A A A
SmodBIP

ZAM-ZAPYT-3911-17-2012 Dostawa wózków bibliotecznych niezbędnych do realizacji zadania Modernizacja magazynu WBP – Książnicy Kopernikańskiej w Toruniu

Nie podlegający Ustawie, zakończony, rozstrzygnięty

Ogłoszenie

Wojewódzka Biblioteka Publiczna – Książnica Kopernikańska w Toruniu

zaprasza do składania ofert

na dostawę wózków bibliotecznych niezbędnych do realizacji zadania „Modernizacja magazynu WBP – Książnicy Kopernikańskiej w Toruniu”

Zamówienie o wartości szacunkowej nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartość kwoty 14 tys. euro (bez podatku od towarów usług – VAT).


1. Przedmiot zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest dostawa wózków bibliotecznych o parametrach:
a) Metalowy wózek biblioteczny z dwiema półkami- ilość 3 szt.
Wymiary wózka : 950 x 700 x 450 (wys. x dł. x szer.)
Konstrukcja : stalowa, spawana, lakierowana proszkowo, boki ażurowe o wysokości 190 mm
Półki : 550 x 300 (dł. x szer.), odległość miedzy półkami wynosi 370 mm.
Koła : 4 skrętne, w tym 2 z hamulcem totalnym, łożyska kulkowe, bieżnia szara nierysująca,
Średnica kół : 100 mm
Nośność wózka : 150 kg
Kolor wózka – szary

b) Metalowy wózek biblioteczny trzypółkowy – górna półka niedzielona, dwie półki dolne dzielone ścianką w połowie - ilość 5 szt.

Wymiary wózka bibliotecznego : 950 x 750 x 450(wys. x dł. x szer.)
Konstrukcja :Stalowa, spawana, lakierowana proszkowo, boki pełne o wysokości 190 mm
Odległość miedzy półkami wynosi 375 mm.
Wysokość ścianki dzielącej półki dolne: 190 mm
Koła : 4 skrętne, w tym 2 z hamulcem totalnym, łożyska kulkowe, bieżnia szara nierysująca,
Średnica kół : 100 mm
Nośność wózka : 150 kg
Kolor wózka – szary

c) Metalowy wózek biblioteczny na czasopisma trzypółkowy - ilość 2 szt.

Wymiary wózka: 925 x 870 x 420 mm (wys. x dł. x szer.)
Konstrukcja stalowa, spawana, lakierowana proszkowo, boki ażurowe
Cztery koła skrętne, w tym dwa z hamulcem totalnym, łożyska kulkowe, bieżnia szara nierysująca.
Średnica kół :120 mm
Nośność wózka :150 kg
Kolor wózka – szary


d) Metalowy wózek biblioteczny trzypółkowy – 4 szt.

Wymiary: 1010 x 850 x 300(wys. x dł. x szer.)
Konstrukcja :Stalowa, spawana,
lakierowana proszkowo
wg palety RAL.
Półki:800 x 250 (dł.x szer.) pod katem 5º,
odległość miedzy półkami wynosi 285 mm.
Koła :Cztery skretne, w tym dwa z
hamulcem totalnym, bieżnia szara
nierysująca.
Średnica kół :100 mm
Nośność wózka :150 kg


e) Metalowy wózek biblioteczny (platforma) bez relingu (ramki) – szt. 1
Wymiary: 900 x 800 x 650(wys. x dł. x szer.)
Konstrukcja :Stalowa, spawana,
lakierowana proszkowo wg palety RAL.
Blat: wykonany jest ze sklejki o grubości
10 mm lakierowanej w kolorze
bezbarwnym.
Koła :Cztery skrętne, w tym dwa
z hamulcem totalnym, bieżnia szara
nierysująca.
Średnica kół :160 mm
Nośność wózka :200 kg

2. Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych, tj. Wykonawca może złożyć ofertę na jedną , kilka lub wszystkie części zamówienia:

3. Termin związania ofertą.
Zamawiający ustala termin związania ofertą na 30 dni, licząc od upływu terminu składania ofert.

