A A A
SmodBIP

ZAM-3910-03-2013 Świadczenie usługi w zakresie pakowania, przeładunku oraz składowania i magazynowania księgozbioru na czas remontu Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej - Książnicy Kopernikańskiej w Toruniu. W RAMACH ZADANIA: Modernizacja magazynu

Podlegający Ustawie, zakończony, rozstrzygnięty

Toruń: Świadczenie usługi w zakresie pakowania, przeładunku oraz składowania i magazynowania księgozbioru na czas remontu Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej - Książnicy Kopernikańskiej w Toruniu. W RAMACH ZADANIA: Modernizacja magazynu Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej - - Książnicy Kopernikańskiej w Toruniu.
Numer ogłoszenia: 95546 - 2013; data zamieszczenia: 08.03.2013
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Wojewódzka Biblioteka Publiczna - Książnica Kopernikańska w Toruniu , ul. Słowackiego 8, 87-100 Toruń, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 056 6226642, faks 056 6225713.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.ksiaznica.torun.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: samorządowa instytuacja kultury.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Świadczenie usługi w zakresie pakowania, przeładunku oraz składowania i magazynowania księgozbioru na czas remontu Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej - Książnicy Kopernikańskiej w Toruniu. W RAMACH ZADANIA: Modernizacja magazynu Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej - - Książnicy Kopernikańskiej w Toruniu..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi w zakresie pakowania, przeładunku oraz składowania i magazynowania księgozbioru na czas remontu magazynu Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej - Książnicy Kopernikańskiej w Toruniu, ul. Słowackiego 8. Realizacja przedmiotu zamówienia nastąpi w etapach opisanych w Szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia.

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak.

Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
Zamawiający przewiduje w okresie 3 lat od udzielenia niniejszego zamówienia podstawowego udzielenie Wykonawcy zamówień uzupełniających, polegających na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówień, tj. m.in.: zapakowanie i przetransportowanie księgozbioru z magazynu Zamawiającego przy ul. Warszawskiej 11 do wyremontowanych magazynów Zamawiającego. 2) Zamówienia uzupełniające będą stanowiły nie więcej niż 10% wartości zamówienia podstawowego.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 79.92.00.00-9, 63.12.00.00-6, 60.00.00.00-8.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 15.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: 1. Wysokość wadium. Zamawiający żąda od wykonawców wniesienia wadium w wysokości: 5.000,00 złotych, słownie: pięć tysięcy złotych 00/100. 2. 2. Termin wniesienia wadium. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. Wadium uznaje się za wniesione, jeżeli: a) wnoszone w formie pieniądza znalazło się na rachunku bankowym Zamawiającego postępowanie przed upływem terminu na składanie ofert, b) wnoszone w pozostałych formach oryginały dokumentów zostały złożone w Kasie Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej - Książnicy Kopernikańskiej w Toruniu przed upływem terminu składania ofert. 3. Dokument potwierdzający wniesienie wadium należy dołączyć do oferty, przy czym: a) wadium w formie pieniądza należy wnieść na rachunek bankowy Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej - Książnicy Kopernikańskiej w Toruniu nr rachunku: 14 1160 2202 0000 0000 7128 4688, b) w przypadku wniesienia wadium w formie innej niż pieniądz do oferty należy załączyć kserokopię dokumentu stanowiącego wadium. Oryginał tego dokumentu należy złożyć w Kasie Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej - Książnicy Kopernikańskiej w Toruniu przed upływem terminu składania ofert. 4. Formy wniesienia wadium. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: a) pieniądzu, b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, c) gwarancjach bankowych, d) gwarancjach ubezpieczeniowych, e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt.2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158 z późn. zm.). 5. W treści wadium składanego w formie innej niż pieniądz muszą być wyszczególnione okoliczności, o których mowa w rozdziale XII pkt 10 i 11 SIWZ, w jakich Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami. Wadium w formach wymienionych w pkt 4 od lit. b) do lit. e) musi być wystawione na Wojewódzka Bibliotekę Publiczną - Książnicę Kopernikańską w Toruniu. Z treści gwarancji (poręczenia) musi jednoznacznie wynikać, jaki jest sposób reprezentacji Gwaranta. Gwarancja musi być podpisana przez upoważnionego (upełnomocnionego) przedstawiciela Gwaranta. Podpis winien być sporządzony w sposób umożliwiający jego identyfikację np. złożony wraz z imienną pieczątką lub czytelny (z podaniem imienia i nazwiska). Z treści gwarancji winno wynikać bezwarunkowe zobowiązanie Gwaranta (poręczyciela) do wypłaty Prowadzącemu postępowanie pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a i ust. 5 Ustawy, na każde pisemne żądanie zgłoszone przez Prowadzącego postępowanie w terminie związania ofertą. Gwarancja (poręczenie) nie może zawierać zastrzeżenia gwaranta (poręczyciela), że pisemne żądanie zapłaty musi być przedstawione za pośrednictwem Banku prowadzącego rachunek Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej - Książnicy Kopernikańskiej w Toruniu, w celu potwierdzenia, że podpisy złożone na pisemnym żądaniu należą do osób uprawnionych do zaciągania zobowiązań majątkowych w imieniu Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej - Książnicy Kopernikańskiej w Toruniu. W przypadku przedłożenia gwarancji nie zawierającej wymienionych elementów, bądź posiadającej zastrzeżenia, Zamawiający uzna, że Wykonawca nie wniósł wadium i wykluczy Wykonawcę z postępowania na podstawie art. 24 ust. 2 pkt. 4 ustawy, a jego ofertę uzna za odrzuconą (art. 24 ust. 4) 6. Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym. 7. Wadium wniesione przez jednego z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie uważa się za wniesione prawidłowo. 8. Zwrot wadium następuje w następujących okolicznościach: a) Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem pkt 11 niniejszego rozdziału, b) Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy, c) Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium, na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 9. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu zwracane jest wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę. 10. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana: a) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, b) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, c) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 11. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 Ustawy, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 Ustawy lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie.

