A A A
SmodBIP

ZAM-3910-07-2013 Przebudowa, nadbudowa i modernizacja magazynu Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej - Książnicy Kopernikańskiej w Toruniu

Podlegający Ustawie, zakończony, rozstrzygnięty

Toruń: Przebudowa, nadbudowa i modernizacja magazynu Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej - Książnicy Kopernikańskiej w Toruniu
Numer ogłoszenia: 339950 - 2013; data zamieszczenia: 22.08.2013
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia  publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Wojewódzka Biblioteka Publiczna - Książnica Kopernikańska w Toruniu , ul. Słowackiego 8, 87-100 Toruń, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 056 6226642, faks 056 6225713.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.ksiaznica.torun.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: samorządowa instytucja kultury.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa, nadbudowa i modernizacja magazynu Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej - Książnicy Kopernikańskiej w Toruniu.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.3) przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie robót budowlanych w zakresie przebudowy, nadbudowy i modernizacji magazynu Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej - Książnicy Kopernikańskiej w Toruniu wraz z uzyskaniem przez Wykonawcę w imieniu i na rzecz Zamawiającego decyzji o pozwoleniu na użytkowanie. 2. Roboty budowlane obejmują m.in.: a) nadbudowę piętra technicznego b) wzmocnienie konstrukcji, naprawę ścian i stropów, wymianę posadzek, powłok tynkarskich i malarskich, wymianę drzwi, remont klatek schodowych, przebudowę obecnej maszynowni w przyziemiu na magazyn składowania zbiorów; c) kompleksową wymianę instalacji elektrycznej; d) kompleksową wymianę instalacji wod.-kan. e) kompleksową wymianę instalacji co; f) wykonanie instalacji wentylacji i klimatyzacji, g) modernizacja istniejącego systemu ochrony pożarowej wraz z podłączeniem do systemu monitoringu Państwowej Straży Pożarnej; h) wydzielenie zaplecza socjalnego (wc oraz pokój socjalny) i) zintegrowanie projektowanych instalacji z instalacjami istniejącymi j) wymianę dwóch dźwigów towarowych i jednego osobowo-towarowego; k) wykonanie niskoprądowych instalacji dozorowych i informatycznych l) wykonanie drogi pożarowej Realizacja przedmiotu zamówienia realizowana będzie zgodnie z zakresem i wymaganiami zawartymi w Szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 6 do SIWZ..

II.1.5) przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:

Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
1) Zamawiający przewiduje w okresie 3 lat od udzielenia niniejszego zamówienia podstawowego udzielenie Wykonawcy zamówień uzupełniających, 2) Zamówienia uzupełniające będą stanowiły nie więcej niż 50% wartości zamówienia podstawowego.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.26.27.00-8, 45.11.12.91-4, 45.22.00.00-5, 45.30.00.00-0, 45.40.00.00-1.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 8.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: 1. Wysokość wadium. Zamawiający żąda od wykonawców wniesienia wadium w wysokości: 170.000,00 złotych, słownie: sto siedemdziesiąt tysięcy złotych 00/100. 2. Termin wniesienia wadium. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. Wadium uznaje się za wniesione, jeżeli: a) wnoszone w formie pieniądza znalazło się na rachunku bankowym Zamawiającego postępowanie przed upływem terminu na składanie ofert, b) wnoszone w pozostałych formach oryginały dokumentów zostały złożone w Kasie Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej - Książnicy Kopernikańskiej w Toruniu przed upływem terminu składania ofert. 3. Dokument potwierdzający wniesienie wadium należy dołączyć do oferty, przy czym: a) wadium w formie pieniądza należy wnieść na rachunek bankowy Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej - Książnicy Kopernikańskiej w Toruniu nr rachunku: 14 1160 2202 0000 0000 7128 4688, b) w przypadku wniesienia wadium w formie innej niż pieniądz do oferty należy załączyć kserokopię dokumentu stanowiącego wadium. Oryginał tego dokumentu należy złożyć w Kasie Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej - Książnicy Kopernikańskiej w Toruniu przed upływem terminu składania ofert. 4. Formy wniesienia wadium. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: a) pieniądzu, b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, c) gwarancjach bankowych, d) gwarancjach ubezpieczeniowych, e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt.2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158 z późn. zm.). 5. W treści wadium składanego w formie innej niż pieniądz muszą być wyszczególnione okoliczności, o których mowa w rozdziale XII pkt 10 i 11 SIWZ, w jakich Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami. Wadium w formach wymienionych w pkt 4 od lit. b) do lit. e) musi być wystawione na Wojewódzka Bibliotekę Publiczną - Książnicę Kopernikańską w Toruniu. Z treści gwarancji (poręczenia) musi jednoznacznie wynikać, jaki jest sposób reprezentacji Gwaranta. Gwarancja musi być podpisana przez upoważnionego (upełnomocnionego) przedstawiciela Gwaranta. Podpis winien być sporządzony w sposób umożliwiający jego identyfikację np. złożony wraz z imienną pieczątką lub czytelny (z podaniem imienia i nazwiska). Z treści gwarancji winno wynikać bezwarunkowe zobowiązanie Gwaranta (poręczyciela) do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a i ust. 5 Ustawy, na każde pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą. Gwarancja (poręczenie) nie może zawierać zastrzeżenia gwaranta (poręczyciela), że pisemne żądanie zapłaty musi być przedstawione za pośrednictwem Banku prowadzącego rachunek Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej - Książnicy Kopernikańskiej w Toruniu, w celu potwierdzenia, że podpisy złożone na pisemnym żądaniu należą do osób uprawnionych do zaciągania zobowiązań majątkowych w imieniu Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej - Książnicy Kopernikańskiej w Toruniu. W przypadku przedłożenia gwarancji nie zawierającej wymienionych elementów, bądź posiadającej zastrzeżenia, Zamawiający uzna, że Wykonawca nie wniósł wadium i wykluczy Wykonawcę z postępowania na podstawie art. 24 ust. 2 pkt. 4 ustawy, a jego ofertę uzna za odrzuconą (art. 24 ust. 4) 6. Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym. 7. Wadium wniesione przez jednego z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie uważa się za wniesione prawidłowo. 8. Zwrot wadium następuje w następujących okolicznościach: a) Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem pkt 11 niniejszego rozdziału, b) Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy, c) Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium, na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 9. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu zwracane jest wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę. 10. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana: a) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, b) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, c) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 11. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 Ustawy, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 Ustawy lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie.

