Zabytków

k) naprawa instalacji elektrycznej wraz z oświetleniem

l) montaż skrzynek i rozdzielnic skrzynkowych (korytarz)

ZALECANE JEST DOKONANIE WIZJI LOKALNEJ W MIEJSCU PLANOWANYCH ROBÓT.

2. Informacja o możliwości składania ofert częściowych

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych, tj. oferta musi obejmować cały przedmiot zamówienia.

3. Termin związania ofertą.

Zamawiający ustala termin związania ofertą na 30 dni, licząc od upływu terminu składania ofert.

4. Termin wykonania zamówienia – do 25 listopada 2012 roku

5. Warunki udziału w postępowaniu.

W niniejszym postępowaniu mogą wziąć udział Oferenci, którzy posiadają odpowiednie doświadczenie oraz dysponują wykwalifikowanym personelem.

6. Opis sposobu przygotowania oferty

Oferta powinna zawierać:

a) formularz ofertowy wg wzoru określonego w załączniku nr 1 do Ogłoszenia,

b) dokument określający status prawny Oferenta wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dniem składania ofert (aktualny odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego lub aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej) – jeżeli dotyczy,

c) zestawienie wykonanych prac z ewentualnym załączeniem posiadanych referencji.

Wymagane w podpunktach b), c) dokumenty mogą być złożone w formie kserokopii poświadczonej „za zgodność z oryginałem”.

Przez kserokopię poświadczoną za zgodność z oryginałem należy rozumieć kserokopię zawierającą klauzulę „za zgodność z oryginałem” umieszczoną na każdej stronie potwierdzoną własnoręcznym podpisem przez osobę uprawnioną do reprezentowania Oferenta oraz opatrzoną aktualną datą lub poprzez umieszczenie na pierwszej stronie kserokopii dokumentu klauzuli „za zgodność z oryginałem od strony ...do strony.....” opatrzonej podpisem przez osobę uprawnioną do reprezentowania Oferenta oraz aktualną datą i parafowanie każdej strony kserokopii dokumentu przez osobę uprawnioną do reprezentowania Oferenta.

Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków określonych w Zaproszeniu na podstawie złożonych ofert i zapisów w nich zawartych zgodnie ze stawianymi wymaganiami.

Oferty spełniające wymagania niniejszego zapytania zostaną ocenione zgodnie z „Kryteriami oceny ofert”, zawartymi w punkcie 7 niniejszego zaproszenia.

7. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie

Zamawiający wybierze najkorzystniejszą ofertę odpowiadającą wszystkim wymogom postawionym przez niego dla prawidłowej, terminowej i efektywnej realizacji zamówienia.

8. Miejsce i termin składania ofert

Oferty należy składać w formie pisemnej w siedzibie WBP – Książnicy Kopernikańskiej w Toruniu, ul. Słowackiego 8, pok. 21 (I piętro).

Termin składania ofert upływa dnia 24 października 2012 r. o godz. 11:00.

9. Osoba uprawniona do kontaktów:

Szczegółowych informacji udziela – Danetta Ryszkowska.

Kontaktować można się w godzinach od 9.00 do 14.00, telefonicznie: (56) 622-66-42 w. 124 lub tel/fax (56) 622-57-13.

Załączniki
Formularz ofertowy

Link do dokumentu: ZAM-ZAPYT-3911-13-2012.pdf

Toruń 24.10.2012 r.

ZAM/3911/13/2012

WG ROZDZIELNIKA

   Wojewódzka Biblioteka Publiczna - Książnica Kopernikańska w Toruniu po dokonaniu badaniai oceny złożonych ofert w zapytaniu ofertowym na wykonanie remontu pomieszczeń Fili Nr 1 przy Jęczmiennej 23 uprzejmie informuje, że wybrana została oferta złożona przee:

Zakład Remontowo-Budowlany

Wyrwa Jarosław

ul. Stawki Południowe 19

87-100 Toruń

za cenę brutto: 61.500,00 zł.

Uzasadnienie:

Jedyna wazna oferta.

Link do dokumentu: ZAM-ZAPYT-3911-13-2012.wybor.pdf

Opublikował: Sławomir Mirowski
Publikacja dnia: 2012-10-29 10:12:10
Dokument oglądany razy: 1575
Nie podlega Ustawie