A A A
SmodBIP

ZAM-ZAPYT-3911-09-2013 Dostawa palet „INKA” z drewna prasowanego niezbędnych do realizacji zadania Modernizacja magazynu WBP – Książnicy Kopernikańskiej w Toruniu

Nie podlegający Ustawie, zakończony, nierozstrzygnięty

Ogłoszenie

Wojewódzka Biblioteka Publiczna – Książnica Kopernikańska w Toruniu

zaprasza do składania ofert

na dostawę palet „INKA” z drewna prasowanego niezbędnych do realizacji zadania „Modernizacja magazynu WBP – Książnicy Kopernikańskiej w Toruniu”

Zamówienie o wartości szacunkowej nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartość kwoty 14 tys. euro (bez podatku od towarów usług – VAT).


1. Przedmiot zamówienia

Dostawa palet „INKA” lub równoważnych o parametrach:
a) typ palety – kontenerowa, wykonana z drewna prasowanego,
b) wymiary 1140 cm x 1140 cm,
c) waga: 14,5 – 15 kg,
d) ilość: 55 sztuk
e) max. obciążenie dynamiczne (kg): 900
f) dostawa wraz z rozładunkiem.

2. Informacja o możliwości składania ofert częściowych i wariantowych:

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych i wariantowych.

3. Termin związania ofertą.
Zamawiający ustala termin związania ofertą na 30 dni, licząc od upływu terminu składania ofert.

4. Termin wykonania zamówienia.
Zamawiający wymaga, aby przedmiot zamówienia zrealizowany został w terminie 7 dni.

5. Opis sposobu przygotowania oferty
Oferta powinna zawierać:
a) formularz ofertowy wg wzoru określonego w załączniku nr 1 do Ogłoszenia,
b) dokument określający status prawny Oferenta wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dniem składania ofert (aktualny odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej) – jeżeli dotyczy,

Wymagany w podpunkcie b) dokumenty mogą być złożone w formie kserokopii poświadczonej „za zgodność z oryginałem”.
Przez kserokopię poświadczoną za zgodność z oryginałem należy rozumieć kserokopię zawierającą klauzulę „za zgodność z oryginałem” umieszczoną na każdej stronie potwierdzoną własnoręcznym podpisem przez osobę uprawnioną do reprezentowania Oferenta oraz opatrzoną aktualną datą lub poprzez umieszczenie na pierwszej stronie kserokopii dokumentu klauzuli „za zgodność z oryginałem od strony ...do strony.....” opatrzonej podpisem przez osobę uprawnioną do reprezentowania Oferenta oraz aktualną datą i parafowanie każdej strony kserokopii dokumentu przez osobę uprawnioną do reprezentowania Oferenta.

Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków określonych w Zaproszeniu na podstawie złożonych ofert i zapisów w nich zawartych zgodnie ze stawianymi wymaganiami.
Oferty spełniające wymagania niniejszego zapytania zostaną ocenione zgodnie z „Kryteriami oceny ofert”, zawartymi w punkcie 6 niniejszego zaproszenia.

6. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie

Zamawiający wybierze najkorzystniejszą ofertę odpowiadającą wszystkim wymogom postawionym przez niego dla prawidłowej, terminowej i efektywnej realizacji zamówienia.

7. Miejsce i termin składania ofert
Oferty należy składać w formie pisemnej w siedzibie WBP – Książnicy Kopernikańskiej w Toruniu, ul. Słowackiego 8, pok. 21 (I piętro). Zamawiający dopuszcza składanie ofert w innej formie, niezwłocznie potwierdzonej pisemnie.

Termin składania ofert upływa dnia 17 lipca 2013 r. do godz. 12:00.

8. Osoba uprawniona do kontaktów:
Szczegółowych informacji udziela p. Danetta Ryszkowska.
Kontaktować można się w godzinach od 9.00 do 14.00, telefonicznie: (56) 622-66-42 lub tel/fax (56) 622-57-13.

9. Pozostałe informacje
Z wybranym Oferentem WBP-Książnica Kopernikańska w Toruniu zawrze umowę niezwłocznie po dokonaniu wyboru oferty. Zamawiający zastrzega możliwość unieważnienia zapytania bez podania przyczyny

Załączniki
1) Formularz ofertowy

Link do dokumentów: ZAM-ZAPYT-3911-09-2013.zip


Opublikował: Sławomir Mirowski
Publikacja dnia: 2013-07-12 12:53:52
Dokument oglądany razy: 1403
Nie podlega Ustawie