A A A
SmodBIP

ZAM-3910-06-2013 Dostawa sprzętu informatycznego wraz z wykonaniem usługi przeniesienia danych

Podlegający Ustawie, zakończony, rozstrzygnięty

Toruń: Dostawa sprzętu informatycznego wraz z wykonaniem usługi przeniesienia danych
Numer ogłoszenia: 269864 - 2013; data zamieszczenia: 10.07.2013

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Wojewódzka Biblioteka Publiczna - Książnica Kopernikańska w Toruniu , ul. Słowackiego 8, 87-100 Toruń, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 056 6226642, faks 056 6225713.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: samorządowa instytucja kultury.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa sprzętu informatycznego wraz z wykonaniem usługi przeniesienia danych.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu informatycznego wraz z migracją bazy danych systemu bibliotecznego dla Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej - Książnicy Kopernikańskiej w Toruniu, ul. Słowackiego 8 szczegółowo opisanego w Załączniku Nr 6 do SIWZ..

II.1.5) przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:

Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
1) Zamawiający przewiduje w okresie 3 lat od udzielenia niniejszego zamówienia podstawowego udzielenie Wykonawcy zamówień uzupełniających, polegających na rozszerzeniu dostawy, jeżeli zmiana wykonawcy powodowałaby konieczność nabywania rzeczy o innych parametrach technicznych, co powodowałoby niekompatybilność techniczną lub nieproporcjonalnie duże trudności techniczne w użytkowaniu i dozorze, 2) Zamówienia uzupełniające będą stanowiły nie więcej niż 20% wartości zamówienia podstawowego.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 48.82.30.00-3, 48.82.00.00-2, 48.82.20.00-6, 72.30.00.00-8.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 2.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 30.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie

III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Część I - Dostawa sprzętu informatycznego Zamawiający uzna warunek za spełniony w tej części, jeżeli Wykonawca wykaże, że wykonał lub wykonuje w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie co najmniej dwie dostawy sprzętu komputerowego o wartości nie mniejszej niż 50.000 zł brutto każda wraz z załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonane należycie. DOTYCZY CZĘŚĆI I ZAMÓWIENIA Część II - Migracja bazy danych systemu bibliotecznego PROLIB Zamawiający uzna warunek za spełniony w tej części, jeżeli Wykonawca wykaże, że wykonał lub wykonuje w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie co najmniej dwie usługi przeniesienia bazy PROGRESS wraz z załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonane należycie. DOTYCZY CZĘŚĆI II ZAMÓWIENIA

III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;


III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY, USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM

W zakresie potwierdzenia, że oferowane roboty budowlane, dostawy lub usługi odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć:

inne dokumenty

a) dokumenty potwierdzające posiadanie autoryzacji dla wymaganych produktów, b) opis urządzeń oraz karty katalogowe oferowanego sprzętu, c) dokument gwarancyjny zgodny z załącznikiem Nr 8 do SIWZ.

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

a) wypełniony formularz oferty - zgodny ze wzorem stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ; b) Wykonawca wraz z oferta składa listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5, albo informacje o tym, że nie należy do grupy kapitałowej. c) oświadczenia i dokumenty wymagane postanowieniami rozdziału VIII SIWZ. d) arkusz techniczny - (załącznik nr 7)

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zamawiający zawarł zmiany do umowy w Ogólnych warunkach umowy

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: bip.ksiaznica.torun.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Wojewódzka Biblioteka Publiczna - Książnica Kopernikańska w Toruniu, ul. Słowackiego 8, 87-100 TORUŃ.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 18.07.2013 godzina 10:00, miejsce: Wojewódzka Biblioteka Publiczna - Książnica Kopernikańska w Toruniu, ul. Słowackiego 8, 87-100 TORUŃ, I piętro (sekretariat) pok. nr 21..

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Dostawa sprzętu informatycznego.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: W ramach tej części przedmiotu zamówienia wymagana jest dostawa serwera (2 szt.) oraz macierzy dyskowych (1 szt): 2.1 Całość dostarczanego sprzętu musi być fabrycznie nowa (wyprodukowana nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dostawą), nieużywana we wcześniejszych projektach - wraz z dostawą należy dostarczyć oświadczenie producenta (lub jego polskiego przedstawicielstwa) potwierdzające datę produkcji urządzeń. Całość sprzętu musi pochodzić z autoryzowanego kanału dystrybucji producenta i być objęta gwarancją producenta na terenie RP. 2.2 Wykonawca musi być autoryzowanym partnerem producentów oferowanego sprzętu. Do oferty należy załączyć dokumenty potwierdzające posiadanie autoryzacji dla wymaganych produktów oraz karty katalogowe oferowanego sprzętu. 2.3 Wykonawca jest zobowiązany do wypełnienia zestawienia parametrów technicznych oferowanej części zamówienia określonych w arkuszu technicznym stanowiącym załącznik nr 7 do SIWZ.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 48.82.30.00-3, 48.82.00.00-2, 48.82.20.00-6.
3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w dniach: 30.

4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.


CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Część II - Migracja bazy danych systemu bibliotecznego PROLIB.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: W ramach tej części przedmiotu zamówienia wymagane jest przeniesienie bazy danych systemu Prolib M21 z obecnie użytkowanego klastra SUN SOLARIS, na nową platformę sprzętowo-systemową opartą o system LINUX, wraz z instalacją oraz konfiguracją bazy danych Progress OpenEdge 10.2B SP6.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 72.30.00.00-8.
3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w dniach: 30.

4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

Link do dokumentu: ZAM-3910-06-2013.pdf

Toruń 15.07.2013r.

Odpowiedzi na pytania.

Link do dokumentu: ZAM-3910-06-2013.odp1.zip

Toruń 16.07.2013r.

Odpowiedź na pytanie.

Link do dokumentu: ZAM-3910-06-2013.odp2.pdf

Toruń, dnia 25.07.2013 r.

ZAM/3910/06/2013

WG ROZDZIELNIKA

Dotyczy: postępowania o udzielenia zamówienia publicznego przeprowadzanego w trybie przetargu nieograniczonego na „Dostawę sprzętu informatycznego wraz z wykonaniem usługi przeniesienia danych”.

Wojewódzka Biblioteka Publiczna – Książnica Kopernikańska w Toruniu, jako Zamawiający działając na podstawie art. 92 ustawy -Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) zawiadamia, że w w/w postępowaniu została wybrana oferta złożona przez:

„MAX ELEKTRONIK” S.A.
Ul. Dąbrowskiego 12
65-021 ZIELONA GÓRA
Część I – 48.307,02 zł, 53.013 zł (prawo opcji) brutto
Część II – 22.509,00 zł brutto


Uzasadnienie: jedyna ważna oferta.


UZASADNIENIE


Wybrana oferta spełnia wszystkie wymagania Zamawiającego określone w treści SIWZ. Oferta zgodnie z kryterium oceny ofert uzyskała najwyższą ilość punktów. Oferta jest najkorzystniejsza w rozumieniu art. 2 pkt 5 ustawy Pzp.
Zgodnie z norma prawną art. 94 ust. 2 pkt 1 lit. a) ustawy -Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) Zamawiający może zawrzeć umowę przed upływem terminu 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, z uwagi na to, iż w przedmiotowym postępowaniu złożono tylko jedną ofertą.


...........................................
(kierownik zamawiającego)

Otrzymują:
1. Adresat
2. a/a

Link do dokumentu: ZAM-3910-06-2013.wybor.pdf

Opublikował: Sławomir Mirowski
Publikacja dnia: 2013-07-25 14:38:18
Dokument oglądany razy: 1591
Podlega Ustawie