III.2) ZALICZKI

Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie - przepisy prawa nie nakładają posiadania uprawnień do wykonywania działalności w zakresie przedmiotu zamówienia.

III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że wykonał w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie co najmniej dwie usługi które dotyczą przeprowadzki/przeniesienia zbiorów książek lub dokumentów, o kubaturze przenoszonych zbiorów nie mniejszej niż 500 m3 każda. Warunek jest jednocześnie kryterium oceny ofert (doświadczenie) Zamawiający będzie dodatkowo punktował wykonanie w/w usług Maksymalna ilość w/w usług podlegająca ocenie wynosi 9, tzn. za wykonanie 9 i powyżej usług otrzyma wykonawca max. 20 pkt. za mniej tzn. od 3-4 - 5 pkt., od 5-6 - 10 pkt, 7-8 - 15.* *wyłączenie częściowe zgodnie z art. 5 ust. 1 ustaw PZP

III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje: a) Powierzchnią magazynową o następujących parametrach: - powierzchnia magazynowa, w której będzie przechowywany księgozbiór w jednej lokalizacji - zakres temperatur nie mniej niż 16 i nie więcej niż 25oC w ciągu całego roku - zakres wilgotności powietrza nie mniej niż 25% nie mniej niż 60%w ciągu całego roku - położenie poza terenami zalewowymi - całodobowa ochrona oraz monitoring tv Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że będzie dysponował powierzchnią magazynową, określoną w ppkt. a) przez cały okres realizacji zamówienia wraz z okresem przedłużenia, wynikającym z prawa opcji b) 3 samochodami z zamkniętym nadwoziem z systemem monitorowania satelitarnego, z aktualnymi badaniami technicznymi oraz aktualnym ubezpieczeniem OC, c) wózkami do transportu wewnętrznego. d) windą zewnętrzną

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

co najmniej 9 osobowym zespołem osób do prac przeprowadzkowych, f) osobą pełniącą funkcję Kierownika projektu, posiadającą doświadczenie w pełnieniu tej funkcji przy zadaniach o podobnym charakterze przez okres co najmniej 3 lat. Przez zadanie o podobnym charakterze Zamawiający rozumie przeprowadzkę/przeniesienie zbiorów książek lub dokumentów, o kubaturze przenoszonych zbiorów nie mniejszej niż 500 m3.

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie mniejszą niż 500 000 zł (pięćset tysięcy złotych).

