A A A
SmodBIP

ZAM-ZAPYT-3911-18-2012 Dostawa akcesoriów do pakowania paczek niezbędnych do realizacji zadania „Modernizacja magazynu WBP – Książnicy Kopernikańskiej w Toruniu”

Nie podlegający Ustawie, zakończony, nierozstrzygnięty

Ogłoszenie

Wojewódzka Biblioteka Publiczna – Książnica Kopernikańska w Toruniu

zaprasza do składania ofert

na dostawę akcesoriów do pakowania paczek niezbędnych do realizacji zadania „Modernizacja magazynu WBP – Książnicy Kopernikańskiej w Toruniu”

Zamówienie o wartości szacunkowej nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartość kwoty 14 tys. euro (bez podatku od towarów usług – VAT).


1. Przedmiot zamówienia

Dostawa artykułów spinających o parametrach określonych w załączniku nr 2 do niniejszego zapytania

2. Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych, tj. Wykonawca może złożyć ofertę na jedną lub wszystkie części zamówienia

3. Termin związania ofertą.
Zamawiający ustala termin związania ofertą na 30 dni, licząc od upływu terminu składania ofert.

4. Termin wykonania zamówienia.
Zamawiający wymaga, aby przedmiot zamówienia zrealizowany został w terminie 3 dni.

5. Opis sposobu przygotowania oferty
Oferta powinna zawierać:
a) formularz ofertowy wg wzoru określonego w załączniku nr 1 do Ogłoszenia,
b) dokument określający status prawny Oferenta wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dniem składania ofert (aktualny odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego lub aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej) – jeżeli dotyczy,
c) formularz asortymentowy wg wzoru określonego w załączniku nr 2 do Ogłoszenia

Wymagany w podpunkcie b) dokumenty mogą być złożone w formie kserokopii poświadczonej „za zgodność z oryginałem”.
Przez kserokopię poświadczoną za zgodność z oryginałem należy rozumieć kserokopię zawierającą klauzulę „za zgodność z oryginałem” umieszczoną na każdej stronie potwierdzoną własnoręcznym podpisem przez osobę uprawnioną do reprezentowania Oferenta oraz opatrzoną aktualną datą lub poprzez umieszczenie na pierwszej stronie kserokopii dokumentu klauzuli „za zgodność z oryginałem od strony ...do strony.....” opatrzonej podpisem przez osobę uprawnioną do reprezentowania Oferenta oraz aktualną datą i parafowanie każdej strony kserokopii dokumentu przez osobę uprawnioną do reprezentowania Oferenta.

Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków określonych w Zaproszeniu na podstawie złożonych ofert i zapisów w nich zawartych zgodnie ze stawianymi wymaganiami.
Oferty spełniające wymagania niniejszego zapytania zostaną ocenione zgodnie z „Kryteriami oceny ofert”, zawartymi w punkcie 6 niniejszego zaproszenia.

6. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie

Zamawiający wybierze najkorzystniejszą ofertę odpowiadającą wszystkim wymogom postawionym przez niego dla prawidłowej, terminowej i efektywnej realizacji zamówienia.

Do porównania i oceny ofert Zamawiający będzie brał pod uwagę cenę brutto za każdą część zamówienia. Cena oferty powinna być wyrażona w PLN z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

7. Miejsce i termin składania ofert
Oferty należy składać w formie pisemnej w siedzibie WBP – Książnicy Kopernikańskiej w Toruniu, ul. Słowackiego 8, pok. 21 (I piętro). Zamawiający dopuszcza składanie ofert w innej formie, niezwłocznie potwierdzonej pisemnie.

Termin składania ofert upływa dnia 05 grudnia 2012 r. do godz. 11:00.

8. Osoba uprawniona do kontaktów:
Szczegółowych informacji udziela p. Danetta Ryszkowska.
Kontaktować można się w godzinach od 9.00 do 14.00, telefonicznie: (56) 622-66-42 lub tel/fax (56) 622-57-13.

9. Pozostałe informacje
Z wybranym Oferentem WBP-Książnica Kopernikańska w Toruniu zawrze umowę niezwłocznie po dokonaniu wyboru oferty. Zamawiający zastrzega możliwość unieważnienia zapytania bez podania przyczyny

Załączniki
1) Formularz ofertowy
2) Załącznik Nr 2 – opis akcesoriów.

Link do dokumentów: ZAM-ZAPYT-3911-18-2012.zip

Opublikował: Sławomir Mirowski
Publikacja dnia: 2012-11-30 16:41:51
Dokument oglądany razy: 1515
Nie podlega Ustawie