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie - przepisy prawa nie nakładają posiadania uprawnień do wykonywania działalności w zakresie przedmiotu zamówienia.

III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że wykonał w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie co najmniej dwie roboty które dotyczą dwóch robót budowlanych polegających na budowie lub przebudowie budynku o powierzchni netto co najmniej 3 500 m2. W przypadku przebudowy, wymóg powierzchni należy odnosić do części budynku stanowiącej przedmiot przebudowy. Znaczenie pojęcia budowy i przebudowy należy ustalać w oparciu o przepisy art. 3 pkt 6 i 7a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z późn. zm.). Na potrzeby niniejszego postępowania przez powierzchnię netto należy rozumieć powierzchnię liczoną po wewnętrznym obrysie, na poziomie podłogi, wszystkich rodzajów pomieszczeń znajdujących się w budynku; pomiaru dokonuje się z uwzględnieniem całkowitego wykończenia ścian.

III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie - przepisy prawa nie nakładają posiadania uprawnień do wykonywania działalności w zakresie przedmiotu zamówienia.

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje: 3.1. Kierownikiem budowy w specjalności konstrukcyjno - budowlanej, będącym jednocześnie koordynatorem wszystkich branż, posiadającym: 3.1.1 uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń, 3.1.2 minimum 5-letnie doświadczenie na stanowisku kierownika budowy, 3.1.3 doświadczenie kierownika budowy musi obejmować pełnienie tej funkcji przy robotach obejmujących budowę lub przebudowę oddanego do użytkowania budynku o powierzchni netto co najmniej 3 500 m² przez co najmniej jeden rok, a bieg ww. rocznego okresu nie może rozpocząć się wcześniej niż w okresie ostatnich 10 lat przed upływem terminu składania ofert; w przypadku przebudowy; wymóg powierzchni należy odnosić do części budynku stanowiącej przedmiot przebudowy; 3.2. Kierownikami robót - co najmniej jedną osobą w każdej z niżej wymienionych specjalności: 3.2.1 instalacyjnej, posiadającym uprawnienia budowlane do kierowania robotami w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, wodociągowych i kanalizacyjnych, 3.2.2 elektrycznej posiadającym uprawnienia budowlane do kierowania robotami w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, 3.2.3 telekomunikacyjnej, posiadającym uprawnienia budowlane do kierowania robotami w branży telekomunikacyjnej, Zamawiający dopuszcza posiadanie uprawnień odpowiadających wskazanym wyżej uprawnieniom budowlanym, wydanych na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów prawa polskiego (zgodnie z art. 104 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z późn. zm.) lub wydanych obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem w szczególności art. 12a ustawy Prawo budowlane, ustawy z dnia 18 marca 2008 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. Nr 63, poz. 394) oraz art. 20a ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z późn. zm). Przez doświadczenie zawodowe, o którym mowa w pkt 3.1 II, należy rozumieć okres od daty uzyskania wymaganych uprawnień budowlanych do daty upływu terminu składania ofert w niniejszym postępowaniu. Zamawiający dopuszcza aby uprawnienia, o których mowa w pkt 3.2.2 i 3.2.3 posiadała ta sama osoba. Przy sprawdzaniu zgodności uprawnień budowlanych wydanych na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów prawa polskiego z wymogami pkt 3, znaczenie pojęć uprawnień bez ograniczeń oraz w ograniczonym zakresie będzie oceniane przy uwzględnieniu stanu prawnego obowiązującego w dacie wydania decyzji potwierdzającej uzyskanie uprawnień do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie lub decyzji o stwierdzeniu przygotowania zawodowego do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie. Ewentualne wątpliwości będą rozstrzygane w oparciu o przykładowe wyjaśnienia dotyczące zakresu uprawnień budowlanych dostępne na stronie internetowej Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa.

