A A A
SmodBIP

ZAM-ZAPYT-3911-06-2013 Dostawa materiałów eksploatacyjnych do urządzeń drukujących

Nie podlegający Ustawie, zakończony, rozstrzygnięty

Toruń, dnia 20 maja 2013 roku


ZAM/3911/06/13

WG ROZDZIELNIKA


ZAPYTANIE OFERTOWE

Wojewódzka Biblioteka Publiczna – Książnica Kopernikańska w Toruniu zwraca się z prośbą o złożenie oferty na dostawę materiałów eksploatacyjnych do urządzeń drukujących.
Wartość szacunkowa zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości 14.000 EURO i na podstawie art. 4 pkt. 8 nie podlega ustawie Prawo Zamówień Publicznych .
Warunki zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowych materiałów eksploatacyjnych do drukarek komputerowych dla Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej – Książnicy Kopernikańskiej w Toruniu.
2. Szczegółowy opis potrzeb Zamawiającego, zawierający typ sprzętu, jakim dysponuje Zamawiający i rodzaj materiału eksploatacyjnego zalecanego przez producenta sprzętu oraz orientacyjne ilości dostaw w okresie objętym zamówieniem, został zawarty w załączniku nr 2 do niniejszego zapytania. Zamawiający informuje, że dopuszcza składanie ofert na materiały eksploatacyjne jakościowo równoważne, spełniające równoważne parametry.
- pod pojęciem „fabrycznie nowe” Zamawiający rozumie produkty wykonane z nowych elementów w oryginalnych opakowaniach producenta z widocznym logo, symbolem produktu i terminem przydatności do użytku, posiadające wszelkie zabezpieczenia szczelności zbiorników z tonerem.
- przez „produkt równoważny” Zamawiający rozumie produkt kompatybilny ze sprzętem, do którego jest zamówiony, o parametrach takich samych bądź lepszych (pojemność tuszu/tonera, wydajność i jakość wydruku) w stosunku do oryginału produkowanego przez producenta urządzenia.
- W przypadku zaoferowania produktów równoważnych Zamawiający wymaga załączenia zaświadczenia podmiotu uprawnionego do kontroli jakości potwierdzającego, że dostarczone produkty odpowiadają określonym normom lub specyfikacjom technicznym np. ISO/IEC 19752, ISO/IEC 19798.
- Przez „podmiot uprawniony do kontroli jakości” uznaje się zarówno producenta oferowanego produktu równoważnego jak i jednostkę posiadającą akredytację w zakresie badania produktów objętych przedmiotem zamówienia.
- Wykonawca gwarantuje, że dostarczone tonery i wkłady drukujące będą wysokiej jakości oraz zapewnią kompatybilność pracy z urządzeniami zamawiającego, zapewnią należyte bezpieczeństwo oraz posiadają właściwe opakowanie i oznakowanie.
- Wykonawca gwarantuje, że zamontowanie i używanie dostarczonych przez niego wkładów drukujących nie spowoduje utraty praw gwarancji producenta urządzenia do którego są przeznaczone.
- W przypadku dostarczenia materiałów równoważnych Wykonawca zobowiązuje się do:
a) udzielenie Gwarancji na dostarczone tonery i tusze do wyczerpania się środka barwiącego,
b) pokrycia kosztów naprawy lub wymiany drukarki, gdy jej uszkodzenie powstało w wyniku stosowania tonera lub tuszu równoważnego dostarczonego przez wykonawcę. Za podstawę żądania przez zamawiającego naprawy drukarki włączając w to wymianę bębna lub głowicy) uważa się pisemną opinię autoryzowanego serwisu producenta drukarki. Naprawa drukarki wykonana zostanie w autoryzowanym serwisie producenta drukarki, a koszty związane z naprawa ponosi wykonawca.

