A A A
SmodBIP

ZAM-3910-01-2013 Świadczenie usługi w zakresie kompleksowego sprzątania Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej - Książnicy Kopernikańskiej Toruniu.

Podlegający Ustawie, zakończony, rozstrzygnięty

Toruń: Świadczenie usługi w zakresie kompleksowego sprzątania Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej - Książnicy Kopernikańskiej Toruniu
Numer ogłoszenia: 8076 - 2013; data zamieszczenia: 07.01.2013
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Wojewódzka Biblioteka Publiczna - Książnica Kopernikańska w Toruniu , ul. Słowackiego 8, 87-100 Toruń, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 056 6226642, faks 056 6225713.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.ksiaznica.torun.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: samorzadowa instytucja kultury.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Świadczenie usługi w zakresie kompleksowego sprzątania Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej - Książnicy Kopernikańskiej Toruniu.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie usługi w zakresie kompleksowego sprzątania Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej - Książnicy Kopernikańskiej w Toruniu, ul. Słowackiego 8 oraz filii bibliotecznych na terenie miasta Torunia, utrzymania w należytym stanie sanitarno-higienicznym wszystkich pomieszczeń i ich wyposażenia. Ogólna powierzchnia pomieszczeń do sprzątania wynosi ok. 3810 m kw..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak.

Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
1) Zamawiający przewiduje w okresie 3 lat od udzielenia niniejszego zamówienia podstawowego udzielenie Wykonawcy zamówień uzupełniających, polegających na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówień. 2) Zamówienia uzupełniające będą stanowiły nie więcej niż 50% wartości zamówienia podstawowego.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.91.92.00-4, 90.91.12.00-8.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 2.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: .

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.2) ZALICZKI

Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie - przepisy prawa nie nakładają posiadania uprawnień do wykonywania działalności w zakresie przedmiotu zamówienia.

III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że wykonał w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, lub nadal wykonuje co najmniej pięć usług (potwierdzone dokumentami, że usługi te zostały wykonane lub są wykonywane należycie), które dotyczą sprzątania pomieszczeń, wykonywanej w okresie nie krótszym niż 12 miesięcy (w przypadku usług wykonywanych - liczony będzie czas od rozpoczęcia świadczenia usługi do daty poświadczenia prawidłowego jej wykonywania), które obejmowały pomieszczenia o powierzchni sprzątania nie mniejszej niż 3500 m kw. każda.

III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie mniejszą niż 200 000 zł.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:
wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie
opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:
nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert


III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY , USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM

W zakresie potwierdzenia, że oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć:

inne dokumenty

wykaz wszystkich przewidywanych do wykonania przedmiotu umowy środków czystości, preparatów myjąco-dezynfekujących, dezynfekujących oraz środków do podnoszenia estetyki podłóg. Do wykazu należy dołączyć karty charakterystyki środków dezynfekcyjnych.

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

wypełniony formularz oferty

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zmiany do umowy zostały zawarte w Ogólnych warunkach umowy

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: bip.ksiaznica.torun.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: WBP - Książnica Kopernikańska w Toruniu ul. Słowackiego 8, 87-100 Toruń.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 15.01.2013 godzina 10:00, miejsce: WBP - Książnica Kopernikańska w Toruniu ul. Słowackiego 8, 87-100 Toruń I pietro (sekretariat - pok. nr 21).

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Kompleksowe sprzątanie i utrzymanie czystości budynku centrali WBP - Książnicy Kopernikańskiej w Toruniu przy ul. Słowackiego 8..

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Kompleksowe sprzątanie i utrzymanie czystości budynku centrali WBP - Książnicy Kopernikańskiej w Toruniu przy ul. Słowackiego 8..

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.91.92.00-4.

3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 6.

4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.


CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Kompleksowe sprzątanie i utrzymanie w czystości lokali filii bibliotecznych na terenie miasta Torunia..

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Kompleksowe sprzątanie i utrzymanie w czystości lokali filii bibliotecznych na terenie miasta Torunia..

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.91.12.00-8.

3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 24.

4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

Link do dokumentu: ZAM-3910-01-2013.zip

Link do dokumentu: ZAM-3910-01-2013.wyjas.pdf

Toruń, dnia 05.02.2013 r.

ZAM/3910/01/2013

WG ROZDZIELNIKA

Dotyczy: postępowania o udzielenia zamówienia publicznego przeprowadzanego w trybie przetargu nieograniczonego na „Świadczenie usługi kompleksowego sprzątania Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej - Książnicy Kopernikańskiej w Toruniu”.