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:
wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie
wykaz narządzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług lub robót budowlanych w celu realizacji zamówienia wraz z informacją o podstawie dysponowania tymi zasobami
wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami
oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień
opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:
nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert


III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY , USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM

W zakresie potwierdzenia, że oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć:

opis urządzeń technicznych, instrukcję obsługi oraz środków stosowanych przez wykonawcę dostaw lub usług oraz opis zaplecza naukowo-badawczego wykonawcy, w celu potwierdzenia zapewnienia odpowiedniej jakości realizowanego zamówienia
zaświadczenie niezależnego podmiotu zajmującego się poświadczaniem zgodności działań wykonawcy z normami jakościowymi, jeżeli zamawiający odwołują się do systemów zapewniania jakości opartych na odpowiednich normach europejskich

inne dokumenty

a) Szczegółowy opis kartonów, których Wykonawca zamierza użyć do transportu i przechowywania zbiorów wraz z ich wymiarami, gramaturą oraz wskazaniem producenta. b) zaświadczenia niezależnego podmiotu zajmującego się poświadczaniem zgodności działań wykonawcy z normami jakościowymi, jeżeli zamawiający odwołują się do systemów zapewniania jakości opartych na odpowiednich normach europejskich.

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych głównych usług, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów na rzecz których usługi zostały wykonane - należy wypełnić załącznik nr 4 do SIWZ; b) dowody czy usługi wykazane w załączniku nr 4 zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dla usług zakończonych (wykonanych) dokument potwierdzający prawidłowe ich wykonanie musi być wystawiony po dacie zakończenia świadczenia usługi, Dowodami są: poświadczenie, oświadczenie wykonawcy - jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia o którym mowa powyżej UWAGA: W postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego wszczynanych w okresie 12 miesięcy od dnia wejścia w życie rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów poz. 231 z dnia 19 lutego 2013 r., wykonawca w miejsce poświadczeń, o których mowa w§1 ust.2 pkt1 rozporządzenia, może przedkładać dokumenty potwierdzające należyte wykonanie dostaw lub usług oraz wykonanie robót budowlanych zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i ich prawidłowe ukończenie, określone w §1 ust.1 pkt 2 i 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz.U. Nr226, poz.1817). a) Wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług w celu wykonania zamówienia wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami, b) Opis urządzeń technicznych oraz środków organizacyjno - technicznych zastosowanych przez wykonawcę usług w celu zapewnienia jakości oraz opisu zaplecza naukowo - badawczego posiadanego przez wykonawcę lub które będzie pozostawało w dyspozycji wykonawcy, c) wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami, b) aktualny odpis z właściwego rejestru, lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, c) w celu przedstawienia braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust 2 pkt 5 Wykonawca składa informację, że należy lub nie należy do grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. 50, poz. 331 późn. zm.). 6. Jeżeli Wykonawca polega na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, (niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków) zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia. Wzór zobowiązania stanowi załącznik nr 2a do SIWZ. Zamawiający żąda od Wykonawcy przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów dotyczących w szczególności: a) zakresu dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu, b) sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia, c) charakteru stosunku, jaki będzie łączył wykonawcę z innym podmiotem, d) zakresu i okresu udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia. a) wypełniony formularz oferty - zgodny ze wzorem stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ; b) opracowanie dotyczące wykonanie przedmiotu zamówienia - załącznik nr 1.1 do SIWZ c) Wykonawca wraz z oferta składa listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5, albo informacje o tym, że nie należy do grupy kapitałowej.

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz dodatkowe kryteria i ich znaczenie:

1 - Cena - 50
2 - doświadczenie w zakresie właściwości wykonawcy - 20
3 - Wartość techniczna - 20
4 - Organizacja zespołu - 10

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zmiany do umowy zostały zawarte w ogólnych warunkach umowy stanowiących załącznik do SIWZ.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: bip.ksiaznica.torun.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Wojewódzka Biblioteka Publiczna - Książnica Kopernikańska w Toruniu, ul. Słowackiego 8, 87-100 TORUŃ..

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 15.03.2013 godzina 10:00, miejsce: Wojewódzka Biblioteka Publiczna - Książnica Kopernikańska w Toruniu, ul. Słowackiego 8, 87-100 TORUŃ (sekretariat pok. nr 21 - I piętro).