UWAGA! DOSTAWA MATERIAŁÓW EKSPLOATACYJNYCH OZNACZONYYCH JAKO „ORYGINALNY” W ZAŁĄCZNIKU NR 2 MUSI SPEŁNIAĆ NASTĘPUJĄCE WARUNKI:

- Dostawa fabrycznie nowych, nieużywanych wolnych od wad, kompletnych i najwyższej jakości, oryginalnie zapakowanych, nie noszących śladów otwierania, nie regenerowanych, nie poddawanych procesowo ponownemu napełnieniu, recyklingu, demontażu lub wymiany jakichkolwiek elementów materiałów eksploatacyjnych, wyszczególnionych w załączniku nr 2 do niniejszego ogłoszenia.
- MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE MUSZĄ BYĆ NOWE, POCHODZĄCE OD PRODUCENTA SPRZĘTU, DLA KTÓREGO SĄ PRZEZNACZONE
- Wszystkie elementy danego materiału eksploatacyjnego nie mogą być
wcześniej w całości ani w części składowymi innych materiałów, winny być
wyrobami fabrycznie nowymi, nieużywanymi, nie regenerowanymi, nie
refabrykowanymi, a ich zastosowanie nie może spowodować utraty gwarancji producenta sprzętu.
- Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w postępowaniu fabrycznie nowych, nie regenerowanych towarów równoważnych, których wydajność musi być przebadana zgodnie z normami do mierzenia wydajności tuszy i tonerów zatwierdzonymi przez ISO, które pozwalają porównać towary równoważne w stosunku do towarów oryginalnych na podstawie wyników testów pomiarów wykonanych w laboratoriach wydanych przez niezależny organ certyfikujący spełniających wymogi normy ISO/IEC 17025:2005 i wykonujących badania w zakresie:
- wydajności kaset z tonerem do monochromatycznych drukarek laserowych - zgodnie z normą ISO/IEC 19752 lub równoważną,
- wydajności kaset z tonerem do kolorowych drukarek laserowych - zgodnie z normą ISO/IEC 19798 lub równoważną,
- wkładów do drukarek atramentowych - zgodnie z normą ISO/IEC 24711 lub równoważną

- W przypadku zaoferowania materiałów równoważnych (nie oryginalnych producenta sprzętu) Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty raporty z wyników testów pomiarów wykonanych w laboratoriach spełniających wymogi normy ISO/IEC 17025:2005 i wykonujących badania w zakresie:
- wydajności kaset z tonerem do monochromatycznych drukarek laserowych - zgodnie z normą ISO/IEC 19752 lub równoważną,
- wydajności kaset z tonerem do kolorowych drukarek laserowych - zgodnie z normą ISO/IEC 19798 lub równoważną,
- wkładów do drukarek atramentowych - zgodnie z normą ISO/IEC 24711 lub równoważną.
3. Oferent musi złożyć ofertę na wszystkie pozycje wymienione w formularzu asortymentowo – cenowym oraz zachowania proponowanych cen przez cały okres trwania umowy.
4. Zamawiający zastrzega możliwość zmiany zamówienia, rezygnacji z ilości lub niektórych pozycji wymienionych w załączniku.
5. Preferowany termin realizacji – dostawy sukcesywne do wyczerpania kwoty.
6. Zamawiający zastrzega 30 – dniowy termin płatności.
7. Oferty pisemne wraz z formularzem cenowym należy składać do 28.05.2013 roku do godz. 10.00 w sekretariacie WBP - Książnicy Kopernikańskiej w Toruniu pok. nr 21 lub pisemnie.
8. Dodatkowych informacji udziela Danetta Ryszkowska te. (056) 622-66-42 w. 124.

9. Zamawiający wybierze najkorzystniejszą ofertę odpowiadającą wszystkim wymogom postawionym przez niego dla prawidłowej, terminowej i efektywnej realizacji zamówienia.
10. WBP – Książnica Kopernikańska w Toruniu zastrzega możliwość unieważnienia zapytania bez podania przyczyny.

Załączniki: szt. 2 –
1.oferta
2.formularz cenowy.

Link do dokumentów: ZAM-ZPYT-3911-06-2013.zip

Toruń, dnia 27 czerwca 2013 roku

ZAM/3911/06/13

WG ROZDZIELNIKA

Wojewódzka Biblioteka Publiczna – Książnica Kopernikańska w Toruniu, dziękując za złożenie ofert na dostawę materiałów eksploatacyjnych do urządzeń drukujących, uprzejmie informuje, że wybrana została oferta złożona przez:

IMAGINE s.c. Dorula, Dorula
ul. Lea 114
30-133 Kraków

za cenę brutto 11.586,60 zł.

Uzasadnienie: najkorzystniejsza oferta.

Otrzymują:
1. Adresat
2. bip.ksiaznica.torun.pl
3. a/a

Link do dokumentu: ZAM-ZAPYT-3911-06-2013.wybor.pdf


Opublikował: Sławomir Mirowski
Publikacja dnia: 2013-06-27 12:56:50
Dokument oglądany razy: 1784
Nie podlega Ustawie