Wojewódzka Biblioteka Publiczna – Książnica Kopernikańska w Toruniu, jako Zamawiający działając na podstawie art. 92 ustawy -Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) zawiadamia się, że w postępowaniu na „Świadczenie usługi w zakresie kompleksowego sprzątania budynku Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej - Książnicy Kopernikańskiej w Toruniu” w części I zamówienia , tj. Kompleksowe sprzątanie i utrzymanie w czystości budynku centrali WBP - Książnicy Kopernikańskiej w Toruniu przy ul. Słowackiego 8 została wybrana niżej wymieniona oferta:


Oferta oznaczona nr 1 złożona przez:
Przedsiębiorstwo Usługowe ROKA
Zakład Pracy Chronionej
ul. Polna 14
97-300 Piotrków Trybunalski
Liczba uzyskanych punktów: 100,00

Zestawienie punktacji przyznanej ofertom niepodlegajacych odrzuceniu:

WYKONAWCA Razem uzyskane punkty

Kryterium cena
waga 100 %

Oferta oznaczona nr 1
złożona przez:
Przedsiębiorstwo Usługowe ROKA Zakład Pracy Chronionej
ul. Polna 14
97-300 Piotrków Trybunalski
100,00 100,00

Oferta oznaczona nr 2
złożona przez:
DOMPOL P.W Sp. z o.o.
Ul. Hallera 17/19
86-300 Grudziądz

2.583,00 zł x 100
5.139,00,00 50,26

Oferta oznaczona nr 3
złożona przez:
JEST CZYSTO Sp. Z o.o.
Ul. Fordońska 44
87-719 BYDGOSZCZ
Wykonawca wykluczony Oferta odrzucona

Oferta oznaczona nr 4
złożona przez:
PPHU TUDEN Sp. z o.o.
Ul. Polna 129
87-100 TORUŃ
2.583,00 zł x 100
7.995,00 32,30

Oferta oznaczona nr 5
FHU FRESH
Magdalena Smolińska – Kornowicz
Ul. Granitowa 6
87-100 TORUŃ
Wykonawca wykluczony Oferta odrzucona

Oferta oznaczona nr 6
złożona przez:
IMPEL CLEANING SP.Z.O.O.
Ul. Ślężna 118
53-111 WROCŁAW
2.583,00 zł x 100
3.283,55 78,66


UZASADNIENIE


Wybrana oferta spełnia wszystkie wymagania zamawiającego określone w treści SIWZ. Oferta zgodnie z kryterium oceny ofert uzyskała najwyższą ilość punktów. Oferta jest najkorzystniejsza w rozumieniu art. 2 pkt 5 ustawy Pzp.


...........................................
(kierownik zamawiającego)

Otrzymują:
1. Adresat
2. a/a

Link do dokumentu: ZAM-3910-01-2013.wybor.cz.1.pdf

Toruń, dnia 05.02.2013 r.

ZAM/3910/01/2013

WG ROZDZIELNIKA

Dotyczy: postępowania o udzielenia zamówienia publicznego przeprowadzanego w trybie przetargu nieograniczonego na „Świadczenie usługi kompleksowego sprzątania Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej - Książnicy Kopernikańskiej w Toruniu”.

Wojewódzka Biblioteka Publiczna – Książnica Kopernikańska w Toruniu, jako Zamawiający działając na podstawie art. 92 ustawy -Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) zawiadamia się, że w postępowaniu na „Świadczenie usługi w zakresie kompleksowego sprzątania budynku Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej - Książnicy Kopernikańskiej w Toruniu” w części II zamówienia, tj. Kompleksowe sprzątanie i utrzymanie w czystości lokali filii bibliotecznych na terenie miasta Toruniu została wybrana niżej wymieniona oferta:


Oferta oznaczona nr 6 złożona przez:
IMPEL CLEANING SP.Z.O.O.
Ul. Ślężna 118
53-111 WROCŁAW

Liczba uzyskanych punktów: 100,00

Zestawienie punktacji przyznanej ofertom niepodlegajacych odrzuceniu:

WYKONAWCA Razem uzyskane punkty

Kryterium cena
waga 100 %

Oferta oznaczona nr 1
złożona przez:
Przedsiębiorstwo Usługowe ROKA Zakład Pracy Chronionej
ul. Polna 14
97-300 Piotrków Trybunalski
6.701,20 zł x 100
8.241,00 81,32


Oferta oznaczona nr 2
złożona przez:
DOMPOL P.W Sp. z o.o.
Ul. Hallera 17/19
86-300 Grudziądz

6.701,20 zł x 100
7.911,00 84,70


Oferta oznaczona nr 3
złożona przez:
JEST CZYSTO Sp. Z o.o.
Ul. Fordońska 44
87-719 BYDGOSZCZ
Oferta złożona tylko w części I postępowania

Oferta oznaczona nr 4
złożona przez:
PPHU TUDEN Sp. z o.o.
Ul. Polna 129
87-100 TORUŃ
6.701,20 zł x 100
7.626,00 87,87

Oferta oznaczona nr 5
FHU FRESH
Magdalena Smolińska – Kornowicz
Ul. Granitowa 6
87-100 TORUŃ
Wykonawca wykluczony Oferta odrzucona

Oferta oznaczona nr 6
złożona przez:
IMPEL CLEANING SP.Z.O.O.
Ul. Ślężna 118
53-111 WROCŁAW
100,00 100,00

UZASADNIENIE


Wybrana oferta spełnia wszystkie wymagania zamawiającego określone w treści SIWZ. Oferta zgodnie z kryterium oceny ofert uzyskała najwyższą ilość punktów. Oferta jest najkorzystniejsza w rozumieniu art. 2 pkt 5 ustawy Pzp.

...........................................
(kierownik zamawiającego)

Otrzymują:
1. Adresat
2. a/a

Link do dokumentu: ZAM-3910-01-2013.wybor.cz.2.pdf

Opublikował: Sławomir Mirowski
Publikacja dnia: 2013-02-06 15:33:06
Dokument oglądany razy: 1642
Podlega Ustawie