A A A
SmodBIP

ZAM-ZAPYT-3911-16-2012 Dostawa opakowań niezbędnych do realizacji zadania Modernizacja magazynu WBP – Książnicy Kopernikańskiej w Toruniu

Nie podlegający Ustawie, zakończony, rozstrzygnięty

Ogłoszenie

Wojewódzka Biblioteka Publiczna – Książnica Kopernikańska w Toruniu

zaprasza do składania ofert

na dostawę opakowań niezbędnych do realizacji zadania „Modernizacja magazynu WBP – Książnicy Kopernikańskiej w Toruniu”

Zamówienie o wartości szacunkowej nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartość kwoty 14 tys. euro (bez podatku od towarów usług – VAT).


1. Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa w zakresie:
a) 14 rolek folii bąbelkowej o parametrach:
• 2- warstwowa drobna (500 mm x100 mb)
• Bąbelki o średnicy 10 mm,
• Grubość folii 60 µm
b) 36 rolek folii termokurczliwej (kurczliwej) na bazie poliolefin (półrękaw) o parametrach:
• Szerokość – 500 mm,
• Długość – 1000 mb,
• Grubość 19 µm
• Przeznaczona do maszyny do pakowania
c) 1000 szt. kartonów o parametrach określonych w załączniku nr 2 do niniejszego zapytania

2. Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych, tj. Wykonawca może złożyć ofertę na jedną , kilka lub wszystkie części zamówienia:
Część I – folia bąbelkowa
Część II – folia termokurczliwa
Część III - kartony

3. Termin związania ofertą.
Zamawiający ustala termin związania ofertą na 30 dni, licząc od upływu terminu składania ofert.

4. Termin wykonania zamówienia.
Zamawiający wymaga, aby przedmiot zamówienia zrealizowany został w terminie 7 dni od dnia podpisania umowy.


5. Opis sposobu przygotowania oferty
Oferta powinna zawierać:
a) formularz ofertowy wg wzoru określonego w załączniku nr 1 do Ogłoszenia,
b) dokument określający status prawny Oferenta wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dniem składania ofert (aktualny odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego lub aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej) – jeżeli dotyczy,

Wymagany w podpunkcie b) dokumenty mogą być złożone w formie kserokopii poświadczonej „za zgodność z oryginałem”.
Przez kserokopię poświadczoną za zgodność z oryginałem należy rozumieć kserokopię zawierającą klauzulę „za zgodność z oryginałem” umieszczoną na każdej stronie potwierdzoną własnoręcznym podpisem przez osobę uprawnioną do reprezentowania Oferenta oraz opatrzoną aktualną datą lub poprzez umieszczenie na pierwszej stronie kserokopii dokumentu klauzuli „za zgodność z oryginałem od strony ...do strony.....” opatrzonej podpisem przez osobę uprawnioną do reprezentowania Oferenta oraz aktualną datą i parafowanie każdej strony kserokopii dokumentu przez osobę uprawnioną do reprezentowania Oferenta.

Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków określonych w Zaproszeniu na podstawie złożonych ofert i zapisów w nich zawartych zgodnie ze stawianymi wymaganiami.
Oferty spełniające wymagania niniejszego zapytania zostaną ocenione zgodnie z „Kryteriami oceny ofert”, zawartymi w punkcie 6 niniejszego zaproszenia.

6. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie

Zamawiający wybierze najkorzystniejszą ofertę odpowiadającą wszystkim wymogom postawionym przez niego dla prawidłowej, terminowej i efektywnej realizacji zamówienia.

Do porównania i oceny ofert Zamawiający będzie brał pod uwagę cenę brutto za każdą część zamówienia. Cena oferty powinna być wyrażona w PLN z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

7. Miejsce i termin składania ofert
Oferty należy składać w formie pisemnej w siedzibie WBP – Książnicy Kopernikańskiej w Toruniu, ul. Słowackiego 8, pok. 21 (I piętro).

Termin składania ofert upływa dnia 21 listopada 2012 r. o godz. 11:00.

8. Osoba uprawniona do kontaktów:
Szczegółowych informacji udziela p. Danetta Ryszkowska.
Kontaktować można się w godzinach od 9.00 do 14.00, telefonicznie: (56) 622-66-42 lub tel/fax (56) 622-57-13.

9. Pozostałe informacje
Z wybranym Oferentem WBP-Książnica Kopernikańska w Toruniu zawrze umowę niezwłocznie po dokonaniu wyboru oferty

Załączniki
1) Formularz ofertowy
2) Załącznik Nr 2 – opis kartonów.

Link do dokumentów: ZAM-ZAPYT-3911-16-2012.zip

Toruń 19.11.2012 r.

Zamawiający niniejszym zmienia treść zapytania - wykreśla z opisu przedmiotu zamówienia oraz z propozycji ofertowej - folia termokurczliwa punkt 1 lit. b:

" b) 36 rolek folii termokurczliwej (kurczliwej) na bazie poliolefin (półrękaw) o parametrach:
• Szerokość – 500 mm,
• Długość – 1000 mb,
• Grubość 19 µm
• Przeznaczona do maszyny do pakowania"

Pozostałe zapisy zapytania pozostają bez zmian.

Toruń, dnia 23 listopada 2012 roku

ZAM/3911/16/12

WG ROZDZIELNIKA

Wojewódzka Biblioteka Publiczna – Książnica Kopernikańska w Toruniu dziękując za złożenie ofert na dostawę opakowań uprzejmie informuje, że w poszczególnych częściach zamówienia wybrane zostały oferty złożone przez:

Część I – folia bąbelkowa
POLPACK Sp. z o.o.
Ul. Świderska 35
03-128 WARSZAWA

za cenę brutto 680,19 zł
Część II – folia termokurczliwa – unieważniona
Część III – Kartony
PHU ARDEX
Ul. 1-go Maja 21
97-300 PIOTRKÓW TRYB.

za cenę brutto 9.926,10 zł

Uzasadnienie: najkorzystniejsze oferty w poszczególnych częściach zamówienia.

Otrzymują:
1. Adresat
2. bip.ksiaznica.torun.pl
3. a/a

Link do dokumentu: ZAM-ZAPYT-3911-16-2012.wybor.pdf

Opublikował: Sławomir Mirowski
Publikacja dnia: 2012-11-23 15:05:35
Dokument oglądany razy: 1626
Nie podlega Ustawie