4. Termin wykonania zamówienia.
Zamawiający wymaga, aby przedmiot zamówienia zrealizowany został w terminie 7 dni od dnia podpisania umowy.


5. Opis sposobu przygotowania oferty
Oferta powinna zawierać:
a) formularz ofertowy wg wzoru określonego w załączniku nr 1 do Ogłoszenia,
b) dokument określający status prawny Oferenta wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dniem składania ofert (aktualny odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego lub aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej) – jeżeli dotyczy,

Wymagany w podpunkcie b) dokumenty mogą być złożone w formie kserokopii poświadczonej „za zgodność z oryginałem”.
Przez kserokopię poświadczoną za zgodność z oryginałem należy rozumieć kserokopię zawierającą klauzulę „za zgodność z oryginałem” umieszczoną na każdej stronie potwierdzoną własnoręcznym podpisem przez osobę uprawnioną do reprezentowania Oferenta oraz opatrzoną aktualną datą lub poprzez umieszczenie na pierwszej stronie kserokopii dokumentu klauzuli „za zgodność z oryginałem od strony ...do strony.....” opatrzonej podpisem przez osobę uprawnioną do reprezentowania Oferenta oraz aktualną datą i parafowanie każdej strony kserokopii dokumentu przez osobę uprawnioną do reprezentowania Oferenta.

Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków określonych w Zaproszeniu na podstawie złożonych ofert i zapisów w nich zawartych zgodnie ze stawianymi wymaganiami.
Oferty spełniające wymagania niniejszego zapytania zostaną ocenione zgodnie z „Kryteriami oceny ofert”, zawartymi w punkcie 6 niniejszego zaproszenia.

6. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie

Zamawiający wybierze najkorzystniejszą ofertę odpowiadającą wszystkim wymogom postawionym przez niego dla prawidłowej, terminowej i efektywnej realizacji zamówienia.

Do porównania i oceny ofert Zamawiający będzie brał pod uwagę cenę brutto za każdą część zamówienia. Cena oferty powinna być wyrażona w PLN z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

7. Miejsce i termin składania ofert
Oferty należy składać w formie pisemnej w siedzibie WBP – Książnicy Kopernikańskiej w Toruniu, ul. Słowackiego 8, pok. 21 (I piętro).

Termin składania ofert upływa dnia 28 listopada 2012 r. o godz. 11:00.

8. Osoba uprawniona do kontaktów:
Szczegółowych informacji udziela p. Danetta Ryszkowska.
Kontaktować można się w godzinach od 9.00 do 14.00, telefonicznie: (56) 622-66-42 lub tel/fax (56) 622-57-13.

9. Pozostałe informacje
Z wybranym Oferentem WBP - Książnica Kopernikańska w Toruniu zawrze umowę niezwłocznie po dokonaniu wyboru oferty.
Zamawiający zastrzega możliwość unieważnienia zapytania bez podania przyczyny.

Załączniki
Formularz ofertowy

Link do dokumentów: ZAM-ZAPYT-3911-17-2012.zip


Toruń, dnia 30 listopada 2012 roku

ZAM/3911/17/12

WG ROZDZIELNIKA


Wojewódzka Biblioteka Publiczna – Książnica Kopernikańska w Toruniu dziękując za złożenie ofert na dostawę wózków bibliotecznych uprzejmie informuje, że wybrana została oferta złożona przez:

PW SIMBUD
JAN SIMLAT
UL. POZNAŃSKA 213
88-100 INOWROCŁAW

Za cenę brutto:
część a) 2.712,15 zł
część b) 5.227,50 zł
część c) 2.152,50 zł
część d) 4.428,00 zł
część e) 645,75 zł

Uzasadnienie: jedyna ważna oferta

Otrzymują:
1. Adresat
2. bip.ksiaznica.torun.pl
3. a/a

Link do dokumentu: ZAM-ZAPYT-3911-17-2012.wybor.pdf

Opublikował: Sławomir Mirowski
Publikacja dnia: 2012-11-30 15:09:31
Dokument oglądany razy: 1795
Nie podlega Ustawie