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Zamawiający przed wszczęciem przedmiotowego postępowania przeprowadził dialog techniczny o którym mowa w art. 31a - 31c Ustawy Prawo zamówień publicznych..

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Link do dokumentów: ZAM-3910-03-2013.zip

Toruń, dnia 11.03.2012 r.

ZAM/3910/03/2013

WG ROZDZIELNIKA

Dotyczy: postępowania o udzielenia zamówienia publicznego przeprowadzanego w trybie przetargu nieograniczonego Świadczenie usługi w zakresie pakowania, przeładunku oraz składowania i magazynowania księgozbioru na czas remontu Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej - Książnicy Kopernikańskiej w Toruniu.

Wojewódzka Biblioteka Publiczna – Książnica Kopernikańska w Toruniu, jako Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4- 4a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) zmienia treść SIWZ oraz ogłoszenia o zamówieniu.

W rozdziale VIII pkt 10 wykreśla się pkt b) w brzmieniu:

„b) zaświadczenia niezależnego podmiotu zajmującego się poświadczaniem zgodności działań wykonawcy z normami jakościowymi, jeżeli zamawiający odwołują się do systemów zapewniania jakości opartych na odpowiednich normach europejskich.”
W załączniku 1.1 – DOKUMENTY POTWIERDZAJĄCE SPEŁNIENIE WYMAGAŃ
PRZEZ OFEROWANE USŁUGI wykreśla się pkt b) w brzmieniu:

„b) zaświadczenie niezależnego podmiotu zajmującego się poświadczaniem zgodności działań wykonawcy z normą ISO 9001 w zakresie usług przeprowadzkowych”.
W załączniku Nr 6 Załącznik Nr 6 – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wykreśla się pkt 1.2
„1.2 Zamawiający wymaga, żeby przedmiot zamówienia został wykonany zgodnie z normą 9001 w zakresie usług przeprowadzkowych”
Zamawiający przedłuża termin składania ofert do dnia 18.03.2013 roku do godz. 10.00.
Otwarcie ofert – dnia 18.03.2013 roku godz. 10.30.

W związku z powyższym następuje zmiana SIWZ odpowiednio w pkt XIV ust. 1 i 4.
Zamawiający zamieści ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych.

Otrzymują:
1. Adresat
2. Bip.ksiaznica.torun.pl
3. a/a

Link do dokumentu: ZAM-3910-03-2013.zmiana.pdf

Link do dokumentu: ZAM-3910-03-2013.ogl.pdf

Link do dokumentu: ZAM-3910-03-2013.wyjas.pdf

Numer ogłoszenia: 105604 - 2013; data zamieszczenia: 15.03.2013

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 95546 - 2013 data 08.03.2013 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Wojewódzka Biblioteka Publiczna - Książnica Kopernikańska w Toruniu, ul. Słowackiego 8, 87-100 Toruń, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 056 6226642, fax. 056 6225713.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: VI.4.4).
W ogłoszeniu jest: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 15.03.2013 godzina 10:00, miejsce: Wojewódzka Biblioteka Publiczna - Książnica Kopernikańska w Toruniu, ul. Słowackiego 8, 87-100 TORUŃ (sekretariat pok. nr 21 - I piętro)...
W ogłoszeniu powinno być: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 19.03.2013 godzina 10:00, miejsce: Wojewódzka Biblioteka Publiczna - Książnica Kopernikańska w Toruniu, ul. Słowackiego 8, 87-100 TORUŃ (sekretariat pok. nr 21 - I piętro)...

Toruń, dnia 15.03.2013 r.

ZAM/3910/03/2013

WG ROZDZIELNIKA

Dotyczy: postępowania o udzielenia zamówienia publicznego przeprowadzanego w trybie przetargu nieograniczonego Świadczenie usługi w zakresie pakowania, przeładunku oraz składowania i magazynowania księgozbioru na czas remontu Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej - Książnicy Kopernikańskiej w Toruniu.

