A A A
SmodBIP

ZAM-ZAPYT-3911-14-2012 Wykonanie usługi w zakresie realizacji zadania p.n. Wydanie czasopisma „Folia Toruniensia” tom 12 /2012.

Nie podlegający Ustawie, zakończony, rozstrzygnięty

Toruń 08.11.2012r.

ZAM/3911/14/2012

ZAPYTANIE OFERTOWE

Wojewódzka Biblioteka Publiczna – Książnica Kopernikańska w Toruniu zwraca się z prośbą o złożenie oferty na wykonanie usługi w zakresie realizacji zadania p.n. Wydanie czasopisma „Folia Toruniensia” tom 12 /2012.

1. Przedmiot zamówienia:
Przygotowanie i druk czasopisma „Folia Toruniensia nr 12/2012”.


2. Wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia:
1) skład, wprowadzenie dwóch korekt wydawniczych, łamanie stron i przygotowanie komputerowe publikacji „Folia Toruniensia nr 12/2012”do naświetleń i druku,
2) opracowanie graficzne,
3) przygotowanie do druku (separacja barwna, naświetlanie, skanowanie ilustracji),
4) druk i oprawa wydawnicza,
5) dostarczenie nakładu publikacji do siedziby Zamawiającego,
6) dostarczenie Zamawiającemu publikacji w wersji elektronicznej – w formacie pdf,
7) termin wykonania: 28.12.2012 roku,
8) czasopismo wydane będzie wg istniejącego projektu (prawa autorskie posiada wydawca), dostęp w wersji elektronicznej http://kpbc.umk.pl/dlibra/doccontent?id=62080&from=FBC
9) publikacja winna spełniać następujące parametry:
 format : 24 cm (wysokość) x 17cm (szerokość),
 okładka: karton 300 g/m2, kolory 2 + 0, gładka,
 środek: papier offset 90 g/m2, kolory 1+1, objętość ok. 180 stron (+/- 20%),
 oprawa szyta nićmi i klejona,
 nakład: 300 egz.

ZAMAWIAJĄCY WYMAGA OD WYKONAWCY POSIADANIA DOŚWIADCZENIA W ZAKRESIE PRZYGOTOWANIA I DRUKU. (prosimy o załączenie do oferty dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego doświadczenia).
Wykonawcy, którzy wykonywali zamówienia o charakterze i złożoności porównywalnym z przedmiotem zamówienia otrzymają dodatkowe punkty.

3. Warunki płatności:
Przelew na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany w fakturze w terminie 30 dni od daty otrzymania faktury VAT od Wykonawcy.


4. W sprawach dotyczących zapytania ofertowego informacji udziela:
- odnośnie strony technicznej – Lidia Pluta od pn. – pt. w godz. od 10:00 do 15:00 tel.: (56) 622 57 01, l.pluta@ksiaznica.torun.pl
- w kwestiach formalnych – Danetta Ryszkowska od pn – pt w godz.
od 9:00 do 15:00 tel.: (56) 622 66 42 wew. 124 d.ryszkowska@ksiaznica.torun.pl

5. Termin i miejsce składania ofert:
Wojewódzka Biblioteka Publiczna – Książnica Kopernikańska w Toruniu Słowackiego 8, 87-100 Toruń, I piętro, pokój nr 21, do dnia 15.11.2012 roku do godz. 10.00 , w formie pisemnej, w zamkniętej kopercie oznaczonej danymi Wykonawcy (pieczątką firmową) oraz napisem „Oferta na zadanie – Folia Toruniensia” wraz kosztorysem wykonania.


6. Oferta otrzymana przez zamawiającego po terminie składania podanym powyżej zostanie zwrócona Wykonawcy bez otwierania. Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną propozycję cenową przed upływem terminu jej składania.


7. Zamawiający dokona wyboru oferty najkorzystniejszej z uwzględnieniem spełnienia wymagań i warunków przedmiotowego zamówienia.


8. Z Wykonawcą, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą zostanie zawarta umowa w terminie do 7 dni od daty powiadomienia o wyborze oferty.


9. Termin związania ofertą: 30 dni


10. Wojewódzka Biblioteka Publiczna – Książnica Kopernikańska w Toruniu zastrzega sobie możliwość do wycofania zapytania ofertowego bez podania przyczyny.

Link do dokumentów: ZAM-ZAPYT-3911-14.2012.zip

Toruń 23.11.2012 r.

ZAM/3911/14/12

WG ROZDZIELNIKA

Wojewódzka Biblioteka Publiczna - Książnica Kopernikańska w Toruniu dziękując za złożenie ofert na wykonanie usługi w zakresie realizacji zadania pn. "Folia Toruniensia" uprzejmie informuje, że wybrana została oferta złożona przez:

TAKO

Tomasz Klejna

ul. Słowackiego 71/5

87-100 Toruń

Za cenę brutto: 6.642,00 zł

Uzasadnienie: jedyna ważna oferta

Otrzymują:

1. Adresat

2. bip.ksiaznica.torun.pl

3. a/a

Link do dokumentu: ZAM-ZAPYT-3911-14-2012.wybor.pdf

Opublikował: Sławomir Mirowski
Publikacja dnia: 2012-11-23 15:10:20
Dokument oglądany razy: 1557
Nie podlega Ustawie