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

a) posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości nie mniejszej niż 2.000.000 zł (dwa miliony złotych). b) że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie mniejszą niż 3.000 000 zł (trzy miliony złotych).

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;
wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia;
opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia..

Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy, na zasoby innych podmiotów przedkłada następujące dokumenty dotyczące podmiotów, zasobami których będzie dysponował wykonawca:

informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową innego podmiotu, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia;
opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że inny podmiot jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;


III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY, USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM

W zakresie potwierdzenia, że oferowane roboty budowlane, dostawy lub usługi odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć:

inne dokumenty

W celu potwierdzenia, że oferowane roboty budowlane odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest załączyć do oferty dokumentacje techniczną/Karty katalogowe urządzeń klimatyzacyjnych i wentylacyjnych będących elementem przedmiotu zamówienia potwierdzające spełnienie przez zaoferowane urządzenia wymagań określonych przez Zamawiającego

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

a) wypełniony formularz oferty - zgodny ze wzorem stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ; b) Wykaz Cen - załącznik nr 1.1 do SIWZ c) Wykaz urządzeń - załącznik nr 1.2 do SIWZ d) Wykonawca wraz z oferta składa listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5, albo informacje o tym, że nie należy do grupy kapitałowej. e) oświadczenia i dokumenty wymagane postanowieniami rozdziału VIII SIWZ, f) dowód wniesienia wadium.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

1 - Cena - 75
2 - Okres rękojmi (powyżej okresów wskazanych w SIWZ) - 10
3 - Okres gwarancji (powyżej okresów wskazanych w SIWZ - 15

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zmiany do umowy oraz warunki dokonania tych zmian zostały zamieszczone w załączniku do SIWZ - Ogólne warunki umowy.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: bip.ksiaznica.torun.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Wojewódzka Biblioteka Publiczna - Książnica Kopernikańska w Toruniu, ul. Słowackiego 8, 87-100 Toruń.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 06.09.2013 godzina 10:00, miejsce: Wojewódzka Biblioteka Publiczna - Książnica Kopernikańska w Toruniu, ul. Słowackiego 8, 87-100 Toruń, I piętro, (pokój nr 21).

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Link do dokumentów: ZAM-3910-07-2013.zip (300MB)

Toruń 23.08.2013r.

Wojewódzka Biblioteka Publiczna – Książnica Kopernikańska w Toruniu, jako Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) uzupełnia dokumentację przetargową o opis dotyczący systemu kontroli dostępu (Załącznik Nr 2) oraz systemu RFID (Załącznik Nr 3), który stanowi jej integralna część i jest wiążący dla wszystkich Wykonawców.

Link do dokumentów: ZAM-3910-07-2013.uzup.zip

Toruń, dnia 28.08.2013 r.

ZAM/3910/07/2013

WG ROZDZIELNIKA

Dotyczy: postępowania o udzielenia zamówienia publicznego przeprowadzanego w trybie przetargu nieograniczonego na „Przebudowę, nadbudowę i modernizację magazynu Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej - Książnicy Kopernikańskiej w Toruniu.

Wojewódzka Biblioteka Publiczna – Książnica Kopernikańska w Toruniu, jako Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) w związku z wpływem zapytań do SIWZ uprzejmie wyjaśnia:

Pytanie:

Zwracam się z uprzejmą prośbą o przesunięcie terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert z dnia 06.09.2013 r. na 22.09.2013 r. z powodu braku przedmiarów w wersji elektronicznej, jak i również bardzo obszernej dokumentacji do wyceny. Dodatkowy czas pozwoli na przygotowanie dokładniejszej wyceny inwestycji.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że przedmiary w wersji elektronicznej (.ath) są zamieszczone na stronie internetowej – bip.ksiaznica.torun.pl.

Biorąc pod uwagę, że jest to kolejne ogłoszone postępowanie Zamawiający nie przedłuża terminu składania ofert.