Wojewódzka Biblioteka Publiczna – Książnica Kopernikańska w Toruniu, jako Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4- 4a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) zmienia treść SIWZ oraz ogłoszenia o zamówieniu.
1. W rozdziale VI SIWZ oraz Załączniku Nr 7 – Ogólne warunki umowy ulega zmianie termin wykonania zamówienia tj:
„Etap IIa Pakowanie i przewóz zbiorów do magazynu Zamawiającego
nie dłużej niż 14 od daty zatwierdzenia projektu logistyki przez Zamawiającego”
2.W rozdziale XVII SIWZ w pkt 2.3 – „Wartość techniczna” opis w ramach podkryterium „planowany sposób znakowania i dokumentowania poszczególnych opakowań i transportów" otrzymuje brzmienie:
„W ramach podkryterium „planowany sposób znakowania i dokumentowania poszczególnych opakowań i transportów" punkty (wartość punktowa oferty) przyznaje się w skali od 0 do 5 w następujący sposób:
- oferta, w której wykonawca przedstawił spójną wstępną koncepcję sposobu znakowania i dokumentowania poszczególnych opakowań i transportów, otrzymuje 5 punktów
- oferta, w której wykonawca przedstawił ogólny zarys sposobu znakowania i dokumentowania poszczególnych opakowań i transportów, otrzymuje 1 punkty
- oferta, w której wykonawca nie przedstawił planowanego sposobu znakowania i dokumentowania poszczególnych opakowań i transportów, otrzymuje 0 punktów.”

Zamawiający przedłuża termin składania ofert do dnia 19.03.2013 roku do godz. 10.00.
Otwarcie ofert – dnia 19.03.2013 roku godz. 10.30.

W związku z powyższym następuje zmiana SIWZ odpowiednio w pkt XIV ust. 1 i 4.
Zamawiający zamieści ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych.

Otrzymują:
1. Adresat
2. Bip.ksiaznica.torun.pl
3. a/a

Link do dokumentu: ZAM-3910-03-2013.zmiana2.pdf

Toruń, dnia 09.04.2013 r.


Numer sprawy ZAM/3910/03/2013

WG ROZDZIELNIKA


ZAWIADOMIENIE
O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ


Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzanego w trybie przetargu nieograniczonego na „Świadczenie usługi w zakresie pakowania, przeładunku oraz składowania i magazynowania księgozbioru na czas remontu Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej - Książnicy Kopernikańskiej w Toruniu”.

Wojewódzka Biblioteka Publiczna – Książnica Kopernikańska w Toruniu, jako Zamawiający działając na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy -Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) informuje, iż po dokonaniu oceny złożonych ofert w postępowaniu na „Świadczenie usługi w zakresie pakowania, przeładunku oraz składowania i magazynowania księgozbioru na czas remontu Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej - Książnicy Kopernikańskiej w Toruniu” została wybrana niżej wymieniona oferta:

Oferta oznaczona nr 3 złożona przez:

„KAMIŃSCY”
Firma Transportowo – Usługowa
Anna Kamińska, Janusz Kamiński
Os. Jana III Sobieskiego 3
60-688 POZNAŃ

Liczba uzyskanych punktów: 91,00


Zestawienie punktacji przyznanej poszczególnym ofertom:

WYKONAWCA uzyskane punkty Cena 50 % doświadczenie w zakresie właściwości
wykonawcy 20 % Wartość techniczna 20% Organizacja zespołu 10%  Łącznie

Oferta Nr 1:
„PRZEWŁOCKI i Spółka” Sp.j.
ul. Bernardyńska 10
31-069 KRAKÓW
43,81 5,00 16,00 7,00 71,81

Oferta nr 2:
EUROMOVE SP. Z O.O.
ul. Kineskopowa 1
05-520 PIASECZNO
33,99 15,00 16,00 10,00 74,99

Oferta nr 3:
„KAMIŃSCY”
Firma Transportowo – Usługowa
Anna Kamińska, Janusz Kamiński
Os. Jana III Sobieskiego 3
60-688 POZNAŃ
50,00 15,00 16,00 10,00 91,00


UZASADNIENIE


Wybrana oferta spełnia wszystkie wymagania zamawiającego określone w treści SIWZ. Oferta zgodnie z kryteriami oceny ofert uzyskała najwyższą ilość punktów. Oferta jest najkorzystniejsza w rozumieniu art. 2 pkt 5 ustawy Pzp.

...........................................
(kierownik zamawiającego)

Link do dokumentu: ZAM-3910-03-2013.wybor.pdf

Opublikował: Sławomir Mirowski
Publikacja dnia: 2013-04-09 11:19:43
Dokument oglądany razy: 1733
Podlega Ustawie