A A A
SmodBIP

ZAM-ZAPYT-3911-15-2012 Dostawa wraz z montażem mebli biurowych.

Nie podlegający Ustawie, zakończony, rozstrzygnięty

Ogłoszenie

Wojewódzka Biblioteka Publiczna – Książnica Kopernikańska w Toruniu

zaprasza do składania ofert na

DOSTAWĘ WRAZ Z MONTAŻEM MEBLI BIUROWYCH.

Zamówienie o wartości szacunkowej nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartość kwoty 14 tys. euro (bez podatku od towarów usług – VAT).

1. Przedmiot zamówienia

1.1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa mebli biurowych szczegółowo określonych (asortyment oraz ilości) w załączniku do niniejszego zapytania.

1.2. Oferent musi złożyć ofertę na wszystkie pozycje wymienione w formularzu asortymentowo – cenowym.

1.3. W przypadku, gdy wartość zamówienia przekroczy kwotę przeznaczona na zrealizowanie zamówienia., Zamawiający zastrzega możliwość zmiany zamówienia, rezygnacji z ilości lub niektórych pozycji wymienionych w załączniku.

1.4. Okres gwarancji – min. 36 miesięcy.

2. Informacja o możliwości składania ofert częściowych

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych, tj. oferta musi obejmować cały przedmiot zamówienia.

3. Termin związania ofertą.

Zamawiający ustala termin związania ofertą na 30 dni, licząc od upływu terminu składania ofert.

4. Termin wykonania zamówienia.

Zamawiający wymaga, aby przedmiot zamówienia zrealizowany został w terminie 10 dni od dnia podpisania umowy.

5. Warunki udziału w postępowaniu.

W niniejszym postępowaniu mogą wziąć udział Oferenci, którzy posiadają doświadczenie w wykonaniu dostaw tożsamych z przedmiotem zamówienia.

6. Opis sposobu przygotowania oferty

Oferta powinna zawierać:

a) formularz ofertowy wg wzoru określonego w załączniku nr 1 do Ogłoszenia,

b) dokument określający status prawny Oferenta wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dniem składania ofert (aktualny odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego lub aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej) – jeżeli dotyczy,

c) zestawienie wykonanych dostaw w latach 2009 – 2012 z ewentualnym załączeniem posiadanych referencji.

Wymagane w podpunktach b), c) dokumenty mogą być złożone w formie kserokopii poświadczonej „za zgodność z oryginałem”.

Przez kserokopię poświadczoną za zgodność z oryginałem należy rozumieć kserokopię zawierającą klauzulę „za zgodność z oryginałem” umieszczoną na każdej stronie potwierdzoną własnoręcznym podpisem przez osobę uprawnioną do reprezentowania Oferenta oraz opatrzoną aktualną datą lub poprzez umieszczenie na pierwszej stronie kserokopii dokumentu klauzuli „za zgodność z oryginałem od strony ...do strony.....” opatrzonej podpisem przez osobę uprawnioną do reprezentowania Oferenta oraz aktualną datą i parafowanie każdej strony kserokopii dokumentu przez osobę uprawnioną do reprezentowania Oferenta.

Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków określonych w Zaproszeniu na podstawie złożonych ofert i zapisów w nich zawartych zgodnie ze stawianymi wymaganiami.

Oferty spełniające wymagania niniejszego zapytania zostaną ocenione zgodnie z „Kryteriami oceny ofert”, zawartymi w punkcie 8 niniejszego zaproszenia.

7. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie

Zamawiający wybierze najkorzystniejszą ofertę odpowiadającą wszystkim wymogom postawionym przez niego dla prawidłowej, terminowej i efektywnej realizacji zamówienia.

Do porównania i oceny ofert Zamawiający będzie brał pod uwagę cenę brutto za wykonanie całego zamówienia. Cena brutto oferty stanowić będzie ryczałtowe wynagrodzenia brutto za wykonanie zamówienia.

Cena oferty powinna być wyrażona w PLN z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

8. Miejsce i termin składania ofert

Oferty należy składać w formie pisemnej w siedzibie WBP – Książnicy Kopernikańskiej w Toruniu, ul. Słowackiego 8, pok. 21 (I piętro).

Termin składania ofert upływa dnia 16 listopada 2012 r. o godz. 11:00.

9. Osoba uprawniona do kontaktów:

Szczegółowych informacji udziela Danetta Ryszkowska.

Kontaktować można się w godzinach od 9.00 do 14.00, telefonicznie: (56) 622-66-42 w.124 lub tel/fax (56) 622-57-13.

10. Pozostałe informacje

11.1. Z wybranym Oferentem WBP-Książnica Kopernikańska w Toruniu zawrze umowę.

Załączniki
1) Formularz ofertowy

2) Formularz asortymentowy.

Link do dokumentów: ZAM-ZAPYT-3911-15-2012.zip

Toruń 16.11.2012r.

ZAM/3911/15/2012

WG ROZDZIELNIKA

Wojewódzka Biblioteka Publiczna - Kisążnica Kopernikańska w Toruniu dziękując za złożenie ofert na dostawę wraz z montażem mebli biurowych uprzejmie informuje, że wybrana została oferta złożona przez:

METALBIT

Andrzej Kończyk

ul. Zwyciężców 26

78-460 BARWICE

Za cenę brutto: 18.500,43 zł

Uzasadnienie: najkorzystniejsza oferta

W przedmiotowym postępowaniu zostały złożome dwie oferty.

Otrzymują:

1. Adresat

2. bip.ksiaznica.torun.pl

3. a/a

Link do dokumentu: ZAM-ZAPYT-3911-15-2012.wybor.pdf

Opublikował: Sławomir Mirowski
Publikacja dnia: 2012-11-21 13:33:54
Dokument oglądany razy: 1497
Nie podlega Ustawie