A A A
SmodBIP

ZAM-ZAPYT-3911-01-2013 Dostawa opakowań niezbędnych do realizacji zadania „Modernizacja magazynu WBP – Książnicy Kopernikańskiej w Toruniu”

Nie podlegający Ustawie, zakończony, rozstrzygnięty

Ogłoszenie

Wojewódzka Biblioteka Publiczna – Książnica Kopernikańska w Toruniu

zaprasza do składania ofert

na dostawę opakowań niezbędnych do realizacji zadania „Modernizacja magazynu WBP – Książnicy Kopernikańskiej w Toruniu”

Zamówienie o wartości szacunkowej nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartość kwoty 14 tys. euro (bez podatku od towarów usług – VAT).


1. Przedmiot zamówienia

Dostawa opakowań o parametrach określonych w załączniku nr 1 do niniejszego zapytania

2. Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamawiający nie dopuszcza możliwość składania ofert częściowych

3. Termin związania ofertą.
Zamawiający ustala termin związania ofertą na 30 dni, licząc od upływu terminu składania ofert.

4. Termin wykonania zamówienia.
Zamawiający wymaga, aby przedmiot zamówienia zrealizowany został w terminie 3 dni.

5. Opis sposobu przygotowania oferty
Oferta powinna zawierać:
a) formularz ofertowy wg wzoru określonego w załączniku nr 1 do Ogłoszenia,
b) dokument określający status prawny Oferenta wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dniem składania ofert (aktualny odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej) – jeżeli dotyczy,

Wymagany w podpunkcie b) dokumenty mogą być złożone w formie kserokopii poświadczonej „za zgodność z oryginałem”.
Przez kserokopię poświadczoną za zgodność z oryginałem należy rozumieć kserokopię zawierającą klauzulę „za zgodność z oryginałem” umieszczoną na każdej stronie potwierdzoną własnoręcznym podpisem przez osobę uprawnioną do reprezentowania Oferenta oraz opatrzoną aktualną datą lub poprzez umieszczenie na pierwszej stronie kserokopii dokumentu klauzuli „za zgodność z oryginałem od strony ...do strony.....” opatrzonej podpisem przez osobę uprawnioną do reprezentowania Oferenta oraz aktualną datą i parafowanie każdej strony kserokopii dokumentu przez osobę uprawnioną do reprezentowania Oferenta.

Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków określonych w Zaproszeniu na podstawie złożonych ofert i zapisów w nich zawartych zgodnie ze stawianymi wymaganiami.
Oferty spełniające wymagania niniejszego zapytania zostaną ocenione zgodnie z „Kryteriami oceny ofert”, zawartymi w punkcie 6 niniejszego zaproszenia.

6. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie

Zamawiający wybierze najkorzystniejszą ofertę odpowiadającą wszystkim wymogom postawionym przez niego dla prawidłowej, terminowej i efektywnej realizacji zamówienia.

7. Miejsce i termin składania ofert
Oferty należy składać w formie pisemnej w siedzibie WBP – Książnicy Kopernikańskiej w Toruniu, ul. Słowackiego 8, pok. 21 (I piętro). Zamawiający dopuszcza składanie ofert w innej formie, niezwłocznie potwierdzonej pisemnie.

Termin składania ofert upływa dnia 06 marca 2013 r. do godz. 11:00.

8. Osoba uprawniona do kontaktów:
Szczegółowych informacji udziela p. Danetta Ryszkowska.
Kontaktować można się w godzinach od 9.00 do 14.00, telefonicznie: (56) 622-66-42 lub tel/fax (56) 622-57-13.

9. Pozostałe informacje
Z wybranym Oferentem WBP-Książnica Kopernikańska w Toruniu zawrze umowę niezwłocznie po dokonaniu wyboru oferty. Zamawiający zastrzega możliwość unieważnienia zapytania bez podania przyczyny

Załączniki
1) Formularz ofertowy
2) Załącznik Nr 1 – opis kartonów.

Link do dokumentu: ZAM-ZAPYT-3911-01-2013.pdf

Toruń, dnia 8 marca 2013 roku

ZAM/3911/01/13

WG ROZDZIELNIKA


Wojewódzka Biblioteka Publiczna – Książnica Kopernikańska w Toruniu dziękując za złożenie ofert na dostawę opakowań uprzejmie informuje, że wybrana została oferta złożona przez:

F.H.U. Fresh

Magdalena Smolińska-Koronowicz

ul. Granitowa 6

87-100 Toruń

za cenę brutto: 3.672,00 zł

Uzasadnienie: najkorzystniejsza oferat w poszczególnych częściach zamówienia.

Otrzymują:

1.Adresat

2.bip.ksiaznica.torun.pl

3.a/a

Link do dokumentu: ZAM-ZAPYT-3911-01-2013.wybor.pdf

Opublikował: Sławomir Mirowski
Publikacja dnia: 2013-03-15 10:13:36
Dokument oglądany razy: 1486
Nie podlega Ustawie