Otrzymują:

1.Adresat
2.Bip.ksiaznica.torun.pl
3.a/a

Link do dokumentu: ZAM-3910-07-2013.odp1.pdf

Toruń 5.09.2013r.

Zamawiający zamieszcza odpowiedzi na pytania Wykonawców, załączniki w wersji edytowalnej oraz przedłuża termin skałdania ofert.

Link do dokumentu: ZAM-3910-07-2013.odp2.pdf

Link do dokumentów: ZAM-3910-07-2013.zal.zip

Link do dokumentu: ZAM-3910-07-2013.ogl.uzp.pdf

Toruń 9.09.2013r.

Numer ogłoszenia: 361652 - 2013; data zamieszczenia: 06.09.2013

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 339950 - 2013 data 22.08.2013 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Wojewódzka Biblioteka Publiczna - Książnica Kopernikańska w Toruniu, ul. Słowackiego 8, 87-100 Toruń, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 056 6226642, fax. 056 6225713.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: IV.4.4..
W ogłoszeniu jest: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 06.09.2013 godzina 10:00, miejsce: Wojewódzka Biblioteka Publiczna - Książnica Kopernikańska w Toruniu, ul. Słowackiego 8, 87-100 Toruń, I piętro, (pokój nr 21)...
W ogłoszeniu powinno być: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 13.09.2013 godzina 10:00, miejsce: Wojewódzka Biblioteka Publiczna - Książnica Kopernikańska w Toruniu, ul. Słowackiego 8, 87-100 Toruń, I piętro, (pokój nr 21)...

Link do dokumentu: ZAM-3910-07-2013.zmiana.pdf

Link do dokumentu: ZAM-3910-07-2013.przedm.pdf

Link do dokumentów: ZAM-3910-07-2013.przedm2.zip

Toruń 11.09.2013r.

Wyjaśnienia do treści SIWZ:

Link do dokumentu: ZAM-3910-07-2013.odp3.pdf

Toruń, dnia 30.09.2013 r.

ZAM/3910/07/2013

WG ROZDZIELNIKA

ZAWIADOMIENIE

O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

Dotyczy: postępowania o udzielenia zamówienia publicznego przeprowadzanego w trybie przetargu nieograniczonego na „Przebudowę, nadbudowę i modernizację magazynu Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej - Książnicy Kopernikańskiej w Toruniu

Wojewódzka Biblioteka Publiczna – Książnica Kopernikańska w Toruniu, jako Zamawiający działając na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. Nr 907 z późn. zm.) informuje, iż po dokonaniu oceny złożonych ofert w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na „Przebudowę, nadbudowę i modernizację magazynu Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej - Książnicy Kopernikańskiej w Toruniu” wybrana została oferta złożona przez:

Oferta oznaczona nr 4 złożona przez:

SKANSKA S.A.

Ul. Gen. J. Zajączka 9

01-518 WARSZAWA

Liczba uzyskanych punktów: 100,00

Zestawienie punktacji przyznanej poszczególnym ofertom:

WYKONAWCA

uzyskane punkty

Łącznie

Cena

75 %

Okres rękojmi

10 %

Okres gwarancji 15%

Oferta Nr 1:

„MARBUD

GRUPA BUDOWLANA S.A.

Ul. Chrobrego 95

87-100 TORUŃ

69,72

10,00

15,00

94,72

Oferta nr 2:

STAWBUD

Krzysztof Stawski

Ul. Kowalewska 20

87-122 GRĘBOCIN

Wykonawca wykluczony

Oferta nr 3:

SZPACHTEL-MAL

Usługi Remontowo – Budowlane

Piotr Kucharski

Ul. Osiedlowa 3

87-100 TORUŃ

Wykonawca wykluczony

Oferta nr 4:

SKANSKA S.A.

Ul. Gen. J. Zajączka 9

01-518 WARSZAWA

75,00

10,00

15,00

100,00

Oferta nr 5:

Konsorcjum

„KABET-SATCHWELL”

z liderem

P.R.B. „KABET” Sp. Z o.o.

Ul. M.C. Skłodowskiej 69A

87-100 TORUŃ

Wykonawca wykluczony


UZASADNIENIE

Wybrana oferta spełnia wszystkie wymagania zamawiającego określone w treści SIWZ. Oferta zgodnie z kryteriami oceny ofert uzyskała najwyższą ilość punktów. Oferta jest najkorzystniejsza w rozumieniu art. 2 pkt 5 ustawy Pzp.

...........................................

(kierownik zamawiającego)

Otrzymują:

1. Adresat

2. a/a

Link do dokumentu: ZAM-3910-07-2013.wybor.pdf

Opublikował: Sławomir Mirowski
Publikacja dnia: 2013-09-30 15:49:54
Dokument oglądany razy: 3105
Podlega Ustawie