A A A
SmodBIP

ZAM-3911-10-2013 Wykonanie dokumentacji projektowej instalacji c.o. w budynku przy ul. Warszawskiej 11

Nie podlegający Ustawie, zakończony, rozstrzygnięty

Ogłoszenie

Wojewódzka Biblioteka Publiczna – Książnica Kopernikańska w Toruniu

zaprasza do składania ofert

na wykonanie dokumentacji projektowej instalacji c.o. w budynku
przy ul. Warszawskiej 11.

Zamówienie o wartości szacunkowej nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartość kwoty 14 tys. euro (bez podatku od towarów usług – VAT).
WBP – Książnica Kopernikańska w Toruniu realizuje przedmiotowe zamówienie w imieniu i na rzecz Wojskowej Agencji Mieszkaniowej, która jest właścicielem obiektu na podstawie udzielonego upoważnienia.


1. Przedmiot zamówienia
1.1. Przedmiotem zamówienia jest usługa w zakresie:
a) opracowania dokumentacji projektowej w zakresie wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania
b) szczegółowy zakres prac projektowych:
• Inwentaryzacja budowlana – do celów instalacyjnych,
• Inwentaryzacja istniejącej instalacji centralnego ogrzewania,
• Obliczenia hydrauliczne instalacji c.o.
• Dobór zbiorczego naczynia przeponowego.
1.2. W ramach zamówienia Oferent zobowiązany będzie także do:
a) uzyskaniawymaganych opinii, uzgodnień i sprawdzeń rozwiązań projektowych z dostawcą ciepła - EDF,
1.3. Dokumentacja projektowa powinna być kompletna z punktu widzenia celu, któremu ma służyć oraz zawierać opinie, uzgodnienia, zgody i pozwolenia wynikające z obowiązujących przepisów.


2.3. Wymagania dotyczące formy dokumentacji projektowej:

2.3.1. Dokumentację projektową należy wykonać zgodnie z wymaganiami ustawy – Prawo budowlane orazrozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiejz dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. Nr 2012, poz. 462) oraz rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 02 września 2004r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2004r. Nr 202, poz. 2072 z późn. zm.)
z uwzględnieniem warunków uzyskanych w opiniach, uzgodnieniach i innych dokumentach wymaganych przepisami szczególnymi.

3. Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych, tj. oferta musi obejmować cały przedmiot zamówienia.

4. Termin związania ofertą.
Zamawiający ustala termin związania ofertą na 30 dni, licząc od upływu terminu składania ofert.

5. Termin wykonania zamówienia.
Zamawiający wymaga, aby przedmiot zamówienia w zakresie usługi opracowania dokumentacji projektowej zrealizowany został w terminie 30dni od dnia podpisania umowy

6. Warunki udziału w postępowaniu.
W niniejszym postępowaniu mogą wziąć udział Oferenci, którzy dysponująco najmniej jedną osobąposiadającą uprawnienia do projektowania w specjalności instalacyjnej.

7. Opis sposobu przygotowania oferty
Oferta powinna zawierać:
a) formularz ofertowy wg wzoru określonego w załączniku nr 1 do Ogłoszenia,
b) dokument określający status prawny Oferenta wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dniem składania ofert (aktualny odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego lub aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej) – jeżeli dotyczy,
c) dokumenty potwierdzające, że osoba, która będzie projektantem posiada uprawnienia do projektowania w specjalności instalacyjnej,
d) aktualne zaświadczenieczłonkowstwa w/wym. osoby we właściwej izbie samorządu zawodowego,
e) zestawienie wykonanych prac projektowych w latach 2010 – 2013z ewentualnym załączeniem posiadanych referencji.

Wymagane w podpunktach b), c), d), e) dokumenty mogą być złożone w formie kserokopii poświadczonej „za zgodność z oryginałem”.
Przez kserokopię poświadczoną za zgodność z oryginałem należy rozumieć kserokopię zawierającą klauzulę „za zgodność z oryginałem” umieszczoną na każdej stronie potwierdzoną własnoręcznympodpisem przez osobę uprawnioną do reprezentowania Oferenta oraz opatrzoną aktualną datą lub poprzez umieszczenie na pierwszej stronie kserokopiidokumentu klauzuli „za zgodność z oryginałem od strony ...do strony.....” opatrzonej podpisem przez osobę uprawnioną do reprezentowania Oferenta oraz aktualną datą i parafowanie każdej strony kserokopii dokumentu przez osobę uprawnioną do reprezentowania Oferenta.

Zamawiający dokona oceny spełnieniawarunków określonych w Zaproszeniu na podstawie złożonych ofert i zapisów w nich zawartych zgodnie ze stawianymi wymaganiami.
Oferty spełniające wymagania niniejszego zapytania zostaną ocenione zgodnie z „Kryteriami oceny ofert”, zawartymi w punkcie 8 niniejszego zaproszenia.

8. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie

Zamawiający wybierze najkorzystniejszą ofertę odpowiadającą wszystkim wymogom postawionym przez niego dla prawidłowej, terminowej i efektywnej realizacji zamówienia.


9. Miejsce i termin składania ofert
Oferty należy składaćw formie pisemnej w siedzibie WBP – Książnicy Kopernikańskiej wToruniu, ul. Słowackiego 8, pok. 21 (I piętro).

Termin składania ofert upływa dnia 04 września 2013 r. o godz. 11:00.

10. Osoba uprawniona do kontaktów:
Szczegółowych informacji udziela PaniDanetta Ryszkowska.
Kontaktować można się w godzinach od 9.00 do 14.00, telefonicznie: (56) 622-66-42 lub tel/fax (56) 622-57-13.

11. Pozostałe informacje
11.1. Z wybranym Oferentem WBP-Książnica Kopernikańska w Toruniu zawrze umowę o wykonanie prac projektowych niezwłocznie od dnia przekazania informacji o wyborze oferty,
11.2. Zamawiający poprzez zawarcie umowy o wykonanie prac projektowych nabywa także autorskie prawa majątkowe do dokumentacji projektowej, stanowiącej przedmiot umowy, bez obowiązku zapłaty dodatkowego wynagrodzenia z tego tytułu.

Załączniki
1) Formularz ofertowy
2) Wzór umowy o wykonanie prac projektowych

Link do dokumentów: ZAM-ZAPYT-3911-10-2013.zip

Toruń 2.09.2013

Zamawiający uzupełnia treść o dokument zawierający warunki przyłączenia instalacji.

Link do dokumentu: ZAM-ZAPYT-3911-10-2013.war.pdf

Toruń 3.09.2013r.

Wojewódzka Biblioteka Publiczna – Książnica Kopernikańska w Toruniu w związku z wpływem pytań do zapytania ofertowego na Wykonanie dokumentacji projektowej instalacji c.o. w budynku przy ul. Warszawskiej 11 uprzejmie informuje:

1) jaka jest kubatura (K) budynku ?

Odp. Zgodnie z załączonymi rzutami pomieszczeń (oprócz części kinowej, tj. widowni, sceny, garderoby i przyległych pomieszczeń)

2) jaka jest powierzchnia użytkowa (Pu) budynku ?

Odp. Zgodnie z załączonymi rzutami pomieszczeń

3) jaka jest obecnie moc cieplna zamówiona dostarczana do budynku ?

Odp. W związku z wynajmem przedmiotowych pomieszczeń Zamawiający nie zna wartości mocy cieplnej.

4) czy w zakres dokumentacji projektowej wchodzi również remont/wymiana węzła cieplnego w budynku ?

Odp. Nie

5) czy budynek jest w całości podpiwniczony ?

Odp. Tak

6) ile kondygnacji nadziemnych posiada budynek ?

Odp. Trzy

7) czy w budynku występują odrębne lokale użytkowe, mieszkania służbowe itp. wymagające odrębnego zasilania z podlicznikiem zużycia ciepła ?

Odp. Nie

8) czy budynek jest docieplony, czy stolarka okienna i drzwiowa jest wymieniona, jeśli nie czy Zamawiający zamierza docieplić budynek, jeśli tak czy projekt instalacji c.o. ma uwzględniać zapotrzebowanie ciepła przed czy po dociepleniu ?

Odp. Budynek nie jest docieplony i nie będzie, stolarka okienna i drzwiowa nie wymieniona.

9) czy Zamawiający posiada jakąkolwiek dokumentację archiwalną budynku ?

Odp. Zamawiajacy załącza rzuty pomieszczeń.

10) jeśli jednym z wymogów jest uzgodnienie projektu z dostawcą ciepła, czy Zamawiający posiada wytyczne lub warunki techniczne wydane przez dostawcę ciepła dotyczące wymiany instalacji c.o. ?

Odp. Zamawiający załączył warunki techniczne wydane przez EDF.

Link do dokumentu: ZAM-ZAPYT-3911-10-2013.rzuty.pdf

Toruń, dnia 9 września 2013 roku


WG ROZDZIELNIKA

Wojewódzka Biblioteka Publiczna – Książnica Kopernikańska w Toruniu dziękując za złożenie ofert na wykonanie dokumentacji projektowej instalacji c.o. w budynku przy
ul. Warszawskiej 11, uprzejmie informuje, że wybrana została oferta złożona przez:

Biuro Projektów Budowlanych
i Wycen „BwPeBeWu” Sp. z o.o.
ul. Polna 34/38
87-100 Toruń

za cenę brutto:
a) opracowanie dokumentacji projektowej 4.900,00 zł,
b) sprawowanie nadzoru autorskiego 1.500,00 zł.

Uzasadnienie: najkorzystniejsza oferta.

Otrzymują:
1. Adresat
2. bip.ksiaznica.torun.pl
3. a/a

Link do dokumentu: ZAM-ZAPYT-3911-10-2013.wybor.pdf

Wykonawca odstąpił od podpisania umowy.

Opublikował: Sławomir Mirowski
Publikacja dnia: 2013-10-07 13:27:20
Dokument oglądany razy: 1569
Nie podlega Ustawie